2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2010-02 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNY 2010 / II.

 

HÚSVÉTI ÜZENET

P 300/ 2010

Kedves Paptestvéreim, Krisztusban szeretett Hívek!

A feltámadt Krisztus örömteljes köszöntésével köszöntök mindenkit, aki ma szerte az egyházmegyénk templomaiban Jézus Krisztus húsvéti győzelmét ünnepli. Békesség nektek! Bár az írott szó nem helyettesíti a személyes megszólítást, mégis remélem, felolvasva is kiérzitek belőle szeretetemet. De nem csak az enyémet, hanem a Szentatyánk, Benedek pápánk szeretetét is. Mint bizonyára sokan tudják, ez év február elején mi, a romániai katolikus püspökök, az ötévente kötelező Ad Limina látogatáson voltunk szent Péter utódánál, Rómában. Amikor elbúcsúztunk, a lelkünkre kötötte, hogy a ránk bízott híveknek adjuk át köszöntését. A Szentatya imájában szüntelenül hordoz bennünket, és szeretettel megáld mindenkit, papokat, szerzeteseket és híveket egyaránt. Ezt a kedves üzenetet jobbkor nem is tolmácsolhatnám, mint Húsvétkor, a mi legnagyobb ünnepünkön. Gondoljunk mi is a Szentatyára, hordozzuk imáinkban őt, aki mindannyiunkat szeret, szívébe zár és megáld.

Szeretteim! Ami életünkben a Nap, az lelki életünk egén Krisztus feltámadása. Ez keresztény hitünk alapja, mert ha Krisztus nem támadt volna fel, hiába való lenne az igehirdetés és értelmetlen a hit. A szent Három Nap megünneplése bevezetett bennünket a húsvét titkába, aminek kiteljesedése, csúcspontja Jézus feltámadása. De ezzel szorosan és elválaszthatatlanul összetartozik szenvedése, halála és megdicsőülése.

Bármennyire is nehéz elhinni, mégis így van, a nagyheti ünneplésünkben minden Isten szeretetéről beszélt. Az ószövetségi húsvét, az egyiptomi rabszolgaságból való kiszabadítás, Isten műve volt. Nem Mózesnek jutott eszébe, hanem Isten kérte fel Mózest, hogy vezesse ki a népet, melyet megszánt, mert szeretett. A Sinai szövetségkötésben Isten mintegy házasságra lépett választott népével, irántuk érzett szeretetből. Ezt a szeretetet kérdőjelezte meg újra és újra az ószövetségi ember, míg végül Isten, szeretetének a legnagyobb jelét adta: elküldte egyszülött Fiát, emberi testben.

Testvérek! Igaza van szent János apostolnak, amikor azt mondja: Szeretet az Isten. Ő nem egy véreskezű, szívtelen zsarnok, aki Fia halálát követeli a bocsánat fejében. Jézus engedelmes halála nem számára volt fontos, hanem számunkra, hogy végre elhiggyük, hogy valóban szeret. Az irántunk való szeretetében a végsőkig elment az Atya, aki úgy szeretett, hogy egyszülött Fiát adta értünk, a Fiú pedig az életét. Ezt a szeretetet már nem lehet kétségbe vonni. Krisztus az új Mózes, aki kivezeti övéit a bűn rabságából. Krisztus az, aki a halál kövét elhengeríti lelkünkről és megadja az újjászületés lehetőségét. Nincs más Szabadító! Vagy Krisztussal kivonulunk a szolgaság házából, vagy örökre a bűn rabszolgái maradunk. Vagy Krisztussal feltámadunk, vagy az örök halál lesz az osztályrészünk.

Húsvét ünnepén Krisztus szeretetében kell, hogy megerősödjünk, belőle kell erőt merítenünk ebben az Istentől elrugaszkodni akaró világban, ahol már semmi sem szent és sérthetetlen, sem Isten, sem Egyház, sem család, sem élet, sem emberi méltóság, ahol büntetlenül becsmérelhet, tönkre tehet bárki bárkit és bármit. Pedig a feltámadás jelei ma is előttünk állnak; az üres sir, az otthagyott gyolcslepel, és ezek mindenkit felszólítanak, provokálnak, hogy nézzen és higgyen. Viszont a feltámadt Krisztus is visszavonhatatlanul jelen van a világban, de nem azért, hogy vádoljon. Ő ma is „csak" szeret!

Szeretett Pap- és Szerzetes Testvérek! Ebben a szellemben legyünk a feltámadt Krisztus tanúi. Nem a testvéreink és a világ bírái, hanem Krisztus szeretetének megjelenítői. Nem nekünk kell legyőznünk a világot, Krisztus már megtette helyettünk. A mi feladatunk, hogy a nyomában járjunk. Erre hívott meg minket, és erre mondtunk igent, amikor meghívását „Jöjj, kövess engem!" elfogadtuk.

Kedves Hívek! Egyházmegyénkben nem csupán a papság-, hanem a hivatás éve van. Meghívásotok öröme is Krisztus feltámadásából ered. A keresztség szentségében Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Egyre inkább az égiekre irányuljon figyelmetek és ne a földiekre. Hiszen meghaltatok a bűnnek, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Ezek szent Pál szavai, és biztosak lehetünk, hogy Isten akaratával megegyeznek. Hiszem, hogy Isten mindenkit meghív egy csodálatos kalandra, hogy Jézus Krisztus követője legyen. Ő értünk, bűnösökért vállalta a halált, és példájával arra tanít, hogy nekünk is hordoznunk kell azt a keresztet, amelyet a test és a világ rak azok vállára, akik a békét és az igazságosságot keresik. Ez nem könnyű, de ha merünk társai lenni a kereszthordozásban, dicsőségében is osztozni fogunk. Meggyőződésem, hogy ti ezek közé tartoztok, és minden nehézség ellenére ragaszkodtok Krisztushoz és hűségesek maradtok Hozzá, amit hálásan köszönök. Követőit ma is ugyanúgy köszönti, mint apostolait a feltámadása utáni első találkozáskor: Békesség nektek! Ne féljetek!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket, és szeretettel küldöm főpásztori áldásomat.

 

Szatmárnémeti, 2010, Urunk feltámadásának főünnepén

 

 

 

püspök

P 301/2010

Plébánosi vizsga szabályzata

 

Az alábbiakban közlöm a gyulafehérvári főegyházmegyétől átvett új plébánosi vizsga rendjét, melyet jelen hatállyal kötelezővé teszek.

 

I. Plébánosi vizsga célja:

1. §. A plébánosi vizsga célja: megállapítani a vizsgázó papnak az önálló lelkipásztorkodáshoz szükséges elméleti és gyakorlati alkalmasságát, valamint azokat az egyházjogi és egyházmegyei rendelkezések ismeretét, amelyek ismerete szükségesek a plébánia vezetésénél. Ugyanakkor lehetőség a Főpásztornak annak felmérésére, hogy a jelöltnek van-e képessége és készsége egy igényesebb helyi vagy egyházmegyei feladat betöltésére.

2. §. Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges visszavonásig szóló plébánosi és gyóntatási joghatóságot.

 

II. Plébánosi vizsga kötelezettsége:

3. §. Plébánosi vizsgát köteles tenni az egyházmegye területén lelkipásztorkodásban tevékenykedő egyházmegyés papnak és lelkipásztori szolgálatot végző szerzetes papnak.

Aki papságának 8. évét betöltötte, köteles vizsgázni. Ezt a határidőt indokolt esetben a Főpásztor meghosszabbíthatja.

Aki a határidőn belül nem jelentkezik a plébánosi vizsgára, attól a Főpásztor megvonhatja az igehirdetői és gyóntatási joghatóságot, és más szankciókban is részesülhet.

4. §. Vizsgára az a pap állhat, aki részt vett a négyévi káplán-továbbképző tanfolyamon, és a káplán-vizsgákat eredményesen letette.

 

III. Felmentés a plébánosi vizsga alól:

5. §. A plébánosi vizsga alól hivatalból felmentést kap:

- aki a hittudomány bármely szakában doktori vagy egyházi licenciátusi képesítést szerezett.

- aki legalább öt éven át tanított a Róm. Kat. Teológia Karon vagy elöljáró volt a Papneveldében.

- aki a Főegyházmegyei Hivatalban legalább öt éven keresztül irodai szolgálatot (irodaigazgató, gazdasági igazgató, titkár) teljesített.

- részbeni felmentésben részesül, aki elvégezte a Római Katolikus Teológia Karon a kétéves didaktikai mesterit: felmentést nyer a dolgozatírás és a Katekétika vizsga alól.

 

IV. Plébánosi vizsga ideje:

6. §. A plébánosi vizsga minden év november hónapjában van a gyulafehérvári Papneveldében.

A vizsgázó bejelentkezése szeptember 1-ig, - a dolgozat leadásával - történik.

Szükség esetén a plébánosi vizsga a Főegyházmegyei Hatóság engedélyével rendkívüli időben is tartható.

 

V. Plébánosi vizsga menete:

7. §. A plébánosi vizsga elnöke a mindenkori Főpásztor által - meghatározott időre - megbízott egyházmegyés pap.

8. §. A vizsgáztató bizottság tagjait a Főpásztor meghatározott időre nevezi ki a szakmában járatos teológiai tanárok és papok köréből. Minden tantárgyhoz legalább két tanár vagy pap kap megbízást.

 

9. §. A plébánosi vizsga három részből áll:

1.- Írásbeli dolgozat.

Valamelyik teológiai tantárgy témájából a szaktanár irányításával tudományosan elkészített munka (legalább 30 oldal másfél sorosan gépelve). A plébánosi vizsgadolgozat nem lehet azonos a licenciátusi vagy mesteri munkával, legfeljebb azok bővítése vagy gyakorlatias kiegészítése.

Tézisét a jelölt legalább egy évvel a vizsga előtt a szaktanárral megbeszéli, és vele konzultál. Az elkészített dolgozatot szeptember 1-ig két példányban (egyiket a Főegyházmegyei Levéltár, másikat a Teológia Könyvtára részére), valamint digitális formátumban nyújtja be.

2.- Igehirdetői, katekétikai és liturgikus ellenőrzés.

A vizsgára jelentkező igehirdetői, hitoktatói és liturgikus ténykedésének ellenőrzése részben a lelkipásztori működésének helyszínén, részben a vizsga napján történik.

a) A helyszíni ellenőrzést a főpásztor általa felkért pap végzi el, aki előzetes bejelentés nélkül kiszáll a jelölt szolgálati helyére, részt vesz legalább egy vasárnapi vagy ünnepnapi szentmisén, legalább egy hittanórán, esetleg katekézis jellegű felnőttoktatáson (jegyesoktatás, keresztelési felkészítő stb.). Az ellenőrzés végén a függelékben feltüntetett szempontok (II. Melléklet) szerint jegyzőkönyvet készít két példányban (a vizsgázó és a Főhatóság részére). Súlyos hiányosságok esetén a hiány pótlásáig a jelölt nem jelentkezhet a plébánosi vizsgára.

b) A jelölt igehirdetői, hitoktatói képességéről a vizsga alkalmával is tanúságot tesz.

Az igehirdetés felkészültségének megállapítása céljából a szaktanárok (dogmatika, szentírástudomány) által a vizsga reggelén megjelölt témákból egy homliliát (vasár- és ünnepnapi) és egy dogmatikus (pl. keresztelési, temetési, Mária stb.) beszédet készít. Ezek minősítése részét képezi a dogmatika, illetve a szentírástudomány végső jegyének.

A vizsga napján a jelölt két katekétikai témából - szabadon - lecketervet készít, amit a szaktanár állapít meg a vizsga reggelén. A minősítés a katekétikai vizsga részét fogja képezni.

3.- A szóbeli vizsga időpontját a vizsgaelnök közli a jelölttel.

 

10. §. A szóbeli vizsga tárgyai: Szentírástudomány, Dogmatika, Erkölcsteológia, Egyházjog, Liturgika, Lelkipásztorkodástan, Katekétika.

Az egyes tantárgyak vizsgaanyagát az I. számú Melléklet tartalmazza.

11. §. A szóbeli vizsga helye a Gyulafehérvári Teológia.

12. §. A szóbeli vizsgán a Főpásztor elnököl, s ha nincs jelen, akkor a vizsgaelnök.

13. §. A szóbeli vizsga menetét a vizsgaelnök állapítja meg. Mindenik jelölt minden tárgyból 10 percig felel. A szaktanár a kijelölt témákból kérdéseket tesz fel. Az érdemjegyet a szaktanár javaslata alapján a bizottság közösen állapítja meg.

A plébánosi vizsga általánosa a szaktantárgyi és a dolgozat érdemjegyeinek középarányosa lesz.

14. §. A szóbeli vizsga lefolyásáról a bizottság jegyzőkönyvet készít, amit a helyszíni ellenőrzéskor készített jegyzőkönyvvel valamint a szakdolgozattal és a dolgozat véleményezésével együtt a vizsgaelnök beterjeszt a Főhatóságnak. Ezek alapján a Főegyházmegyei Hatóság a vizsgázónak vizsgabizonyítványt állít ki.

15. §. Aki két tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, a következő vizsgaszesszióban csak ebből a két tárgyból kell újra vizsgára jelentkeznie. Ha a jelölt három tárgyból kapott elégtelent, de a többi tárgy érdemjegyeinek középarányosa legalább hetes, a Főpásztor engedélyével csak ebből a három tárgyból kell megismételnie a vizsgákat. Egyébként a plébánosi vizsga szóbeli részét egészében meg kell ismételnie.

 

Szatmárnémeti, 2010. március 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Melléklet

Szentírástudomány témái:

1. Vasárnapi és ünnepnapi perikópa-magyarázat, 2. Szentírásismeret, 3. Az Ószövetség kánonja és felépítésének teológiája. Katolikus, ortodox és protestáns bibliakiadások eltérései. A Héber Biblia kánonjáról és felépítésének teológiájáról, 4. A szinoptikus evangéliumok sajátos vonásai, 5. Szent János újszövetségi könyvei, sajátos vonásaik, 6. Szent Pál apostol élete, apostoli tevékenysége, újszövetségi leveleinek sajátos vonásai.

Könyvészet

1. Biblia, Szent István Társulat, Budapest 1987

2. Jakubinyi György: Bevezetés az Újszövetségbe, SIS, Gyulafehérvár 1989/1990

3. Jakubinyi György: Hirdesd az Igét!, Budapest 2005 vagy Gyulafehérvár 1997

4. R. E. Brown - J. A. Fitzmyer - R. E. Murphy: Jeromos Bibliakommentár I-III., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003

5. Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, JATEPress, h. n. 1995

6. Benyik György (összeállította): Ismered a Szentírást? Szeged 1993

7. Oláh Zoltán: Általános bevezető az Ószövetségbe, Pentateuchus, Próféták, Bölcsességi irodalom (főiskolai jegyzetek).

 

Dogmatika témái:

1. Szentháromság, 2. Jézus Krisztus, 3. Szűz Mária, 4. Oltáriszentség 5. Egyház, 6. Végső kérdések, 7. A pápai primátus, 8. Ökumenizmus.

Könyvészet

1. Beinert, Wolfgang: A katolikus dogmatika lexikona, Vigilia Kiadó, Budapest 2004

2. Előd István: Katolikus dogmatika. SzIT, Budapest 1983

3. Kasper, Walter: Jézus a Krisztus, Vigilia Kiadó, Budapest 1996

4. Schneider, Theodor: A dogmatika kézikönyve, Vigilia Kiadó, Budapest 1996

5. Székely Dénes, Jézus Krisztus az Úr, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2009

Az Erkölcsteológia témái:

1. A lelkiismeret és a törvény, 2. A bűn és az erények, 3. Az emberi társadalom az erkölcsteológia fényében, 4. Az élet morálteológiai vonatkozásai, 5. A nemiséggel és házassággal kapcsolatos erkölcsi kérdések.

Könyvészet:

Holló László: Isten csodálatos üdvösségteológiája. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2007

Höffner, Joseph, Keresztény társadalmi tanítás, SzIT, Budapest 2002

Lucas, Lucas Ramón: A bioetikáról mindenkinek, Új Ember kiadó, Budapest 2007

Weber, Helmuth: Általános erkölcsteológia. SzIT, Budapest 2001

Weber, Helmuth: Speciális erkölcsteológia. SzIT, Budapest 2001

Az Egyházjog témái:

1. A világi krisztushívők jogai és kötelességei (224-231. kk.), 2. A klerikusok jogai és kötelességei (273-289. kk.), 3. A házasság lelkipásztori előkészítése (1063-1072. kk.), 4. A házassági akadályok (1076-1082. kk.), 5. A vegyes házasságok (1124-1129. kk.), 6. Az Apostoli Szentszéknek fenntartott büntetések, 7. A keresetlevél, és ezzel kapcsolatos plébánosi teendők.

Könyvészet:

Erdő Péter: Egyházjog. SzIT. Budapest 1991

Az egyházi törvénykönyv. SzIT. Budapest 1985

Liturgika témái:

1. A szentmise liturgiája, 2. Az egyházi év, 3. Nagyhét liturgiája, 4. A temetés szertartása, 5. A keresztelés, esketés és a bérmálás liturgiája, 6. Zene és liturgia

 

Könyvészet:

Berger, Rupert: Lelkipásztori liturgikus lexikon. Vigilia Kiadó. Budapest 2008

Kunzler, Michael: Az egyház liturgiája. Agapé Kiadó. Szeged 2005

Ratzinger, Joseph: A liturgia szelleme. Szent István Társulat. Budapest 2002

Várnagy Antal: Liturgika. Lámpás Kiadó. Abaliget 1993

Pasztorális témái:

1. A kor- és nem-szerinti pasztoráció, 2. A szentségek alanya, 3. A keresztség szentsége, és a keresztelési oktatás, 4. A bérmálás szentségének kiszolgáltatói és felvevői, 4. A bűnbánó cselekményei, és gyóntatási joghatóság, 5. A betegek és haldoklók pasztorálása, 6. Stipendiumok, misealapítványok, házassági ügyiratok, pályázatok készítése, 7. Anyakönyvek, 8. Pénzügyvitel, 9. Az egyháztanács megszervezése.

Könyvészet:

Ágoston Ferenc: Pasztorális I-II. (jegyzet). Gyulafehérvár 1993

Bourgeois, Daniel: Az egyház pasztorációja. Szeged 1999

Tomka Ferenc: Lelkipásztori szentségtan. Budapest 2002

Tomka Ferenc: Szentségi lelkipásztorkodás és az „új evangelizáció." Budapest 2006

Katekétika témái:

1. A hitoktatás folyamata, 2. A hitoktatás módszerei, 3. Az elsőáldozásra való felkészítés 4. A serdülőkorúak katekézise, és a bérmálási felkészítés, 6. A Katekizmus beosztása.

Könyvészet

A Katolikus Egyház Katekizmusa. Budapest 1994

A Katekézis Általános Direktóriuma. Budapest 1998

Marton József: Katekétika. Kolozsvár 1998

A Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiuma, Budapest 2006

 

II. Melléklet (REFERÁLÁSOK)

 

A HITOKTATÁSI REFERENS JELENTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

 1. Az iskolai hitoktatás a jóváhagyott tantervet követi-e?
 2. Milyen csoportban történik a plébániai hitoktatás? Kik vesznek részt az egyes csoportok óráin? Megfelel-e a csoportok beosztása?
 3. Milyen hittananyagot tanulnak az egyes plébániai csoportok?
 4. Van-e hitoktatónak az egyházmegye részéről megbízása; tanmenete, haladási naplója, jelenléti íve és lecketervei?
 5. A gyerekeknek van-e hittanfüzetük? Mit tartalmaz?
 6. Hogyan oldják meg a gyerekek énekoktatását (főleg a plébániai csoportokon belül)?
 7. Hogyan foglalkoznak a ministránsokkal, felolvasókkal?
 8. Milyen arányszámban járnak a gyerekek szentmisére?
 9. Milyen arányszámban járnak az iskolai és a plébániai hittanórákra? Hiányzások okai?
 10. A lelkipásztornak - hitoktatóknak milyen a kapcsolata a gyerekekkel, a fiatalokkal, s szülőkkel? Van-e családlátogatás?
 11. Milyen rendszerességgel tart a szülőkkel megbeszéléseket?
 12. Hogyan történik az elsőáldozási és bérmálási előkészítés?
 13. A felnőttek katekizálását hogyan próbálják megoldani?
 14. Hány alkalommal, és milyen témákról tart jegyesoktatást?
 15. Hányszor van keresztelési oktatás? Milyen témákkal?
 16. Van-e hittanterem? Milyen a felszerelése? Milyenek a hitoktatási segédeszközök?
 17. Részletesebb beszámoló - módszertani kiértékelő - a magtartott órákról?
 18. Egyéb, észrevételek és jellemzések...

 

 

 

AZ IGEHIRDETÉS

 1. Hogyan szokott a prédikációra felkészülni (leírja-e)?
 2. Szokott-e tartani a szentmise előtt rövid bevezetőt?
 3. Az olvasmányok felolvasását arra alkalmas lektorok végzik-e?
 4. Megvan-e az olvasmányok utáni zsoltározás és Alleluja-éneklés gyakorlata?
 5. Megvannak-e öt évre visszamenőleg a leírt prédikációi?
 6. Az ellenőrzéskor elmondott homília milyen felépítésű volt?
 7. A hirdetés: megfelelő helyen van-e? Mit tartalmaz? Van-e hirdetési füzete?
 8. A templom bejáratánál alkalmaz-e plakát-hirdetést és oktatást? Van-e egyházközségi értesítő?
 9. Milyenek a keresztelés, esketés, temetés alkalmával elmondott beszédei?
 10. Egyéb észrevételek...

 

LELKIPÁSZTORI - LITURGIKUS TÉNYKEDÉS

 1. A szentmise végzésének módja megfelel-e a liturgikus kívánalmaknak?
 2. A szentségek kiszolgáltatása (főleg esketés) szentmise keretébe történik-e?
 3. Hogyan nyújt lehetőséget a bűnbánat szentségeknek kiszolgáltatása? Mikor tart bűnbánati órákat?
 4. Tart-e felnőtteknek hittanórát, bibliaórát?
 5. Betegek, öregek látogatását hogyan szervezi meg?       Első pénteki, hónap első vasárnapi szentségimádásokat hogyan végzik?
 6. Milyen ájtatosságokat végeznek (szombati, májusi, októberi, Jézus Szíve, stb.)? Családi ájtatosságok léteznek-e?
 7. Családlátogatást mikor és milyen gyakran végez?
 8. Van-e a családokról nyilvántartás (kartoték)?
 9. Van-e pasztorációs terve? Eddig mit valósított meg belőle?
 10. Az istentiszteletek rendje ki van-e függesztve? Hogyan tartja be?
 11. Más észrevételek...

 

P 302 /2010

NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI KONFERENCIA

a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán

2010. április 29.-május 2. között,

Érvek a papságért

címmel

 

A Hittudományi Főiskola javaslata alapján elrendelem, hogy a káplántovábbképzőre köteles ifjú lelkipásztorok vegyenek részt a konferencián 2010. április 29. 17.00 órától legalább május 1. 19.00 óráig. Tehát 2010. október közepén nem lesz a szokásos továbbképző, amelyet a papság évében a most meghirdetett konferencia helyettesít. Folyó év szeptember végéig a három soron lévő tárgy mindegyikéből öt oldalas rövid dolgozatot kell elküldenie minden káplántovábbképzősnek Gyulafehérvárra, az illető szaktanároknak címezve: Egzegézis: „Papság a Bibliában" (öt oldal); Fundamentális teológia: „A krisztusi papság teológiája" (öt oldal); Liturgika: „Liturgia a pap életében" (öt oldal).

 

A konferencia rendezői szeretettel várják a lelkipásztorkodó papságot. Reménykednek abban, hogy a bőséges és változatos előadássorozattal sokak érdeklődését felkeltik, és az ígéretes előadások hozzájárulnak papi identitásuk és szolgálatuk elmélyítéséhez és megerősítéséhez. Az alábbi bejelentkező lapot minden érdeklődőnek be kell küldenie április 15-ig. A káplántovábbképző résztvevőin kívül még néhány szállást tudnak biztosítani azoknak, akik időben bejelentkeznek. A konferenciaköltségekért nem kérnek díjat, de önkéntes pénzbeli támogatást szívesen elfogadnak.

 

B e j e l e n t k e z é s i l a p

 

Név: ........................................................................ Személyek száma: ....................

 

 

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

 

□  reggeli

□  reggeli

□  reggeli

 

□  ebéd

□  ebéd

□  ebéd

□  vacsora

□  vacsora

□  vacsora

□  vacsora

□ Szállás éjszakára

□ Szállás éjszakára

□ Szállás éjszakára

□ Szállás éjszakára

 

 

Kérjük, Bejelentkezési Lapjukat legkésőbb 2010. április 15.-ig a következő címre elküldeni vagy értesíteni:

* w Str. Bibliotecii, Nr. 3. w 510009 - ALBA IULIA w ROMANIA w

Ferencz Margit: Tel/Fax: 0040-0258-811.688; Mobil: 0040-745-770.134 (hétköznap 08.00-15.00) w E-mail: sis@sis.uab.ro