2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNY

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNY

 


Nr.: P 66/2003


Január 31-én, pénteken reggel elhunyt P. Werenfried van Straaten, a königsteini székhelyű Kirche in Not/Ostpriesterhilfe segélyszervezet legendás hírű alapítója.
A holland van Straaten atya, premontrei szerzetes január 17-én ünnepelte 90. születésnapját és ebből az alkalomból világszerte megemlékeztek róla. A születésnapi megemlékezéseken Johannes Rau német köztársasági elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a II. világháború után van Straaten atya fáradhatatlanul tevékenykedett a nyomorban élő német nép megsegítésére, annak ellenére, hogy holland létére sokat szenvedett hazája náci megszállása idején. Werenfried atya a világ szinte minden részén megfordult. Szentbeszédeiben lefestette az üldözött egyházak fájdalmas helyzetét, majd a szentmise után hagyománnyá vált, hogy a templom kapujába állt, viharvert, de "milliókat érő" fekete sapkájával, hogy a híveket adakozásra buzdítsa. Az általa alapított segélyszerv számtalan akcióban vett részt, így például a gyermekek számára nyomtatott Bibliát 110 nyelven a világ 80 országában 35 millió példányban osztotta szét.
Amikor a páter 80. születésnapját ünnepelte, II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadta és ezeket a szavakat intézte hozzá: "Továbbra is folytasd művedet." Werenfried atya a pápa kívánságát végakaratává tette és felszólította barátait, tisztelőit, hogy folytassák fontos munkáját az ökumenizmus, a kiengesztelődés szolgálatában, a szenvedők, nélkülözők megsegítésében.
Egyházmegyénk minden plébániája részesült az általa alapított segélyszervezet segítségében. Tisztelettel kérem ezért a Paptestvéreket, hogy mindannyian végezzünk el 1 szentmisét az elhunyt atya lelki üdvéért, ezzel is megköszönve egyházközségeink iránt tanúsított szeretetét.


Bérmálások időpontja 2003-ban


Nr.: P 67/2003


2003. április 6. Csomaköz
2003. április 27. Mikola
2003. május 4. Szatmárnémeti - Kis Szent Teréz
2003. május 11. Krasznabéltek
2003. május 18. Nagykároly - Szentlélek
2003. május 18. Hosszúmező - Kövesláz
2003. május 24. Szaniszló
2003. május 25. Nagykároly - Fatimai Szűz Mária
2003. június 1. Túrterebes
2003. június 7. Mezőfény
2003. június 7. Szatmárnémeti - Szent Antal
2003. június 8. Szatmárnémeti - Szent János
2003. június 8. Szatmárnémeti - Szentlélek
2003. június 9. Kökényesd és Csedreg
2003. június 15.  Sárközújlak
2003. június 22. Szatmárnémeti - Szent Család
2003. augusztus 15. Nagymajtény
2003. szeptember 7. Börvely
2003. szeptember 14. Krasznasándorfalu


Nagycsütörtök


Nr.: P 68/2003


Mivel még egyházmegyénknek nincsen püspöke, a nagycsütörtöki olajszentelési szentmiséről nem tudunk konkrét információt adni. Amennyiben lesz felszentelt püspökünk, az olajszentelési szentmisét és papi ígéreteink megújítását a szokott időpontban, de. 10 órakor tartjuk a székesegyházban.
Minden esetre, szentelt olajokról püspökségünk gondoskodik, ezért Paptestvéreim bátran kérhetnek nagycsütörtök után szentelt olajakat.


Jézus Szíve búcsú


Nr.: P 69/2003


Az idei Jézus Szíve egyházmegyei búcsú június 29-én lesz. A Kálvária templom udvarán lesz de. 8 órakor a román, 9,30-kor a német nyelvű szentmise. Az ünnepi nagymise a székesegyház előtti téren lesz de. 11 órakor. Az ünnepi miséző és szónok Nagym. és Ft. Bíró László kalocsa-kecskeméti segédpüspök, a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora lesz.


Papszentelés


Nr.: P 70/2003


Örömmel értesítem paptestvéreimet, hogy 2003. július 5-én szombaton de. 11 órai kezdettel Vonház Zoltán diakónus a szatmárnémeti székesegyházban a papszentelés kegyelmében részesül. Újmiséjét másnap szülőfalujában, Kaplonyban tartja. Imádkozzunk a papjelöltért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek hűséges és jó papja legyen!

Őszi papi lelkigyakorlat


Nr.: P 71/2003


Az idei egyházmegyei papi lelkigyakorlat szeptember 1-én este kezdődik és 4-én ebéddel ér véget. A lelkigyakorlatra P. Dr. Barsi Balázs OFM atyát kértük fel, aki a felkérésnek örömmel tesz eleget.


Gyűjtések 2003-ban


Nr.: P 72/2003


A szokásos gyűjtéseket az idén is szervezze meg minden plébános és küldje be a püspökségre, hogy a megfelelő helyre továbbítsuk. Ne feledkezzünk meg előző vasárnap meg is hirdetni a gyűjtést, hogy a hívek úgy készülhessenek.

Április 18-án a Szent Sír részére
Június 8-án a zsinati munkálatokra
Június 29-én Péterfillérek
Október 19-én Missziós gyűjtés
November 19-én Caritas gyűjtés


Ostya árának változása


Nr.: P 73/2003


Az idei évtől emelkedik az ostya előállításának az ára. Az áremelkedést a különböző alapanyagok és a fizetések növekedése teszi szükségessé. Kérem a Paptestvérek, ezentúl is érezzük egyházmegyénk ostyagyártását szívügyünknek, és saját intézményünket támogassuk a vásárlás által. Az új ostyaárak: kisostya 50 lej, nagyostya 120 lej. Szíves megértésüket ezúton is köszönöm!


Leltározás


Nr.: P 74/2003

Közöljük a főtisztelendő plébános urakkal, hogy a püspökség bizottságot fog összeállítani és felhatalmazni, hogy minden plébánián az egyenlőség kedvéért felértékelje az állóeszközöket és leltári értékeket, melyeket azután leltárlapra fogja felvezetni, valamint nyilvántartási lapot fog nyitni külön-külön mindezekre.
A bizottság kiszállási. ill. ezen szolgáltatási díját kérjük, hogy a plébánia fedezze.


Jubileumi ünnepségek szervezése


Nr.: P 75/2003


Az eltelt évben Reizer Pál püspökünk kinevezte Ft. Schönberger Jenő tb. főesperest és Ft. Lieb József tb. kanonokot, hogy egyházmegyénk két megyéjében megszervezzék egyházmegyénk 200 éves fennállásának jubileumi ünnepségeit. Mivel a közbejött halálesetek és helyezések miatt mindketten Máramarosban tevékenykednek, szükségesnek tűnik, hogy a szatmári területekre is egy felelőst kinevezzünk, aki az itteni programok megszervezését magára vállalja. Ezért, ezennel kinevezem Ft. Reszler Mihály iskolaigazgatót, szentszéki tanácsost, hogy a szatmári programokat megszervezze, és munkájához megfelelő világiakat bevonjon.
Kérem a Paptestvéreket, hogy ötleteikkel és elképzeléseikkel segítsék a három szervező atya tevékenységét.


Jubiláns papok


Nr.: P 76/2003


Nagys. és Ft. Sikolya Bálint kanonok, c. apát 55 éves pap, szentelése: 1948. IV. 4.
Nagys. és Ft. Feigi György tb. kanonok, plébános 40 éves pap, szentelése: 1963. IV. 21.
Nagys. és Ft. Ardai L. Attila kanonok, egyházmegyei kormányzó 40 éves pap, szentelése: 1963. X. 27.
Ft. Fagea László c. esperes, plébános 25 éves pap, szentelése: 1978. VI. 18.
Ft. Czepeczauer Pál c. esperes, plébános 20 éves pap, szentelése: 1983. VI. 19.
Ft. Heinrich Antal plébános 20 éves pap, szentelése: 1983. VI. 19.
Ft. Néma Sándor plébános 15 éves pap, szentelése: 1988. VI. 21.
Ft. Dancu Balázs plébános 10 éves pap, szentelése: 1993. VII. 17.
Ft. Solomayer Sándor 10 éves pap, szentelése: 1993. VII. 17.


2002-ben elhunyt paptestvéreink


Nr.: P 77/2003


Az eltelt év folyamán öt paptestvérünket kísértük ki a temetőbe:
Ft. Lebedi József a nagybányai Krisztus Király Plébánia plébánosa életének 48-ik, papságának 22-ik évében türelmesen viselt betegség után 2002. január 12-én elhunyt. Az engesztelő szentmisét Nagybányán végeztük, testét pedig a máramarosszigeti temetőben helyeztük örök nyugalomra.
Ft. Uhár József SchP. piarista szerzetes, c. esperes, ny. plébános életének 77-ik, papságának 51-ik évében 2002. február 3-án súlyos betegség után elhunyt. Az engesztelő szentmisét a Székesegyházban tartottuk, majd testét a nagykárolyi temetőben a piarista atyák sírboltjában helyeztük nyugalomra a feltámadás reményében.
Nagym. és Ft. Reizer Pál a szatmári egyházmegye püspöke életének 60-ik, papságának 36-ik, püspökségének 12-ik évében 2002. április 18-án egy hetes súlyos betegség után visszaadta nemes lelkét teremtőjének. Április 20-tól temetése napjáig minden este a Székesegyházban végeztünk érte engesztelő szentmisét. 2002. április 24-én a szatmári székesegyházban Jean-Claude Périsset apostoli nuncius végezte érte az engesztelő szentmisét, majd Paskai László bíboros, hercegprímás végezte a temetési szertartást. Végakarata szerint testét a hídon túli katolikus temetőben, a papi sírboltoknál helyeztük nyugalomra a feltámadás hitében.
Ft. Gindele Tibor máramarosszigeti plébános, tb. kanonok-főesperes életének 62-ik, papságának 38-ik évében 2002. augusztus 15-én váratlanul elhunyt. A máramarosszigeti plébániatemplomban végeztük érte 2002. augusztus 17-én az engesztelő szentmisét, majd végakarata szerint a helyi temetőben helyeztük örök nyugalomra.
Ft. Plackinger Pál nyugalmazott plébános, tb. kanonok életének 88-ik, papságának 61-ik évében 2002. október 8-án hosszas betegség után elhunyt. Október 10-én végeztük érte a Székesegyházban az engesztelő szentmisét, majd a hídon túli katolikus temetőben helyeztük nyugalomra testét a feltámadás hitében.

 

 


Szatmárnémeti, 2003. február 6.

Ardai L. Attila
egyházmegyei kormányzó