2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2012-01 Egyházmegyei Közlemény

P 69 /2012

Köszönet a 2011. évi támogatásért

Mindenki előtt ismert, hogy a sok kegyelmi öröm mellett milyen gondokkal teli, küzdelmes év van mögöttünk. A sokat hallott „válság" szó átjárta és átjárja immár egész életünket. Ilyen körülményekben az Egyháznak különösen az örömhír hordozójának kell maradnia. A Gondviselő Isten mellettünk áll kegyelmével, hogy ezt a feladatot jól végezzük. Ezért elsősorban Istennek mondok hálát, hogy soha nem hagyja magára vándorló népét és benne Egyházmegyénket. Az egyházmegye főpásztoraként őszinte köszönetet mondok kedves Paptestvéreimnek a sok fáradozásért, lelkesedésért, áldozatvállalásért, melyet szolgálatuk által végeztek és így az elmúlt évben is segítségemre voltak Isten népének vezetésében.

Köszönetet mondok kedves Híveimnek, hogy az elmúlt 2011-es évben is szolidárisak voltak Egyházukkal; részt vállaltak annak életéből és gondjaiban osztoztak. Elsősorban vállalták egyházközségük anyagi fenntartását, nem feledkeztek meg és nem mulasztották el hozzájárulásukkal - a helyi terheken túl - a központi járulékok befizetését sem, amelyek által lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink zavartalan működtetését.

Mindezekért ismételten és őszintén köszönetet mondok mindenkinek!

 

P 70 /2012

Fakultások meghosszabbítása

A P 106/2011. szám alatt engedélyezett fakultásokat (felmentés a vegyes-vallású házasságokra 1125. kán., illetve az abortusz bűne alóli feloldozás) a meghatározott feltételek mellett a 2012-es évre is meghosszabbítom.

 

P 71 /2012

2012-ben jubiláló paptestvérek

Ezüstmisés:  - Kakucs Béla, fr. Szilveszter ofm - június 21.

70 éves: - Láng Pál, kanonok, nyugdíjas - január 14.

40 éves: - Egeli Ferenc, püspöki titkár - január 8.

- fr. Orza Florin OFM Conv., minorita szerzetes - október 9.

- Pitó Lajos, krasznaterebesi plébános - november 18.

30 éves: - Antku István, segédlelkész - január 27.

- Czumbil Wilhelm, segédlelkész - augusztus 10.

Gratulálunk jubiláló Paptestvéreinknek és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet,

további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!

 

P 72 /2012

Éves statisztika

Őszintén megköszönöm a Paptestvéreknek, hogy az éves statisztikát az idei évben immár mindenki a materről és a filiákról is külön elkészítette és eljuttatta a Püspökségre.

 

P 73 /2012

Egyházmegyei gyűjtések 2012-ben

- Nagypéntek (április 6.)                                                    - a Szent Sír javára

- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29.)         - Péter fillérek

- Október harmadik vasárnapja (október 21.)                   - a Missziók javára

- Évközi 33. vasárnap (november 18.)                               - a Caritas céljaira

 

P 74 /2012

Tavaszi lelkipásztori- és tematikus napok az esperességekben

A Misszió Évében a Lelkipásztori Napot nem egyházmegyei szinten, hanem esperességi szinten tartjuk, mint az már a programfüzetünkben is megjelent:

Február 18. (szombat) - Túrterebesen, az ugocsai esperesség papjai és hívei részére.

Március 3. (szombat) - Szatmárnémetiben, a szatmári és erdődi esperességek papjai és hívei részére.

Március 3. (szombat) - Máramarosszigeten, a máramarosszigeti esperesség papjai és hívei részére.

Március 10. (szombat) - Nagykárolyban, a két nagykárolyi esperesség papjai és hívei részére.

Március 17. (szombat) - Nagybányán, a nagybányai esperesség papjai és hívei részére.

Kérem a Paptestvéreimet, hogy híveikkel, munkatársaikkal együtt vegyenek részt az esperességében megszervezett Lelkipásztori- és Tematikus Napon.

 

P 75 /2012

Lelkinapok

Az elmúlt évekhez hasonlóan március hónapban lelkinapokat szervezünk egyházmegyénkben a Misszió Éve kapcsán. A lelkinapokat Ft. és Nm. Dr. Németh László SVD, nagybecskereki püspök vezeti.

-         Március 12-én (hétfőn) 11 órakor - Szatmárnémetiben, a Püspökség előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperességpapjai részére.

-         Március 13-án (kedden) 11 órakor - Nagykárolyban, a Szent László Közösségi házban a két nagykárolyi esperesség papjai részére.

-         Március 14-én (szerdán) 11 órakor - Nagybányán, a Szentháromság plébánián a nagybányai és a máramarosszigeti esperesség papjai részére.

 

P 76 /2012

Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. március 20.-án (kedden) 11 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.

 

P 77 /2012

Kántorok, tavaszi rekollekciós napja

Szeretettel és ismételten kérem a Paptestvéreimet buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt az esperességekben megszervezett rekollekciós napon, melyre f.é. március 24-én (szombat) kerül sor minden esperességben.

A szervezésért felelős személyek:

-         A szatmári, erdődi és ugocsai esperességekben: Scheitli Erik, Nagy Anikó Mária és Kovács István.

-         A nagykárolyi esperességekben: Juhász Tóth Miklós Gyula.

-         A nagybányai és a máramarosszigeti esperességekben: Czol Ernő.

Tisztelettel kérem az esperes atyákat, legyenek segítségükre a szervezőknek.

 

P 78 /2012

Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és várom minden Paptestvéremet a Székesegyházba 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére.  Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője.  A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen, melyre szintén mindenkit szeretettel hívok és várok.

P 79 /2012

Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. április 23-án (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a találkozót. Ft. Ilyés Csabaugocsai esperes, plébános tart előadást. Kérek mindenkit, legyen pontos a 10 órai kezdésnél!

 

P 80 /2012

Esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. május 7-én (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

 

P 81 /2012

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú időpontja 2012. június 17-én (vasárnap) lesz az alábbi rendben:

-         Román nyelvű szentmise: 8 órakor a Kálvária templomban.

-         Német nyelvű szentmise: 9.30-kor a Kálvária templomban.

-         Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt.

A magyar nyelvű ünnepi szentmise szónoka P. Ruppert József SchP piarista paptanár, a romániai piarista provincia megbízott felelőse.

Kérem a Paptestvéreket, az otthoni miserendet ezekhez alakítsák, hogy ne fedjék egymást.  Lehetőleg minden pap, híveivel együtt vegyen részt az egyházmegyének e szép és jelentős ünnepén.

 

P 82 /2012

Diakónus- és papszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2012. július 7-én (szombaton) de. 11 órai kezdettel a Székesegyházban diakónus- és papszentelés lesz.

Imádkozzunk, és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőkért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgái legyenek!

 

P 83 /2012

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 27-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és augusztus 30-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget.  A lelkigyakorlat vezetésével Ft. Roska Péter budapest-esztergom egyházmegyés plébánost kértem meg.

Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra.  Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.

 

P 84 /2012

Plébánosi vizsga

A gyulafehérvári főegyházmegye ebben az évben is megszervezi a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek és szeretnék a plébánosi címet megszerezni.

A plébánosi vizsgára f.é. november 15-én (csütörtökön) kerül sor Gyulafehérváron.

Kérem és buzdítom Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

 

P 85 /2012

Évi orvosi kivizsgálás

Az idei évben is vállalják a West Medicaban rendelő orvosok, papjaink kivizsgálását. Csatolva megtalálható a részletes információ.Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a rendszeres egészségügyi szűrést mindenki vegye komolyan.

 

P 86 /2012

Könyvajánló

A püspökség titkárságán még kaphatók, nagy Szentírás 40 RON, kicsi Szentírás 30 RON és hívek Zsolozsmáskönyve 45 RON. F.é. február folyamán elkészül az egyházmegye Név- és címtára.

 

Szatmárnémeti, 2012. február 1.

 

Schönberger Jenő

püspök