2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2020-02

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – II./2020.

P 219 /2020. március 11.

1. A Romániai Püspöki Konferencia közleménye

Kedves hívek, szerzetesek, paptestvérek!

A koronavírus terjedésének következtében ez a nagyböjti szent idő egy váratlan hangsúlyt kapott, az élet törékenységével szembesít bennünket, és nagyfokú felelősségvállalásra, együttérzésre sarkall.

Mint Pásztorok, imáinkról, atyai gondoskodásunkról biztosítunk benneteket, ugyanakkor bátorítani is szeretnénk mindenkit a megpróbáltatás ezen napjaiban, illetve pár jó tanáccsal ellátni, összhangban az állami szervek által hozott óvintézkedésekkel.

A zárt térben szervezett események maximális résztvevői létszámával kapcsolatos hatósági döntést tiszteletben tartva, ahol ez szükséges, a hívek kisebb csoportokba történő eloszlása érdekében javasoljuk a szentmisék számának növelését, vagy a szabadtéri szentmisék bemutatását.

Azon híveink számára, akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, vasárnaponként a bukaresti Szent József székesegyházból próbálunk római katolikus szentmise közvetítéseket biztosítani, amely a köztévé televíziós csatornáin, YouTube csatornáján, illetve a TVR+ csatornán lesz majd követhető. A közvetítések programjáról a későbbiekben fogjuk tájékoztatni az érintetteket. A Mária Rádió hullámhosszain már most bekapcsolódhatunk a közösen végzett imádságokba és a szentmise közvetítésekbe.

Ugyanakkor bátorítjuk a plébániákat és a különböző vallási közösségeket, hogy használják ki a kommunikációs eszközök adta lehetőségeket, tartsanak ki imában híveik mellett, és tájékoztassák őket a hitélet közösségi megélésnek lehetőségeiről.

Bátorítunk minden plébániát, szerzetesi közösséget, laikus szervezetet, amely szociális-karitatív tevékenységet folytat, segítsék továbbra is a rászorulókat, különös figyelmet fordítva az idősekre, a betegekre, az egyedülállókra, azokra, akik nem hagyhatják el otthonukat.

Csatlakozva Ferenc pápa buzdításához, kérjük a papokat, hogy forduljanak atyai gondoskodással a betegek és azok családjai felé, és buzgón szolgáltassák ki a szentségeket a rászorulók számára. Ez a papoktól folyamatos jelenlétet és készenlétet kíván, ezért kérjük, hogy ebben az időszakban ne utazzanak.

A fertőzés terjedésének megelőzése érdekében fertőtleníteni kell a gyakori emberi érintésnek kitett felületeket. Legyen kézfertőtlenítő minden sekrestyésben, a papok, a ministránsok és a sekrestyések pedig minden szentmise előtt fertőtlenítsék kezeiket. Az áldoztatók legyenek nagyon elővigyázatosak, a koncelebráló papok pedig bemártással áldozzanak (per intinctionem).

Nyomatékosan kérjük, hogy azok a személyek, akik a Covid-19 vírus által fertőzött országokból tértek haza, működjenek együtt a hatóságokkal, és kövessék azok utasításait a járványügyi zárlatra (karanténra), illetve az elkülönítésre vonatkozóan. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a hatóságok által javasolt óvintézkedéseket, és a koronavírussal kapcsolatban is igyekezzenek megbízható forrásokból tájékozódni.

Vallási, kulturális, oktatási és szociális téren is érintett egyéni és társadalmi életünk ezen nehéz időszakában kísérjük imáinkkal a fertőzésben szenvedő testvéreinket, családjaikat az érintett egészségügyi dolgozókért, és mindazokért, akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak. Imádkozzunk erre a szándékra a szentmise könyörgéseiben, illetve a szentmisék végén mondjuk el híveinkkel együtt az alábbi imák egyikét.

Mindnyájatokat, családjaitokat, barátaitokat, hazánkat és az egész világot a márciusban ünnepelt Szent Józsefnek, a Szent Szűz jegyesének, Jézus oltalmazójának pártfogásába ajánljuk. Isten áldjon mindannyiunkat!

 

† Aurel Percă

Bukaresti metropolita-érsek

a Romániai Püspöki Konferencia elnöke

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz,
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

 

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. 

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

 

P 220 /2020. március 14.

2. A Gyulafehérvári Főegyházmegye rendelkezéseinek átvétele és kötelezővé tétele

Kedves Paptestvérek, Szeretett Jó Hívek!

A Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, dr. Kovács Gergely által kiadott rendelkezések még jobban kibontják a püspöki karunk által kiadott előírásokat. Ennek közlését magam is hasznosnak találom és az egyházmegyénkre is kötelezővé teszem.

1. Kerüljük a zsúfolt helyeket!

2. Mindenben kövessük az állami hatóságok és a szakértők iránymutatásait ­mind országos, mind pedig helyi szinten!

3. Tartsuk tiszteletben a templomi szentmisékre és egyéb egyházi szertartásokra vonatkozó állami intézkedéseket!

a. A hívek kisebb csoportokba történő eloszlása érdekében növelhetjük a templomi, illetve a szabadtéri szentmisék számát.

b. Ha szükséges, vezessük be az előesti vasár- és ünnepnapi szentmiséket!

c. Bátorítjuk a híveket a hétköznapi szentmiséken való részvételre!

d. A vasárnapi szentmisék időtartamát 45 percre korlátozzuk!

4. A fentebbi rendelkezések a nagyböjti lelkinapok (triduum) megtartására is vonatkoznak.

5. A legnagyobb veszélynek a betegek és az idősek vannak kitéve. Ezért őket hangsúlyozottan kérjük: ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének, lehetőleg maradjanak otthon!

6. Akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, a rádió és a tévé hullámhosszain kapcsolódjanak be a szentmisékbe és a közös imádságokba! Kövessék a helyi templomuk rádiós vagy internetes szentmise-közvetítéseit.

A magyar ajkú hívek ezen kívül a következő szentmise-közvetítéseket követhetik:

a. Erdélyi Mária Rádió – minden nap (08:00 és 18:00);

b. Duna World – március 15. (vasárnap), 19:00;

c. Duna TV – március 22. és 29., április 5. (vasárnap), 10:00. A román anyanyelvű hívek a román nyelvű Mária Rádión, illetve vasárnaponként a TVR+ tévécsatornán kapcsolódhatnak be a szentmisékbe. 

7. A templomok napközben legyenek nyitva, hogy a hívek egyénileg is imádkozhassanak.

8. A papok, sekrestyések, ministránsok a szentmise előtt alaposan fertőtlenítsék a kezüket!

9. A szenteltvíztartók használatát mellőzzük! Gyakrabban végezzünk asperges-t!

10. A járvány ideje alatt mellőzzük szentmiséken a kézfogást, valamint a nyelvre történő áldoztatást!

11. A gyermekek és az áldást kérők esetében mellőzzük a homlokra történő keresztrajzolást!

12. Mellőzzük az ereklyék és a kereszt csókkal történő tiszteletét!

13. A gyóntatóhelységeket gyakran szellőztessék és fertőtlenítsék! A gyóntatórácsra ajánlatos védőfóliát helyezni.

14. Mindaddig, amíg az állami hatóságok a járvány miatt tanítási tilalmat rendelnek el, szünetelnek a plébániai hittanórák, az ifjúsági órák, a lelkiségi mozgalmak rendszeres programjai, valamint bármilyen más egyházi vagy kulturális rendezvény. A plébánosok és a hitoktatók azonban az online felületeken továbbra is tartsák a kapcsolatot a hittanosokkal és az ifjúsággal!

15. Csak hivatalos forrásból tájékozódjunk a járvánnyal kapcsolatban! Kerüljük a pánikkeltést, valamint a könnyelmű hozzáállást.

16. A járvány ideje alatt a déli Úrangyala imádságot ajánljuk fel a járvány megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért! Kísérjük imáinkkal a fertőzésben szenvedő testvéreinket, családjaikat, az egészségügyi dolgozókat, és mindazokat, akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak.”

Szeretettel kérem a kedves paptestvéreket, hogy ebben a nehéz és kritikus időszakban még inkább álljanak a kedves hívek szolgálatára, hogy senkinek se kelljen nélkülöznie a szentségek erőt adó segítségét. Természetesen kellő elővigyázatossággal. A legjobban akkor tudunk másokra vigyázni, ha magunkra vigyázunk. „Védem magam, hogy téged védjelek.” (Anselm Grün)

Ugyancsak nagy szeretettel kérlek titeket is kedves hívek, hogy vigyázzatok papjaitokra. A járvány terjedésének a megakadályozása minden embert felelős magatartásra kötelez, legfőképp a keresztény híveket.

Figyeljünk egymásra, legyünk előzékenyek az idősekkel, a gyengébbekkel szemben és törődjünk velük. A felebaráti szeretet keresztény gyakorlása nem vár viszonzást, és ha kell, a végsőkig is elmegy. Erre adott példát nekünk a mi Urunk, Jézus Krisztus.

A Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánllak benneteket. Imádkozzunk egymásért! Isten segítsége és áldása maradjon velünk mindig! Ámen.

 

Szatmárnémeti, 2020. március 14.

Jenő püspök

 

P 222 /2020. március 16.

3. A Szatmári Egyházmegyei Hatóság közleménye

A COVID-19 járvány kapcsán, a liturgikus programok tekintetében egyelőre továbbra is a Román Katolikus Püspöki Konferencia (CER) március 11-én, illetve a március 14-én kiadott intézkedései vannak érvényben.

Ismételten, nyomatékosan kérjük, hogy ezeket és a más javasolt óvintézkedéseket mindenki kötelezően tartsa be (testi érintések, pl. „kis kereszt osztása” mellőzése; alapos kézmosás mise előtt és után).

Mindezek mellett:

Mivel az idősebb testvérekre, a 60 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent a vírusfertőzés, ők jogosan félnek attól, hogy részt vegyenek közösségi liturgikus alkalmakon. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.).

Ezt a felmentést – a veszélyes fertőzés elkerülésének céljából – Schönberger Jenő püspök úr mint a Szatmári Egyházmegye főpásztora a területére nézve megadja.

Kérjük tehát a paptestvéreket, hogy nyugtassák meg az idősebb testvéreket, akik nem mernek a járvány idején templomba menni, hogy ezzel nem követnek el bűnt! Arra viszont hívjuk fel figyelmüket, hogy ettől még az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra: próbáljanak többet imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise-közvetítésbe bekapcsolódni.

Kérjük, hogy ebben az időszakban hagyják el a plébániai hittanokat és katekéziseket is, s minden közösségi összejövetelt! Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra biztosítsunk lehetőséget templomainkban!

A szentmisék végén a mellékletben küldött imádságokból egyet, vagy más alkalmas könyörgést, a Hám János ima előtt közösen végezzenek el.

Köszönjük a megértést és a közreműködést, s mindezek mellett is kegyelmekben gazdag, imádságos nagyböjtöt kívánunk!

A rendelkezés visszavonásig, továbbá a Román Katolikus Püspöki Konferencia (CER) ezzel ellentétes rendelkezéséig érvényben van.

 

IMA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

 

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség

A szentatya imája

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük, szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól.

Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

Az európai püspökök imája

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

 

P 227 /2020. március 18.

4. Nyilvános liturgiák felfüggesztése korlátlan ideig

Főtisztelendő Paptestvérek!

A COVID-19-járvány terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-én kiadott rendelkezése számunkra is irányadó lehet, és ennek ránk alkalmazható részeit átvesszük, már csak azért is, mert az állami előírások szigorodtak.

A Román Katolikus Püspöki Konferencia közös álláspontjának megjelenéséig a mai nappal kötelezően elrendelem, hogy a járvány miatt templomainkban függesszük fel a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik.

Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a papok misézhetnek (sőt, misézzenek is!) és lehetőleg a szokott időpontban, de sine populo, vagyis nép részvétele nélkül.

Továbbá gondoskodjanak arról, hogy a templomok legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni!

Fontos, hogy híveink figyelmét a lehető legtöbb csatornán hívjuk fel a változásokra, s javasoljuk nekik az online miseközvetítésekbe való bekapcsolódást, illetve a lelki áldozást. A már felvett miseszándékokat a Főtisztelendő Paptestvérek végezzék el magánmiséik alkalmával.

A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását kell javasolni és szorgalmazni. Ezzel, valamint az általános feloldozással kapcsolatban csatolok jelen üzenethez egy másik fontos dokumentumot is, magyarázatként és kiegészítésként.

Kedves Paptestvérek, nagyon kérlek benneteket, őrizzétek meg a nyugalmatokat és a híveket is nyugtassátok meg, s imádkozzatok, és őket is biztassátok erre. Az állami rendelkezések napról napra változhatnak, ezeket be kell tartanunk, és másokat is erre kell kérnünk. További áldott nagyböjti készületet kívánok mindenkinek, és sok erőt és kegyelmet ennek a rendkívüli és nehéz helyzetnek a kezeléséhez és elviseléséhez! 

Szeretettel és Isten áldását kérve:

†Jenő püspök

Szatmárnémeti, 2020. március 18. Boldog Celestina Donati emléknapján

 

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS
Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA
A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.
 

LELKI ÁLDOZÁS
A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.
 

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

(Módosításokkal átvéve az Esztergomi Főegyházmegye honlapjáról.)

 

P 229 / 2020. március 19.

5. IMAHADJÁRAT

Kedves Paptestvérek!

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve a Romániai Püspöki Kar 2020. március 22-24. között (vasárnap, hétfő, kedd) imahadjáratra hív mindenkit a koronavírus terjedésének megfékezésére. A magyar- és a román nyelvű Mária Rádió is bekapcsolódik ebbe a felhívásba, és mindhárom nap az Irgalmasság Rózsafüzére után folyamatosan elimádkozzák a Rózsafüzér négy koszorúját. Kérem, találják meg a lehetőségét annak, hogy a híveket értesítsék és buzdítsák, hogy aki teheti, a Mária Rádióval együtt, vagy egyénileg, esetleg családtagjaikkal együtt kapcsolódjanak be ezekben a napokban 15 és 17 óra között tartott imádságba.

Felhívom a figyelmeteket arra, hogy ahol lehetséges és megoldható, szabadtéri szentmise tarthatók a törvényes keretek betartásával.

A Boldogságos Szent Szűz anyai védelmét és Szent József közbenjárását kérve mindnyájatok számára, helytállásotokat megköszönve, főpásztori áldásommal kérem számotokra Isten segítő kegyelmét.

 

Szatmárnémeti, 2020. március 19. Szent József főünnepén

† Jenő püspök

P 235 /2020. március 20.

6. SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN

Liturgikus melléklet az MKPK 637/2020. sz., 2020. március 17-én kelt rendelkezéséhez

650/2020. sz.

A Magyar Katolikus Egyház szabályozások tekintetében a hatóságok előírásai, a szertartáskönyvek rubrikái, az Egyházi Törvénykönyv, az illetékes szentszéki dikasztériumok, továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) rendelkezései alapján cselekszik. Az illetékes megyéspüspök, illetve aki a jogban vele egyenlő elbírálás alá esik, amennyiben a jog engedi, a most következő szabályoktól eltérő rendelkezéseket is hozhat.

 

A NYILVÁNOS LITURGIÁK

A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünnepélyes házasságkötés) 2020. március 22-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés visszavonásáig szünetelnek, beleértve magát a kezdőnapot is, hacsak az illetékes megyéspüspök ettől eltérő módon nem rendelkezett. A már felvett miseszándékok a nép részvétele nélkül (sine populo) engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A misézésre vonatkozó rendkívüli egyházmegyei előírásokat meg kell tartani. A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. A televízióban vagy online közvetített szentmisék főleg vasár- és ünnepnapokon lehetőleg orgonával kísért szentmisék legyenek, amelyek éppen a sajátos – közvetített – részvétel miatt természetesen végezhetőek a nép részvételével bemutatott (cum populo) mise szövegeivel. Ha lelkipásztori szempontból alkalmas, tartható homília a szokott módon. A közvetített misékben a miséző ajánlja a lelki áldozást, amely az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Erre a saját áldozása után buzdítsa a híveket, elimádkozva velük például ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy

a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,

hogy a lelkembe fogadhassalak.

Mivel most nem tudlak

szentségi módon magamhoz venni,

jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged

és szeretlek Téged teljes szívemből.

Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek

magamhoz fogadni a szentáldozásban,

hogy Veled élhessek.

Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe

és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste

őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.

Neked adom magamat egészen.

Tied akarok lenni életemben és halálom után is.

Ámen.

 

Követve az MKPK templomokra vonatkozó rendelkezését, amely szerint azok továbbra is nyitva állnak mint az imádság helyei, az alábbiakra fokozottan figyeljünk:

 • az MKPK 516/2020. sz., március 5-i rendelkezése értelmében a szenteltvíztartók továbbra is üresek;

 • közvetlen érintkezés kerülése (bőrkontaktus, túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés);

 • a higiéniára való fokozott figyelem, gondoskodás az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel;

 • kézfertőtlenítési lehetőség biztosítása.

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

AZ ÁLDOZTATÁS

Kivételes (és csakis kivételes esetben!) megengedett az áldoztatás, de csak a hatóságok által előírt higiéniai előírások betartásával. A lelkipásztor gondoskodjon az áldozó

kézfertőtlenítéséről is. Az áldoztatás kizárólag kézbe történhet, a rövid forma szerint:

 • közgyónás

 • „Irgalmazzon nektek...”

 • rövid szentírási szakasz

 • az Úr imája (Mi Atyánk)

 • „Íme, az Isten Báránya...”

 • „Uram, nem vagyok méltó...”

 • áldoztatás

Betegek áldoztatásával kapcsolatban a Betegellátó szerint történjen az áldoztatás, fokozottan figyelve a megfelelő higiéniára (kézmosás, kézfertőtlenítés, esetlegesen maszk, védőöltözet, hatósági előírások).

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE

A gyónás szentségének kiszolgáltatását az alább leírt formákban javasoljuk:

1. Gyóntatószékben: A gyóntatószékben történő gyóntatás a rendelkezés életbe lépésétől kezdve egyáltalán nem ajánlott. Ha ez valamiért mégis sürgetően szükséges, illetve ha a gyónó képes a szokásos bűnvallomásra, a pap meggyóntatja őt az erre megfelelően felkészített gyóntatószékben (kézfertőtlenítővel és lefóliázott gyóntatóráccsal rendelkező gyóntatószék).

2. Gyóntatószék nélkül: Amennyiben nincs gyóntatórács, amely fóliával van lefedve, úgy a gyónó és a pap kellő távolságban helyezkedjen el egymástól (1,5–2 m). Itt különösen javasoljuk a gyóntatást szabadtéren végezni. Ha ez nem megoldható, úgy a gyónó és a gyóntató viseljen maszkot, védőöltözetet.

3. Általános feloldozással: Az MKPK fentebbi, március 17-én kelt rendelkezésével

visszavonásig lehetővé tette az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.) egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül.

Az általános feloldozásnak 4 feltétele van: 1. bűnbánat, 2. a bűnbánat külső jele, 3. elégtétel, 4. később pótolni kell az egyéni gyónást, ha erre alkalom adódik. Erre a feloldozást kérők figyelmét előzetesen fel kell hívni.

Az általános feloldozás menete:

Az általános feloldozásban részesülni kívánókat – ilyen cselekményre alkalmasak lehetnek például a hatósági rendelkezésekkel összhangban végzett utolsó nyilvános liturgiák – figyelmeztetni kell arra, hogy készüljenek fel kellő lelkülettel, azaz őszintén bánják meg elkövetett bűneiket, legyen meg bennük az erős elhatározás a bűnök elkerülésére, az esetleg okozott botrány vagy kár jóvátételére és az a komoly szándék, hogy mielőbb egyenként is megvallják súlyos bűneiket, melyeket az általános feloldozás alkalmával meggyónni nem tudnak. Kapjanak végül mindnyájan valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is tetézhetnek.

Általános bűnvallomás

A pap felszólítja a feloldozásra várókat, hogy azt valamilyen külső jellel kérjék. Például:

Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni, térdeljenek le,

és mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!

 

Vagy:

Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni,

meghajolva mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!

A megtérők ezután elmondják az általános bűnvallást (Gyónom a mindenható Istennek…), majd az Úr imájának közös elimádkozásával folytatják. Ezt követően az pap megadja az általános feloldozást.

 

Általános feloldozás

A pap, kezét a megtérő fölé (felé) kiterjesztve feloldozást ad:

A Mennyei Atya, aki nem kívánja a bűnös halálát,

hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen:

aki előbb szeretett minket,

és elküldte szent Fiát a világba,

hogy általa a világ üdvözüljön,

legyen hozzátok irgalmas, és adjon nektek békességet!

Felelet: Ámen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus,

aki vétkeinkért a bűnösök kezére adta magát,

de feltámadt, hogy nekünk üdvösséget szerezzen:

aki az apostolokra kiárasztotta a Szentlelket,

hogy hatalmuk legyen a bűnök megbocsátására,

szolgálatunk által szabadítson meg titeket bűneitektől,

és töltsön el Szentlelkével!

F: Ámen.

A vigasztaló Szentlélek,

akit a bűnök bocsánatára kaptunk

és aki az Atyához vezet minket:

tisztítsa meg szíveteket, járjon át benneteket erejével,

hogy annak jóságát tanúsítsátok az életben,

aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket!

F: Ámen.

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL

AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

F: Ámen.

Vagy:

Isten, a mi irgalmas Atyánk,

aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által

kiengesztelte önmagával a világot

és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára,

az Egyház szolgálata által

bocsásson meg nektek és adja meg a békét!

F: Ámen.

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL

AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

F: Ámen.

Amennyiben az általános feloldozás elnyerésére sincs lehetőség, abban az esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot, ezzel vagy ehhez hasonló imával:

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,

hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,

mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,

kedvedből kiestem és mind ideig-,

mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.

Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,

mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat

és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.

Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,

hogy a Te kegyelmeddel Téged,

szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,

de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen

különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak

és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,

és add, hogy a holnapi napot

a mainál jobban használjam.

Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok,

legyetek velem! Ámen.

BETEGEK KENETE

Fontos, hogy a betegek lelkipásztori ellátásával és ehhez kapcsolódóan a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban mindig a hatóságok előírásait kövessük.

A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes formuláját (vö. CIC 1000. k.). Közvetlenül a kenet feladása előtt és után a kézfertőtlenítés kötelező!

Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Szükséghelyzetben a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet. Amennyiben a védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézzel történő adását, a jog lehetővé teszi (CIC 1000. k. 2. §), hogy azt alkalmas eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pl. egyszer használatos fültisztító pálcika).

TEMETÉS

Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben tartsák meg a temetést. A zárt ravatalozó a szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. A homíliát hagyjuk el és csak egy szentírási olvasmány (evangélium) hangozzon el. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A kántori szolgálat megengedett, de nem kötelező (hiányát viszont előre közöljük a hozzátartozókkal). A temetési mise ugyanúgy, sine populo, vagy egy majdani, a hozzátartozókkal később egyeztetett

időpontban végezhető.

Budapesten, 2020. március 19-én, Szent József főünnepén

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Állandó Tanácsának jóváhagyásával