2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2016-06 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – VI./ 2016.

P 815 / 2016.

Az Irgalmasság Éve bezárása

A Szentatya kérésének eleget téve a szatmári egyházmegyében a Székesegyházat, a nagykárolyi Kalazanci Szent József, a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly és a nagybányai Szentháromság templomokat jelöltem ki, mint az „Irgalmasság Kapuit”. F. é. november 20-án, Krisztus Király ünnepén a Szentatya ünnepélyesen bezárja a Szent Péter-bazilika szentévi kapuját és ezzel az eseménnyel véget ér az Isteni Irgalmasság Rendkívüli Szentéve. Egyházmegyénkben a fent nevezett templomok irgalmasság kapuit november 13-án zárjuk be. Bíztassuk az illető város híveit a részvételre.  

P 816 / 2016.

Krisztus–közösség Éve folytatása

            Kérem november 27-én a vasárnapi szentmisék hirdetéseinél felolvasni!

 

         Krisztusban szeretett Testvérek! Tematikus évünk második felét kezdjük el advent első vasárnapján. A programfüzetből és a templomainkban kifüggesztett programnaptárból a kedves Hívek értesülhetnek a 2017-es Krisztus-közösség Éve programjairól.

Hálás szívvel és örömmel veszem tudomásul, hogy az elmúlt esztendőben végzett közösségépítő munkánk nem volt hiábavaló és maradandó gyümölcsöt terem egyházmegye szerte. Csak bátorítani tudok mindenkit, különösen azokat, akik még nem kapcsolódtak be programjainkba, hogy tegyék meg mielőbb és legyen kitartás mindannyiunkban. Az Úr Jézus kérése ez felénk, aki ma is így imádkozik, akarom, „hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem” Jn17,21. Erre hívom meg a továbbiakban is Paptestvéreimet, Szerzeteseinket és Híveimet, hogy a megkezdett úton előrehaladva, a Krisztus-közösség Évének folytatásában egyre igazibb krisztusi közösséggé formálódjunk. Az ilyen közösség Isten szeretetének, a Szentháromság egységének, Jézus jelenlétének jele a világban. Váljunk mi is igazi tagjaivá, ennek a csodának.

 

                                                                           † Jenő
püspök

P 817 / 2016.

Parlamenti választások – 2016. december 11.

Kérem a Paptestvéreket, az alábbi felhívást december 4-én minden szentmise végén olvassák fel!

Kedves Testvérek! Az őszi Püspökkari Konferencián a katolikus püspökök közös felhívást intéztek minden keresztényhez, amelyben kérik a híveket, hogy valamennyien vegyenek részt a parlamenti választáson.

A gondviselő Isten a világ teremtésekor megbízta az embert, hogy gondozza, ápolja, élhetővé tegye azt a csodás kincset, amelynek gyümölcseiből fenntartja önmagát és övéit. Az ember felelős önmagáért és embertársaiért is. Egy társadalmi rendben, ahogy a mi országunkban is, megválasztott egyének képviselik a közösségek érdekeit. Elengedhetetlenül szükséges, hogy olyan személyek kerüljenek a Parlamentbe, akik érzik a felelősség súlyát és elkötelezettek Isten ügye iránt.

Szeretettel Kérem Kedves Híveimet, Szerzeteseinket, Paptestvéreimet, hogy december 11-én, ezen értékrend szem előtt tartásával szavazzanak. Állampolgári jogunk és lelkiismereti kötelességünk a választás. Olyan képviselők választása, akiknek értékrendje alkalmazkodik Isten akaratához, az erkölcsös élethez.

Főpásztori áldással és értetek szóló szüntelen imával,

                                                                                     † Jenő
püspök

                                                  P 818 / 2016.

Köszönetnyilvánítás

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezi ki az ún. Péter fillérek-ért, amit a plébániai gyűjtések nyomán, a Nunciuson keresztül Rómába juttattunk el.

P 819 / 2016.

Éves statisztika leadása

Tisztelettel emlékeztetem, és szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy a 2016-os évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan, és ezt 2017. január 13-ig juttassák el a Püspökségre, hogy időben el tudjuk küldeni Rómába a kötelező egyházmegyés statisztikai adatokat.

Pontos munkájukat őszintén köszönöm!

P 820 / 2016.

Bérmálások beosztása

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy f.é. december 1-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2017-re. Az egyeztetett beosztást 2017. január 16-ig közöljük.

P 821 / 2016.

"Új ember" kiadványok

Amennyiben szeretne rendelni Új ember hetilapot (190 RON/év) és Adoremust (130 RON/év) a 2017-es évre, kérem jelezze, f.é. november 11-ig a Püspökség titkárságán.

 

Szatmárnémeti, 2016. november 2.                                

                     † Jenő
püspök