2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Pasztorális Tanács

A PT tagjai 2013-2018-ban:
Nm. Ft. Schönberger Jenő, Ft. Dr. Hankovszky Ferenc, Ft. Barta Barnabás, Ft. Melega Péter, Gáspár Annamária, Józsa János, Mekker Enikő, Lepedus István, Kujbus Márta, Csiszár Lóránt, Tyukodi Beáta SJC, Ft. Hársfalvi Ottó, Ft. Reszler Mihály, Ft. Ilyés Csaba, Ft. Szilágyi János, Ft. Seffer Dániel, Ft. Harsányi László, Ft. Román János, Ádámkó István Csaba, Kirner Matild, Ft. Dr. Ágoston Ferenc, Ft. Fromherz Attila, Ft. Orbán Mihály SJ, Ft. Borota Ottó
A PT munkáját a Pasztorális Iroda segíti, melynek feladata a PT keretében működő munkacsoportoktól beérkezett információk feldolgozása, a lelkipásztori munka  koordinálása, a munkát segítő információk eljuttatása a munkacsoportok felé, PT felé, szükség esetén az esperességek közreműködésével a bázis közösségek (plébániák) felé.  Tevékenységét az Iroda működési szabályzata határozza meg.
A Pasztorális Tanács szabályzata
1. A Pasztorális Tanácsnak (PT) - illetve elődjének, a Zsinati Koordináló Bizottságnak - vezető szerepe volt a 2004-es egyházmegyei zsinat előkészítésében és kivitelezésében. A szinódus után pedig az a PT elsődleges szerepe, hogy konkrét segítséget nyújtson az egyházmegyei zsinat nyomán kiadott és törvényerővel érvénybe léptetett Zsinati Könyv rendelkezéseinek és javaslatainak az életbe való átültetésében, melyek egyházmegyénk II. Vatikáni Zsinat szellemében történő megújulását célozzák.
2. A Pasztorális Tanács fórumot biztosít az egyházmegyében folyó lelkipásztori munka számára azáltal, hogy a megyéspüspök felügyelete alatt vizsgálja és mérlegeli az egyházmegyében folyó lelkipásztori munkát érintő kérdéseket, konkrét javaslatokat terjeszt elő a főpásztornak az egyházmegyei zsinat rendelkezéseinek és javaslatainak, valamint a Papi Szenátus döntéseinek életbeültetését illetően, és felügyeli (segíti) azok megvalósítását (vö. CIC 511.k.).
3. „A pasztorális tanács a katolikus egyházzal teljes közösségben lévő krisztushívőkből áll, akik lehetnek klerikusok vagy a megszentelt élet intézményeinek tagjai, főként pedig világiak. Kijelölésük a megyéspüspök által meghatározott módon történik" (CIC 512.k. 1.§). A PT tagjai között nagyjából fele-fele legyen a világiak és papok aránya.
A PT tagja csak olyan krisztushívő lehet, aki kitűnik biztos hitével, jó erkölcsével és okosságával, hitéhez és vállalandó tisztségéhez méltó életet él, kiszabott vagy kinyilvánított egyházi büntetés nem köti, és állandó lakóhelye a Szatmári Egyházmegye területén van.
4. „Azokat a krisztushívőket, akiket a pasztorális tanácsba küldenek, úgy válasszák ki, hogy teljességében és valóban tükrözzék Isten népének az illető egyházmegyét alkotó részét, az egyházmegye egyes vidékeinek, a társadalmi viszonyoknak és foglalkozásoknak, valamint az apostoli munkában való egyéni, illetve közösségi részvételnek a figyelembevételével." (CIC 512.k. 2.§)
5. A PT-nek hivatalból tagja a megyéspüspök, az általános helynök és a püspöki helynök(ök).
6. A PT tagjainak megbízatása 5 évre szól. Az esetleges széküresedéskor a PT magánál a jognál fogva megszűnik (vö. CIC 513.k. 1-2.§).
7. A PT-t egyedül a megyéspüspök hívhatja össze, és a gyűlésén egyedül ő elnökölhet, vagy az általa alkalomszerűen kinevezett személy. Ugyanígy egyedül a püspök joga, hogy a tanácsban tárgyaltakat közrebocsássa. Maga a PT - mint neve is mutatja - csupán tanácsadási joggal rendelkezik a püspök felé (vö. CIC 514.k. 1.§).
8. A PT évente legalább kétszer ülésezzen. Ezen túl is bármikor összehívható, amikor a megyéspüspök ezt szükségesnek tartja.
9. A PT gyűlésre közös megegyezéssel tagsággal nem rendelkező szakembereket is meg lehet hívni tanácsadóként, ha szakértelmükre szükség van.
10. Mindenképpen a PT tagjai között vannak az egyházmegyében folyó egyes lelkipásztori részfeladatok felelősei (munkacsoport vezetők), akik e részfeladatok megvalósulását koordinálják és nyomon követik, ill. ezekről tájékoztatják a PT-t. Ezek a részfeladatok a következők:
Család- és felnőtt pasztoráció
Hitoktatás
Hivatásgondozás
Ifjúság és gyerekek lelkigondozása
Katolikus oktatás és nevelés
Német pasztoráció
Ökumené
Roma pasztoráció
Román pasztoráció
Szeretetszolgálat, kórház- és börtön pasztoráció
11. A PT ülései előtt legalább két nappal a tagok megkapják az ülés napirendi pontjait. Az ülésekre bármely PT tag javasolhat megtárgyalásra napirendi pontot, aminek tárgyalásáról a PT az ülés legelején szavazással dönt.
12. A PT ülésein a püspök és a tagság legalább felének jelenléte szükséges a javaslat értékű határozathozatalhoz, egyszerű szavazattöbbséggel.
13. A PT munkáját a Pasztorális Iroda segíti, melynek feladata a koordináció, vagyis az, hogy az információk eljussanak a PT-től - az esperességeken keresztül - a plébániákig és vissza. Tevékenységét a PT által jóváhagyott szabályzat határozza meg.
14. E szabályzat bármilyen jellegű megváltoztatására egyedül a főpásztor illetékes.
Szatmárnémeti, 2014. február 19.
Schönberger Jenő
püspök
Munkacsoportok
A szatmári egyházmegyében a részfeladatokat a PT keretében működő munkacsoportok kísérik figyelemmel, elemzik és adott esetben koordinálják.
A munkacsoportok (a nevek felsorolásában vastagítva a munkacsoportok felelős személyei):
1. Család munkacsoportja:
Lepedus István, Balogh Csaba és Enikő, Frigy Szabolcs és Janka, Pap-Czier Bernadett és Levente, Ft. Czier István, Ft. Harsányi László, Ft. Néma Sándor, Ft. Solomayer Sándor, Ft. Szmutku Róbert
2. Hivatásgondozó munkacsoport:
Tyukodi Beáta SJC, Grebur Pál és Bernadett, Jónucz Laura, Sr. Vörös Tünde, Fr. Főcze Bonaventura OFM, Pr. Lăcătuşu Ştefan OFMConv, Ft. Miklós Klaudiu-János SJ, Ft. Simon Attila, Ft. Vass Loránd
3. Ifjúsági munkacsoport:
Csiszár Lóránt, Tyukodi Beáta SJC, Baumli Bernadett, Cucuiat Attila, Czol Ernő, Juhász Evelin, Ft. Czier István, Ft. Czumbil Wilhelm, Ft. Kinczel István, Ft. Seffer Dániel, Ft. Simon Attila, Ft. Szmutku Róbert, Ft. Vass Loránd
4. Katekétikai munkacsoport:
Kirner Matild, Fazekas Éva SJC, Kirner Matild, Trepszker Erika SJC, Ft. Czier István, Ft. Egeli Ferenc, Ft. Simon Attila
5. Katolikus nevelés munkacsoportja:
Ádámkó István, Kocsis Aliz, Czumbil István, Frigy Szabolcs, Lieb Andrea
6. Román pasztorációs munkacsoport:
Ft. Fromherz Attila, Sr. Anna Diekmann MSCR, Sr. Hanni Rolfes MSCR, Teodoru Mircea, Pr. Budău Iulian SJ, Ft. Fagea László, Pr. Franţ Gheorghe Felix OFMConv, Ft. Kinczel István, Pr. Lăcătuşu Ştefan OFMConv, Ft. Magász Jenő, Ft. Reszler Mihály, Ft. Veres Attila
7. Német pasztorációs munkacsoport:
Ft. Orbán Mihály SJ, Bonto Gabriella, Hauler Magda, Nemes Katalin, Rist Maria Gabriela
8. Romapasztorációs munkacsoport:
Ft. Borota Ottó, Hompót Lehel, Csiszár Lóránt, Ft. Harsányi László, Ft. Jakab Norbert, Ft. Lăcătuşu Ştefan, Ft. Seffer Dániel, Ft. Tatár Zoltá
9. Ökumené munkacsoportja:
Ft. Román János, Ft. Harsányi László, Ft. Hársfalvi Ottó, Ft. Ilyés Csaba, Ft. Reszler Mihály, Ft. Seffer Dániel, Ft. Szilágyi János
10. Szeretetszolgálat munkacsoportja:
Ft. Dr. Ágoston Ferenc, Gáspár Annamária, Solomájer Sándor, Sr. Kürti-Bokor Judit, Dr. Láng László, Pallai Kristóf, Sr. Szabó M. Rita SMVS, Ft. Jakab Norbert
A PT elnöke: Nm. Ft. Schönberger Jenő megyéspüspök.
Pasztorális Tanács (PT) munkacsoportjainak szabályzata
Cél:
A Pasztorális Tanácstól kapott megbízás szerint különböző pasztorális szakterületekre:
- helyzetfelmérés, helyzetkiértékelés és elemzés,
- megoldási javaslatok kidolgozása,
- szakanyagok összeállítása,
- a segédeszköznek szánt szakanyagok továbbítása a célhelyre (plébánia, célcsoport).
Tagjai:
A munkacsoport vezetője a megyéspüspök által kinevezett pap vagy világi, aki az illető munkacsoport szakterületén dolgozik.
A munkacsoport tagjait szintén a megyéspüspök nevezi ki azokból a személyekből, akiket a munkacsoport vezetője a belátása szerint alkalmasnak talál. Ők is a munkacsoport profiljának megfelelő munkakörben mozognak, vagy abban jártasak.
Hierarchikus kapcsolatok:
-minthogy megbízatását közvetve a PT-tól, közvetlenül a megyéspüspöktől kapja, nekik tartozik beszámolási kötelezettséggel,
- a PI figyel az információk közlekedésére, a munka határidőre való elkészülésére, a munkabeosztásra, vagyis a PI a közvetítő a munkacsoportok és a PT ill. a megyéspüspök között,
-a munkacsoporton belül a munkacsoport vezetője adja meg a működési irányelvet.
Működési alapelvek:
- két PT gyűlés között a munkacsoport tagjai találkozásainak számát a szükség határozza, de legalább évente 2 alkalommal tárgyaljanak,
- világosan határolják le induláskor a működési területüket, vigyázva arra, hogy ne legyenek átfedések az egyes munkacsoportok között. Ha mégis vannak találkozási pontok (pl. ifjúsági tábor romáknak), akkor az egyes munkacsoportok egyeztetve működjenek,
-a munkacsoport segíti és kiegészíti a területen dolgozó főállású munkatársak és intézmény stratégiáját, de mindig az egész egyházmegye lefedését tartva szem előtt.
A munkacsoport motivációs rendszerének elemei:
-püspöki kinevezés minden munkacsoport tagnak,
-a munkatalálkozók költségeinek, adott esetben helyszínének biztosítása,
-a püspökséghez tartozó intézmények főállású alkalmazottainak kerüljön be a munkaköri leírásába ez a munkaterület,
-a munka volumene vagy típusa függvényében lehetőség honorárium fizetésére,
-nívós belföldi és külföldi szakmai képzéseken, konferenciákon, tapasztalatcseréken és zarándoklatokon indokolt esetben biztosítani a munkacsoportok tagjainak részvételét,
-a legnívósabb szakanyagok médiában, illetve kiadványokban való megjelentetésének segítése (szerzőket is feltüntetve).
 
Működése:
- az első egyeztető találkozón megtörténik:
-a keretbe ágyazás, vagyis a munkaterület meghatározása: az egyházmegyei zsinati határozatok, az egyházmegyei pasztorális terv és a meglévő intézmények stratégiája alapján mindegyik munkacsoport dolgozza ki munkaterülete stratégiáját,
-az aktuális konkrét információk átadása, a megbízás tartalmi részének megbeszélése,
-lehetséges tevékenységek felvázolása, prioritások, határidők, munkaelosztás,
- a második illetve a további egyeztető találkozón ki-ki bemutatja a maga részterületéhez tartozó munka aktuális fázisát, annak eredményeit, és ugyanígy megbeszélik a közös eredményeket és további teendőket,
- a szervezési háttérmunka (rövid jegyzőkönyv készítése, az információk eljuttatása a PI-hez, valamint a munkacsoport éppen jelen nem lévő tagjaihoz és az illetékes intézményekhez) a munkacsoport vezetőjének, vagy a megválasztott jegyzőnek a kötelessége,
- a konkrét szervezési háttérmunkát elsősorban a területhez tartozó intézmény főállású munkatársa végzi (ha van ilyen a munkacsoportban), vagy a munkacsoport vezetője, vagy a megegyezés szerinti személy(ek),
- a munkacsoportok használhatják segítő eszközként a PI szellemi és anyagi forrásait.
Szatmárnémeti, 2014. február 19.
Schönberger Jenő
püspök