2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2017-06 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – VI./ 2017.

         P 1021 / 2017.

Karácsonyi Pásztorlevél!

        KEDVES PAP- ÉS SZERZETES TESTVÉREK,    

   TISZTELENDŐ NŐVÉREK, KEDVES JÓ HÍVEK!

 

         Kegyelemteljes Karácsonyt kívánok mindenkinek! S ha már a Kegyelem Évét nyitottuk meg Advent első vasárnapján, hadd nézzük meg együtt Testvérek, mit is takar a „Kegyelemteljes Karácsonyt” köszöntés, jókívánság. Kezdjük a második szóval.

         Karácsony ünnepe van. Hála Istennek, nálunk még nem kell magyarázni, hogy mit ünneplünk Karácsonykor. Bár körünkben is erősen csábít az ateista világfelfogás, hogy ne lássunk a Karácsony ünnepében egyebet, mint a fény, meg az ajándékozás, vagy éppenséggel a szeretet ünnepét. Csak a lényegre ne figyeljünk, sőt felejtsük el, vagy helyettesítsük valami mással.

Számunkra, keresztények számára a Karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe, és semmi más! … De!

Hisszük, hogy Jézus Krisztusban ragyogott fel az emberiség számára az igazi fény, mely minden embert megvilágosít.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus, a betlehemi Kisded Isten legcsodálatosabb és legnagyobb ajándéka. A mennyei Atya nem adhatott volna nagyobb ajándékot, kevesebbet pedig nem akart, mint egyszülött Fiában önmagát. Így szerette Isten a világot!

És ez a szeretet is tetten érhető Jézus születésekor, de az igazi szeretetáradás ünnepe mégis Pünkösd, amikor az Atya és a Fiú közösen küldik a Szentlelket, közös szeretetüket, a harmadik isteni Személyt. Bár joggal mondhatjuk, Karácsony nélkül nem lehetett volna sem Húsvét, sem Pünkösd.

Kedves Testvérek! Tehát, Jézus Krisztus születésének ünnepe a Karácsony.

         De mitől lesz kegyelemmel teljes?

         Ezt a kérdést Henri Boulad jezsuita atya gondolataival világítanám meg. Szerinte a kegyelem életet jelent, de sokkal többet, mint az a megszokott élet, amelyet mi ismerünk. A kegyelem maga az Isteni Élet! Szent Fiának emberként való megszületése azt eredményezte, hogy Istennél és Istennel mi „egy családban” élhetünk. Ugye, nem létezik olyan család, amelyen belül fizetést követelnek, mielőtt valaki asztalhoz ül? Nem bizony! A családi asztalnál fizetés nélkül vehetünk, teljes természetességgel, hiszen otthon minden ingyen van. Isten nagy családjában is ez a helyzet. Ingyen osztogatja saját magát, hiszen legnagyobb ajándéka, Jézus Krisztus, a minden kegyelem forrása és teljessége is mindenkié lehet, ingyen, aki csak befogadja Őt.

         Krisztusban szeretett Testvérek! Két éven át igyekeztünk azon dolgozni, hogy merjük magunkat átadni Istennek. Ismét két éven át tudatosan építgettük a krisztusi közösséget, és tudatosítottuk magunkban Krisztus közösségéhez való tartozásunkat.

A Kegyelem Évében szeretném, ha arra figyelnénk, hogy miként adja Isten magát nekünk, hogyan működik bennünk, és hogyan akar belevonni a saját Isteni Életébe.

Az első Karácsonykor gyermekként született, hogy senkit el ne ijesszen a hozzá közeledők közül, ma pedig a szentostyában rejtőzködve, egy falat kenyérként kínálja magát és kér a szívünkbe bebocsátást. Akkor lesz kegyelemteljes a Karácsonyunk, ha befogadjuk Őt s engedjük, hogy bennünk megszülessen.

         Ennek reményében köszönöm meg a paptestvérek és a szerzeteseink áldozatos szolgálatát, amit ebben az évben a testvéreikért és Isten dicsőségére végeztek. Kívánom, hogy életük egyre szorosabban forrjon eggyé a minden kegyelem Istenével, s engedjék, hogy a kegyelem még hatékonyabban működjön életükben, járja át kapcsolataikat, szolgálatukat, terveiket és vágyaikat. Köszönöm a kedves hívek és minden jótevőnk áldozatát, amellyel lehetővé tették egyházmegyénk intézményeinek zavartalan működését. Köszönöm alkalmazottaink becsületes és szorgalmas munkáját, amit szerte az egyházmegye plébániáin és intézményeiben végeztek. Isten fizessen meg mindenkinek mindenért!

         Végezetül szívből jövő főpásztori áldásomat küldve ismételten kívánok mindenkinek kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és Istentől áldott, békés, boldog új esztendőt:

 

         2017 Karácsonyán, Jézus Krisztus születésének főünnepén,

 

Jenő püspök

 

P 1022 / 2017.

Plébánosi vizsgát tett

Tekintettel arra, hogy az érvényben lévő egyházmegyei előírások, valamint az 521. kánon 3.§. értelmében a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán 2017. november 16-án sikeres plébánosi vizsgát tett, f.é. december 1-i hatállyal Ft. Czumbil Wilhelm plébánosi címet kap mindazon jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekre az ET vonatkozó kánonjai utalnak.

Lelkipásztori munkájára, most már ezen új minőségben is, Isten bőséges áldását kérem és sikeres eredményeihez gratulálok. 

P 1023 / 2017.

A plébániai leltárak aktualizálása

Minden év végén hivatalosan aktualizáljuk a plébániai leltárt. Ennek módja, hogy az év folyamán vásárolt új leltári tárgyakat bevesszük, illetve a hasznavehetetlen leltári tárgyakat hivatalos jegyzőkönyvvel kivesszük.

Kérem a Paptestvéreket, hogy aktualizálják a leltárjegyzéket és az egyháztanács vezetőjével aláíratva küldjék be a Püspökségre.

P 1024 / 2017.

Köszönetnyilvánítás

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezi ki az ún. Péter fillérek-ért és a Missió javára befolyt támogatásokért. A magam nevében is őszintén köszönöm Paptestvéreimnek a gyűjtés megszervezését, Híveimnek pedig adakozókészségét.

P 1025 / 2017.

Éves statisztika leadása

Tisztelettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a 2017-es évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan, és ezt 2018. január 15-ig juttassák el a Püspökségre. A beküldési határidőt gondosan tartsuk be, mert a Szentszék felé idejében kell jelenteni az Egyházmegye egészére vonatkozó adatokat. Tudom, hogy az ünnepekkel járó feladatok és házszentelések megterhelik a Paptestvéreket. A sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is, szeretettel kérem, hogy a statisztikai adatokat a fenti formában szíveskedjenek határidőre beküldeni.

Megértésüket és pontos munkájukat őszintén köszönöm!

P 1026 / 2017.

Anyakönyvek és Historia Domus beküldése

         Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy az évi anyakönyvek és a Historia Domus másolatát február 28-ig  küldjék meg a Püspökségre.

P 1027 / 2017.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

         Értesítem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal f.é. december 25-től 2018. január 7-tel bezárólag szünetet tart. A hivatalos ünnepeken és munkaszüneti napokon kívüli időt, évi szabadságukból veszik igénybe alkalmazottaink.

         P 1028 /  2017.

Fakultások meghosszabbítása

         Jelen rendelkezésemmel az egyházmegyében lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek a 2018-as évre megadom az engedélyt, hogy a vegyes vallású házasságoknál asszisztáljanak, amennyiben megvannak a CIC 1124–1129. kánonjaiban megállapított feltételek. Minden ilyen házasságkötésnél készítsék el a szükséges iratokat, amelyeket a plébánia irattárában kell elhelyezni.

         A valláskülönbség házassági akadálya (katolikus és kereszteletlen jegyes) alól továbbra is minden esetben közvetlenül a Püspöki Hivataltól kell írásban felmentést kérni. A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kánon) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányt (jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.

P 1029 / 2017.

NEKed! - Veled!

Mellékletben található a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020, első felkészülési évére szóló kisfüzet. Hónapokra bontva érdekes ötleteket hoz a liturgikus évhez kapcsolódva.

P 1030 / 2017.

Bérmálások 2018-ban

PLÉBÁNIA

IDŐPONT

Szatmárnémeti - Kis Szent Teréz

Szatmárnémeti - Szentlélek

Április 15. – Húsvét 3. vasárnapja

Máramarossziget - magyar csoport

                             - román csoport

Április 22. – Húsvét 4. vasárnapja

Nagykároly - Szentlélek

Csanálos

Április 29. – Húsvét 5. vasárnapja

Sárközújlak

Május 6. – Húsvét 6. vasárnapja

Kálvária német közösség

Szatmárnémeti – Szent Család

Május 13. – Húsvét 7. vasárnapja

Nagybánya- Szentháromság

Nagybánya - Szent Miklós

Május 20. – Pünkösdvasárnap

Szaniszló

Csomaköz

Május 27. – Szentháromság vasárnapja

Nagykároly – Fatimai Szűz Mária

Mezőterem

Június 3. – Évközi 9. vasárnap

Szatmárnémeti - Szent János

Június 24. – Évközi 12. vasárnap

Iloba Handal

Szinérváralja

Augusztus 26. – Évközi 21. vasárnap

 

Szatmárnémeti, 2017. december 18.                           

        

püspök