2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2016-04 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – IV./ 2016.

P 376 /2016.

VÁLASZTÁSI KÖRLEVÉL

Kérem a Paptestvéreket, az alábbi felhívást május 29-én minden szentmise végén a hirdetésnél olvassák fel!

Kedves Híveim!

A közelgő helyhatósági választás előtt emlékeztetlek Mindnyájatokat, hogy a választás nemcsak jog, hanem lelkiismeretbeli kötelesség. A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozza: „Ne feledjék az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni” (vö. GS 75a). Egyházunk továbbfejlődése és népünk boldogulása szempontjából különös jelentőséggel bír a közös érdekeinkért való kiállás és ennek az egységben való megvalósítása. Önmagunk és gyermekeink jövőjét befolyásolhatjuk jó vagy rossz irányba minden egyes választáskor. Ezért senki közülünk nem mondhatja, hogy ő nem megy el szavazni, mert „úgyis mindegy”, és „mit számít az ő szavazata”.

Kérem tehát Híveimet, hogy június 5-én menjenek el szavazni, sőt buzdítsák erre a közömbösködőket is, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Lelkiismeretünkre hallgatva olyan jelöltekre szavazzunk, és olyan vezetőkben bízzunk, akik eddig is becsülettel és eredményesen képviselték közösségünk vallási, nemzeti és társadalmi érdekeit, illetve azokért akarnak dolgozni a jövőben legjobb tudásuk és képességeik szerint.

Kérem Istent, adjon bölcsességet mindnyájunknak a helyes döntéshez.

Szatmárnémeti, 2016. május 19.  

                                                                                  † Jenő

                                                                                  püspök

P 377 /2016.

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú időpontja 2016. június 5. (vasárnap). Ismételten szeretettel hívom és várom a Paptestvéreket erre az egyházmegyei ünnepre. Amennyiben a plébániáról csoportosan érkeznek a búcsúra és igénylik az autóbusz bérköltség 50%-át, kérem jelezzék a Püspökség titkárságán 2016. június 1-ig.

P 378 /2016.

Felvételi tudnivalók a papi szemináriumba – 2016

Kérem a Paptestvéreket, hogy a papképzésre jelentkezni szándékozókat jelezzék a Püspökségre június 28-ig. A felvételi tudnivalókat az alábbiakban találják:

Előkészítő és felvételi: 2016. július 19–22. között a Papnevelő Intézetben.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
 • Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is. 

 • Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
 • A plébános ajánló levele;
 • Saját kezűleg írt kérvény a megyéspüspökhöz címezve;

A felvételi díja:

 • 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%
 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös (5) osztályzatot).
 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.
 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el; - A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei:

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

            I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a Püspökségen keresztül. Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektushoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745-770134

Prefektus: Ft. András István, Mobil: 0740-551159, E-mail: istvan_andras@hotmail.com

P 379 /2016.

Papi továbbképző

A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola f.é. szeptember 5-8. között tartja az idei papi továbbképzőt. Szeretettel várnak minden továbbképzőre köteles vagy egyszerűen érdeklődő atyát. Kérem és buzdítom elsősorban azon Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Emlékeztetem, hogy akik már elkezdték ezt a képzést, a négy éves ciklust – a Főiskola rendelkezése alapján – nem szakíthatják meg, illetve a frissen szenteltek az első évben még nem jelentkezhetnek.

A jelentkezők 2016. szeptember 4-én, hétfő 2000 órai vacsoráig kell megérkezzenek (2000-tól vacsoralehetőség, aki igényli a vacsorát, az bejelentkezéskor jelezze).

Elutazás: 2016. szeptember 8-án.

Programfelelős: Ft. András István prefektus

Bejelentkezni, f.é. szeptember 2-ig lehet: telefonszámok: 0745 770134 - titkárság; 0752 245060 – Ft. András István prefektus; e-mail: prefektus@seminarium.ro

Az idei évben a papi továbbképzőn sorra kerülő tantárgyak: filozófia, katekétika és homiletika. Az alábbiakban bemutatjuk a soron következő témákat és egy kisebb bibliográfiát, azzal a szándékkal és céllal, hogy a résztvevők már előre elmélyülhessenek a tárgyalandó témákban.

Filozófia:      - a filozófia helye a posztmodern társadalomban

 • a mai filozófiai gondolkodás helyzete
 • a virtuális világ és a filozófia
 • kihívások és lehetőségek

Könyvészet:

András I., A virtualizálódó szubjektum (helyzetjelentés, morfondírozás), in «Studia Theologica   Transsylvaniensia» 17/2 (2014), 325‒341.

András, I., Naplemente? (A modern kor metamorfózisa vagyis a posztmodern), in «Studia  Theologica Transsylvaniensia» 17/1 (2014), 7‒22.

Anzenbacher, A., Bevezetés a filozófiába, Cartaphilus kiado, Budapest 2001.

Babarczy, E., Siralmas posztmodern, in: Replika 30(1998/6).

Bauman, Z., Il disaggio della postmodernitá, Bruno Momdadori, Milano 2002.

Cioran, E., Demiurgul cel rău, Humanitas, Bucuresti 2011.

Descartes, R., A módszerről, ford. Tamás G.M., Alexander B., Szemere S., Kriterion, Bukarest 1977.

Diósi, D., Egyházam a posztmodernben, A dialógus-„kényszer” ideje, Vigilia Kiadó, Budapest 2014.

Diósi, D., Plázakultúra és egyház. Az olcsó „sikerstratégiák”hiábalavóságáról, in. Studia Theologica Transsylvaniensia» 15/2 (2012), 123-135.

Diósi, D., Posztmodern spiritualitás? Egy divatfenomén az egyház szolgálatában? in. Studia Theologica Transsylvaniensia» 14/2 (2011), 173-185.

Esterházy, P., A szabadság nehéz mámora, Magvető, Budapest 2003.

Heller, Á.,: Mi a posztmodern – húsz év útán, in: Alföld 54(2003/3).

Lyotard, J.F., La condizione postmoderna, trad. C. Formenti, Feltrinelli, Milano 2010.

MC GRATH, A., Az ateizmus alkonya. A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban, Szent István Társulat, Budapest 2008.

Moldando, T.,  Il futuro della modernità, Feltrinelli, Milano 1987.

Molnár, T., A jobb és a bal, Kairosz Kiadó, Budapest 2004.

Nietzsche, F.W., A bálványok alkonya, Holnap Kiadó, Budapest 2004.

Pannwitz, R., Die Krisis der Europeische Kultur, Verlag Hans Carl, Nuernberg 1917.

Roty, R., Pragmatizmus, pluralizmus és posztmodernizmus. in. http://ketezer.hu/2003/10/pragmatizmus-pluralizmus-es-posztmodernizmus/ (2016.04.07.).

Scheler, M., A filozófia lényegéről, Szent István Társulat, Budapest 2008.

Vattimo, G., La fine della modernità, Garzanti, Milano 2011.

Weissmahr, B., Az emberi lét értelme, Akadémiai Kiadó, Budapest 2012.

Katekétika:             - a katekézis időszerű kérdései

Könyvészet:

A katolikus egyház katekizmusa. Budapest 1994.

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma. Budapest 2006.

A Katekézis Általános Direktóriuma. Budapest 1998.

Katekétikai szöveggyűjtemény. Pécs 2005.

Eleki Béla: Kisiskolás a családban.  Szeged 1992.

Ferrero, Bruno: Boldog szülők. Budapest 1998.

Fogassy Judit: Családi katekézis. Budapest 2003.

Keszeli Sándor: A serdülők és fiatalok katekézise. Módszertani alapvetések (kézirat). Szeged 2002.

Keszeli Sándor: Felnőttek katekézise. Módszertani alapok. Szeged 2001.

Meves, Christa: A neveléshez bátorság kell. Szeged 2001.

Meves, Christa: Lelkisérült gyermekeinkért. Szeged 2001.

Meves, Christa: Tanácsadó ábécé az élethez.  Szeged 2005.

Nemetschek Mónika: Isten a gyermek életében. Bécs 1978.

Pellegrino, Pino: Nevelni de jó. Budapest 1998.

Tarjányi Zoltán: Katekétika I. Budapest 1998.

Tarjányi Zoltán: Katekétika II. Budapest 1999.

Homiletika

Ajánlott irodalom homiletikából

XVI. Benedek: Verbum Domini, apostoli buzdítás, Szent István Társulat, Budapest 2011.

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium, apostoli buzdítás, Szent István Társulat, Budapest 2014.

Homiletikai Direktórium, Szent István Társulat, Budapest 2015.

Székely Dénes: Homiletika, Gyulafehérvár 2015 (Jegyzet)

Filthaut, Theodor: Igehirdetés zsinat után, Bécs 1970.

Michonneau, Georges – Varillon, Francois: A nagy lehetőség. Gyakorlati gondolatok az igehirdetésről, Bécs 1969.

Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei. Szent István Társulat, Budapest 1994.

Zentai István ‑ Tóth Orsolya: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben, Budapest 1999.

Békés Gellért: Az ige szolgálatában, in: Szolgálat 2(1969)3–16.

Dévény István: Korszerű igehirdetés, in: Távlatok 5(1992)12–19.

Schulmeister, Paul: Elalusznak a templomban…, in:Teológia 1(1990)71–76.

 

Szatmárnémeti, 2016. május 19.

                                                                                    Jenő 
püspök