2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2014-06 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - VI./ 2014.

P 958 / 2014.

Karácsonyi Pásztorlevél!

Kedves Pap- és Szerzetestestvérek, Kedves Nővérek, Krisztusban szeretett Híveim!

Már egy éve elmúlt, hogy mindenki karácsonyfája alá az Önátadás Évének ajándékát helyeztem. Talán még van, aki emlékszik arra az üres dobozra is, ami nem is volt üres, merthogy tele volt/van azzal a szeretettel, amely Isten részéről soha nem fogy el. Vajon a mi részünkről mit tudtunk melléje tenni az elmúlt évben? Az ünnepek elmúltával gondoltunk-e arra, hogy Istennek, aki egyszülött Fiában önmagával ajándékozott meg minket, nem kevesebbel, mint saját magunkkal vagyunk adósok? Mertünk-e belebocsátkozni abba a nagy kalandba, az önfeledt, folyamatos ajándékozásba, amit az Önátadás Éve mindannyiunk elé célul kitűzött? Így lehetett volna az elmúlt év csupa Karácsony: Isten megszületése számunkra és a mi megszületésünk Istennek. ...

 

És ma ismét Karácsonyt ünneplünk. Megelevenednek előttünk a karácsonyi képsorok, és halljuk az angyal híradását, amikor megjelent a pásztorok előtt, s beragyogta őket az Úr dicsősége. „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában." (Lk 2,11)

A választott nép Isten utáni sóvárgására, a bűn éjszakájában botorkáló emberiség kimondhatatlan vágyakozására megérkezett a válasz Isten részéről: Megszületett a Messiás Betlehemben. Nem királyi palotában, még csak nem is a városban, hanem egy város széli istállóban. Az angyal azt adta meg jelként a pásztoroknak, hogy gyermeket találnak majd, pólyába takarva és jászolba fektetve. A pásztorok számára, akik Isten fényes ragyogását látták a legelőiken, elég ez a jel. Nem ingatja meg hitüket a Messiás külső szegénysége, ők már belülről látnak. Azt látják, hogy amit az angyal mondott, igaz. A pásztorok így örömmel térnek vissza. Magasztalják Istent, és dicsérik őt azért, amit hallottak és láttak.

 

De Testvéreim, Karácsony története nem csak arról beszél, hogy Isten emberré lett, hanem születésének körülményei is tanítanak. Ma úgy mondanánk, mélyszegénységben, a városból kitaszítottan, idegenben, egy szánalomra méltó helyen, istállóban születik, hogy ezzel is kifejezze, éppen a szegényekkel, a kitaszítottakkal, az elfelejtett és bűnös emberekkel vállal testvériséget. Több ez, mint olcsó vigasz. Vajon nem azt akarja-e nekünk üzenni ezzel, látva az egyre több és egyre jobban elszegényedő családot, az egyre több elfelejtett és magára maradt időst, az egyre több hontalant, otthont kereső embert, hogy ez a mi világunk az, amelybe ő újra bele akar születni? Merthogy ilyen messze megy el az Isten jósága és szeretete. Ő még azt is felvállalta, hogy „a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be" (Jn 1,11). Vajon ma is úgy járna, mint az első Karácsonykor? Azóta már tudjuk, hogy „Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek benne". (Jn 1,12)

Elnézem a felületességre hajlamos világunk karácsonyi forgatagát, a rohanó embereket, és elgondolkodom, hogy vajon mi űzi, hajtja őket, hogy annyi fáradtságot és áldozatot vállaljanak az ünnepi készületért? Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, nem más, mint egy titkos vágy az igazi szeretet és béke után. Hogy legalább egy pár napra legyen más, mint egyébként lenni szokott. Ó, bárcsak megértenénk, hogy napjaink karácsonyára is még mindig ez a bibliai válasz: „Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában". (Lk 2,11) Igen, titkos kívánságunk, hogy valami egészen más történjék velünk, annyira jogos, hogy Isten maga is komolyan vette ezt, és egyetlen Fiát, mint Messiást a világba küldte, azzal a küldetéssel, hogy aki befogadja, az átalakul, jobb emberré válik és eltölti az igazi szeretet és béke.

Olvastam valahol, hogy egy kisgyerek milyen döbbenetes átalakító hatást gyakorolt a züllött aranyásókra. - Ezek az aranyásók különböző helyekről összeverődött kalandorok voltak. Köztük olyanok is, akik már megjárták a börtönt. Többnyire iszákosak, a társadalom aljára került emberek. Állandó volt közöttük a káromkodás és a veszekedés. Valóságos poklot hordoztak a lelkükben... Egyszer az egyikük egy épphogy tipegni tudó kisgyermeket talált az erdőben, és magával vitte a telepre. Egyesek azt kérdezték tőle, hogy miért nem fojtotta meg, vagy miért nem hagyta elpusztulni? De többen védelmükbe vették, és elhatározták, hogy felnevelik. Lassanként mindannyian beletörődtek ebbe. Amint múlt az idő, rendbe hozták nyomorúságos kunyhóikat, sőt virágot is ültettek köréje. A gyermek előtt már nem mertek hangoskodni, és így egyre ritkábban káromkodtak és civakodtak. A gyermek jelenléte öntudatlanul átalakította őket.

A kis Jézus számunkra egy ilyen gyermek, aki - ha befogadjuk - minket is átalakít, és jobbá tesz.

Kedves Testvérek!

Ezennel tisztelettel megköszönöm mindenkinek a munkát és az áldozatot, amit egyházmegyénkben és annak minden plébániáján hozott Isten Országáért, közösségeinkért, főleg a betegekért, szegényekért, gyerekekért és magukra maradt öreg testvéreinkért. Köszönet Paptestvéreimnek áldozatos munkájukért. Kiemelten köszöntöm egyházmegyénkben dolgozó szerzeteseinket a Megszentelt Élet Évében, amit Ferenc szentatyánk ajándékozott az Egyháznak. Külön buzdítok mindenkit, hogy imádkozzunk értük. Szerzeteseinknek, akik önmagukat Istennek átadva nap, mint nap az értünk emberré lett Isten Fia engedelmességével és szeretetével végzik munkájukat, legyen megbecsülésben, köszönetben és hálában részük.

Köszönet az egyházmegyei Caritas és a Máltai Segélyszolgálat munkatársainak, a plébániai szeretetszolgálat önkénteseinek, egyháztanácsosoknak, egyházi alkalmazottainknak, a különböző lelkiségi csoportoknak és mindazoknak, akik anyagi támogatásaikkal lehetővé tették egyházmegyénkben a lelkipásztori munka végzését.

Mindenkinek kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és Istentől áldott, boldog új évet kívánva, örömmel adom főpásztori áldásomat.

 

Szatmárnémeti, 2014 Karácsonyán,

 

püspök

P 959 / 2014.

Új Hám János szobor leleplezése

A Székesegyház előtt kicserélésre kerül boldogemlékű Hám János püspök mellszobra. Helyére - kissé átrendezett térbeállítással - egy egész alakos szobor kerül. Az új szobor leleplezése és megáldása 2015. január 6-án, Vízkereszt ünnepén lesz a 11 órai szentmise után.

Szeretettel hívom a Paptestvéreket és a Híveket mind a Székesegyházba a szentmisére (aki teheti), mind a szobor megáldásának ünnepére. Egyben kérem a szatmári és a környékbeli Paptestvéreket, hogy ezt az eseményt hirdessék ki a Vízkereszt előtti vasárnapon a híveknek, és továbbítsák nekik meghívásomat.

P 960 / 2014.

Hám János könyv

Az új Hám János szobor felállításának alkalmából, de főleg az ő ismeretének egyre szélesebb körű terjesztése céljából elkészül egy ismertető könyv szentéletű püspökünk életéről és tevékenységéről. Mint ismeretes, folyamatban van Hám János boldoggáavatásának egyházmegyei szakasza. Már csak emiatt is, de a hálás emlékezet fenntartása miatt is fontos, hogy legyen híveinknek ismeretforrásuk egyházmegyénk „második alapítójáról".

A kis könyvből egy példányt kap minden plébánia a könyvtára számára, s ezen túl, kérem, ajánlják a hívek számára megvételre. Az ára 3,- RON. Utólagos kifizetés fejében továbbítunk minden plébániára bizonyos számú könyvet.

 

P 961 / 2014.

A plébániai leltárak aktualizálása

Minden év végén hivatalosan aktualizáljuk a plébániai leltárt. Ennek módja, hogy az év folyamán vásárolt új leltári tárgyakat bevesszük, illetve a hasznavehetetlen leltári tárgyakat hivatalos jegyzőkönyvvel kivesszük.

Kérem a Paptestvéreket, hogy aktualizálják a leltárjegyzéket és az egyháztanács vezetőjével aláíratva küldjék be a Püspökségre.

 

P 962 / 2014.

Anyakönyvek és Historia Domus beküldése

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy az évi anyakönyvek és a Historia Domus másolatát február 28-ig küldjék meg a Püspökségre.

 

P 963 / 2014.

Fakultások meghosszabbítása

Jelen rendelkezésemmel az egyházmegyében lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek a 2015-ös évre megadom az engedélyt, hogy a vegyes vallású házasságoknál asszisztáljanak, amennyiben megvannak a CIC 1124-1129. kánonjaiban megállapított feltételek. Minden ilyen házasságkötésnél készítsék el a szükséges iratokat, amelyeket a plébánia irattárában kell elhelyezni.

A valláskülönbség házassági akadálya (katolikus és kereszteletlen jegyes) alól továbbra is minden esetben közvetlenül a Püspöki Hivataltól kell írásban felmentést kérni. A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kánon) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányt (jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.

Minden gyóntatási joghatósággal rendelkező papnak a 2015-ös évre engedélyt adok - megfelelő penitencia feladása mellett - az abortusz bűnének feloldozására az 1398. kánon értelmében. Minden esetben meg kell azonban említeni, hogy a feloldozást külön püspöki engedély alapján adják meg a gyónónak. A gyónó lelkiállapotának szem előtt tartásával tudatosítsák az elkövetett bűn súlyosságát.

 

P 964 /2014.

Éves statisztika leadása

Tisztelettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a 2014-es évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan, és ezt 2015. január 15-ig juttassák el a Püspökségre. A beküldési határidőt gondosan tartsuk be, mert a Szentszék felé idejében kell jelenteni az Egyházmegye egészére vonatkozó adatokat. Tudom, hogy az ünnepekkel járó feladatok és házszentelések megterhelik a Paptestvéreket. A sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is szeretettel kérem, hogy a statisztikai adatokat a fenti formában szíveskedjenek határidőre beküldeni.

Megértésüket és pontos munkájukat őszintén köszönöm!

 

P 965 / 2014.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Értesítem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal december 24-től 2015. január 6-tal bezárólag szünetet tart. A hivatalos ünnepeken és munkaszüneti napokon kívüli időt, évi szabadságukból veszik igénybe alkalmazottaink.

 

P 966 / 2014.

Bérmálások 2015-ben

Csanálos

Április 26., Húsvét 4. vasárnapja

Erdőd

Május 3., Húsvét 5. vasárnapja

Halmi 9.00

Túrterebes 11.00

Május 17., Húsvét 7. vasárnapja

Székesegyház

Május 24., Pünkösd vasárnapja

Csomaköz

Szaniszló

Május 31., Szentháromság vasárnapja

Nagykároly - Kalazanci Szent József

Nagykároly - Fatimai Szűz Mária

Június 7., Évközi 10. vasárnap

Kaplony

Június 21., Évközi 12. vasárnap

Felsővisó

Június 28., Évközi 13. vasárnap

Érkörtvélyes

Július 5., Évközi 14. vasárnap

Nagybánya - Szentháromság

Szeptember 13., Évközi 24. vasárnap

Felsőbánya

Szeptember 20., Évközi 25. vasárnap

 

 

Szatmárnémeti, 2014. december 17.