2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2016-02 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - II. / 2016.

P 67 /2016.
Köszönet a 2015. évi támogatásért

A 2015-ös évet lezárva külön köszönöm kedves Híveimnek, hogy a plébániájuk és a templomuk fenntartásának terhein túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amivel lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink működtetését. Minden jótevőnkre Isten bőséges áldását kívánom!

P 68 /2016.
2016-ban jubiláló paptestvérek

Aranymisés: - Láng Pál, kanonok, nyugdíjas - április 17.

Ezüstmisés:  - Borota Ottó, plébános - június 23.

70 éves: - Mártin Lőrinc, c. esperes, nyugdíjas - október 19.

60 éves: - Starmüller Ferenc, szentszéki tanácsos, plébános - július 14.

- Ulmer Mihály, plébános - szeptember 13.

- Dudás Miklós, plébános - október 22.

50 éves: - Solomayer Sándor, plébános - február 12.

- Borota Ottó, plébános - május 24.

- Dancu Balázs, plébános - október 10.

40 éves: - Rácz Gábriel István, plébános - augusztus 19.

- Harsányi László, kerületi esperes, i.h. lelkész - október 26.

30 éves: - Giurgiu Dániel, segédlelkész - április 29.

- Molnár Eduárd-Gábor, i.h. lelkész - augusztus 5.

Gratulálunk jubiláló Paptestvéreinknek, és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet,

további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!

P 69 /2016.
Egyházmegyei gyűjtések 2016-ben

- Nagypéntek (március 25.)                                              - a Szent Sír javára

- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29.)       - Péter fillérek

- Október harmadik vasárnapja (október 23.)               - a Missziók javára

- Évközi 33. vasárnap (november 13.)                           - az Egyházmegyei Caritas céljaira

P 70 /2016.
Esperesi látogatások

Kérem az Esperes Urakat, hogy 2015-ben a kerületükhöz tartozó plébániákon végzett látogatásaik jegyzőkönyveit juttassák el a Püspökségre.

P 71 /2016.
A Megszentelt Élet Évének lezárása

Jézus templomi bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak az ünnepével zárul a 2014. november 30-án, advent 1. vasárnapján kezdődött Megszentelt Élet Éve. Ebben az időszakban figyelmünket jobban odafordítottuk férfi és női szerzeteseinkre, és megéreztük mi is, amit Szentatyánk még érsekként mondott az 1994-es püspöki szinóduson, miszerint „a megszentelt élet az egyháznak adott ajándék".

A Mennyei Atyának megköszönve a nálunk szolgáló szerzetesek személyében az egyházmegyénknek adott ajándékát, megköszönöm személy szerint minden Szerzetes Testvérnek és Nővérnek is az Istennek és az egyházmegyénknek ajándékozott életét és szolgálatát. Isten adjon kegyelmi és fizikai erőt Mindnyájatoknak megszenteltségetek további megéléséhez.

P 72 /2016.
Krisztus-közösség Éve - hitmélyítő találkozók

Az aktuális tematikus évünkben folytatjuk a hitmélyítő találkozókat, amelyek most nyolc fő témára épülnek. Mindegyik témának két találkozót, azaz két hónapot szentelünk. Az első hónap anyaga az elmúlt két éves hitmélyítőhöz hasonló, Szentírás alapú feldolgozás, a téma második havi anyaga a saját kisközösség, illetve a plébánia jelenkori helyzetét segít átgondolni, a tapasztalatokat megosztani, valamint javaslatokkal, feladatvállalásokkal annak a fejlődését segíteni.

A fő témák bemutatására szolgálnak azok a szórólapok, melyeket a plébánia hívei részére készítettünk, és adott időben eljuttatunk a plébániákra. Megkérem a Plébános Urakat, hogy amikor kihelyezik elvitelre ezeket a lapokat, tegyenek említést is az adott témáról a templomi hirdetéskor amolyan kedvcsináló módon.

P 73 /2016.
Képzés a plébániai hitmélyítő csoportok vezetői számára

Az idén az egész egyházmegye számára közös csoportvezetői képzést rendezünk Nagyszokondon, a Szent Ignác Lelkigyakorlatos Házban, f.é. február 26-28. között, vagyis egy egész hétvégén. Idejében küldünk meghívót majd az érintett csoportvezetőknek.

P 74 / 2016.
Pasztorális Tanács tavaszi találkozója

A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. február 29-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. Kérem az egyes munkacsoportok vezetőit, hogy az előtte való hétfőig küldjék el a Pasztorális Irodának a tevékenységi beszámolójukat. A gyűlés témáit és a csoportok beszámolóit kellő időben megküldjük.

P 75 /2016.
Lelkinapok

A márciusi hónapban megszervezett lelkinapokra szeretettel várom az idei évben is a Paptestvéreket. Az idei lelkinapokat Varga Lászlókaposvári atya vezeti.

-         Március 7-én (hétfő) 11 órakor - Szatmárnémetiben, a Püspökség előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperességpapjai részére.

-         Március 8-án (kedd) 11 órakor - Nagybányán, a Szentháromság Plébánián a nagybányai és a máramarosszigeti esperességpapjai részére.

-         Március 9-én (szerda) 11 órakor - Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Házban a két nagykárolyi esperesség papjai részére.

P 76 /2016.
Kántorok tavaszi rekollekciós napja

Kérem Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt az esperességekben megszervezett rekollekciós napon, melyre f.é. március 12-én (szombat) kerül sor minden esperességben.

Tisztelettel kérem az Esperes Atyákat, legyenek segítségükre a szervezőknek.

P 77 /2016.
Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. március 14-én (hétfő) 11 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.

P 78 /2016.
Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és várom minden Paptestvéremet a Székesegyházba a 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére. Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője. A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen, melyre szintén mindenkit szeretettel hívok és várok.

P 79 /2016.
Szentségimádás az Isteni Irgalmasság vasárnapján

F.é. április 3-án (vasárnap) 15 órakor az egyházmegye minden templomában a lelkiségi mozgalmak közösen végeznek szentségimádást, amihez a nyomtatott anyagot időben eljuttatjuk a plébániákra.

P 80 /2016.
Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. április 11-én (hétfő) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a találkozót.

P 81 /2016.
Esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. április 18-án (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 82 /2016.
Esperességi napok az egyházmegyében

Immár hagyomány egyházmegyénkben minden évben az esperességeket átfogó esperességi nap. Az idei évben a következő időpontokban kerülnek megszervezésre:

- Erdődi esperesség napja: április 24., Erdőd;

- Nagykárolyi esperességek napja           : május 15., Nagykároly, Kalazanci Szent József Templom és a Szent László Közösségi Ház;

- Szatmári esperesség napja: június 4., Szatmárnémeti, Szent Antal Plébánia;

- Máramarosszigeti esperesség napja: szeptember 24., Felsővisó;

- Ugocsai esperesség napja: október 29., Túrterebes;

- Nagybányai esperesség napja: november 19., Nagybánya, Szentháromság Plébánia.

P 83 /2016.
Boldog Scheffler János emléknap - május 17.

Május 17-én ünnepeljük Boldog Scheffler János püspök emléknapját, amikor a szatmári egyházmegye minden templomában szentmisét tartunk vértanú püspökünkre emlékezve. Kérem a Paptestvéreket, hirdessék a híveknek ezt az emléknapot megemlítve, hogy bizalommal kérjék az ő közbenjárását, hogy imameghallgatásokat nyerve tovább léphessünk a szenttéavatás felé.

P 84 /2016.
Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú 2016. június 5-én lesz az alábbi rendben:

-         Román nyelvű szentmise: 8 órakor a Kálvária templomban.

-         Német nyelvű szentmise: 9.30-kor a Kálvária templomban.

-         Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt.

A magyar nyelvű ünnepi szentmise szónoka, Dr. Székely János az esztergom-budapesti egyházmegye segédpüspöke.

Kérem a Paptestvéreket, az otthoni miserendet ezekhez igazítsák, és a híveket az egyházmegyei búcsún való részvételre biztassák. Lehetőleg minden pap, híveivel együtt vegyen részt az egyházmegyének e szép és jelentős ünnepén.

P 85 /2016.
Diakónusszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2016. július 2-án (szombat) 11 órai kezdettel a Székesegyházban diakónusszentelés lesz.

Imádkozzunk, és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőkért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgái legyenek!

P 86 /2016.
Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Értesítem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 4-17. között vesznek ki, így a Hivatal erre az időre zárva lesz.

P 87 /2016.
Egyházmegye Napja

Az idei évben szeretnénk megrendezni az Egyházmegye Napját, Szatmárnémetiben, f.é. július 23-án (szombaton). Kérem, jegyezzék be az időpontot; előtte küldünk részletes programot és meghívót.

P 88 /2016.
Augusztusi papi lelkigyakorlat

Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 29-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban, és szeptember 1-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Szabó József egri spirituális atyát kértem meg.

Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra. Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.

P 89 /2016.
Templomba járó hívek számlálása

Az idén az Évközi 30. vasárnapon, korosztály szerint számoljuk meg a szentmisén résztvevő híveket. Az ehhez szükséges nyomtatványt időben megküldjük a plébániákra.

P 90 /2016.
Klagenfurti egyházmegyébe 2 éves lelkipásztori szolgálat lehetősége

2006-ban a szenátus jóváhagyta, hogy az egy évnél régebben felszentelt, németül beszélő papok, maximum két évre jelentkezhetnek a klagenfurti egyházmegyébe, hogy ott segédlelkészként lelkipásztori tapasztalatokat gyűjtsenek, és német tudásukat tökéletesítsék.

Az idei évben újra aktuális a váltás. Kérem, hogy a jelentkezők szándékukat Húsvétig jelezzék nálam.

P 91 /2016.
Plébánosi vizsga

A gyulafehérvári főegyházmegye ebben az évben is megszervezi a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek, és szeretnék a plébánosi címet megszerezni.

Kérem és buzdítom Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

P 92 /2016.
Évi orvosi kivizsgálás

Az idei évben is vállalják a West Medicaban rendelő orvosok papjaink kivizsgálását. Csatolva megtalálható a részletes információ.Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a rendszeres egészségügyi szűrést mindenki vegye komolyan.

P 93 /2016
Könyvajánló

A püspökség titkárságán még kaphatók, Hám János szatmári püspök élete 3 RON; Szentségimádás Boldog Scheffler János elmélkedéseiből 15 RON; Szentírás 55 RON (nagy), Zsolozsmáskönyv 45 RON; A Názáreti Jézus I., II. és III. 105 RON; Tomka Ferenc:Istenkeresés 15 RON; Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel 25 RON; Tomka Ferenc: Biztos út 25 RON; Ferenc pápa: Áldott légy 22 RON; Ferenc pápa: Az irgalmasság arca 5 RON.

 

Szatmárnémeti, 2016. január 28.

† Jenő

püspö