2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2017-01 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – I. / 2017.

P 68 /2017.

Köszönet a 2016. évi támogatásért

A 2016-os évet lezárva külön köszönöm kedves Híveimnek, hogy a plébániájuk és a templomuk fenntartásának terhein túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amivel lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink működtetését. Minden jótevőnkre Isten bőséges áldását kívánom!

P 69 /2017.

2017-ben jubiláló paptestvérek

Aranymisés:     - Dr. theol. Fugel Adolf, tb. kanonok, nyugdíjas – április 2.

                        - Tyukodi Antal, tb. kanonok, nyugdíjas – április 2.

Ezüstmisés:  - Reszler Mihály, szentszéki tanácsos, főesperes, plébános – február 1.

80 éves:         - Feigi György, tb. kanonok, nyugdíjas – február 20.

                        - Groszhárdt Ferenc, tb. kanonok, plébános – október 4.

60 éves:         - Heinrich Antal, plébános – december 24.

50 éves:         - Magász Jenő, plébános – november 1.

40 éves:         - Veres Attila, plébános – április 12.

- Kinczel István, plébános – április 26.

                        - Bíró Norbert, plébános – május11.

- Czier István Csaba, plébános – május 24.

- Fecheta Eugen ofm, segédlelkész – október 1.

30 éves:         - Istvánfi Szilárd, segédlelkész – június 16.

Gratulálunk jubiláló Paptestvéreinknek, és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet,

további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!

P 70 /2017.

Egyházmegyei gyűjtések 2017-ben

- Nagypéntek (április 14.)                                                 – a Szent Sír javára

- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29.)       – Péter fillérek

- Október harmadik vasárnapja (október 22.)               – a Missziók javára

- Évközi 33. vasárnap (november 19.)                           – az Egyházmegyei Caritas céljaira

       P 71 /2017.

Esperesi látogatások

Kérem az Esperes Urakat, hogy 2016-ban a kerületükhöz tartozó plébániákon végzett látogatásaik jegyzőkönyveit juttassák el a Püspökségre.

       P 72 /2017.

Kérem a Paptestvéreket, hogy az alábbi rendelkezést február 26-án, minden szentmisén olvassák fel!

Kedves pap- és szerzetes testvérek, tisztelendő nővérek, kedves jó hívek!

Már egy ideje kitartóan imádkozunk egyházmegyénk nagy püspökének, Hám Jánosnak a boldoggá avatásáért. Hisszük, hogy imádságunk nem hiábavaló. A szívből jövő, őszinte imát és kérést Isten meghallgatja.

Hála legyen a gondviselő Atyának, hogy az elmúlt évben lezáródott Hám János püspök boldoggá avatási ügyének egyházmegyei szakasza, és a lezárt aktákat Rómában a Szentté avatási Kongregációnak átadtuk, és így egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a szentek között tisztelhessük egyházmegyénk szentéletű püspökét. Ezzel tehát elkezdődött a boldoggá avatási folyamat vatikáni szakasza!

Őszintén kérem a pap- és szerzetes testvéreket, tisztelendő nővéreket, és kedves híveimet, és egyben jelen hatállyal elrendelem, hogy március 1-től, Hamvazószerdával kezdődően minden szentmise végén a boldoggá avatásért előírt imát közösen végezzék el. Hám János püspökünk Isten- és emberszeretete, fáradhatatlan munkássága, egyházáért való buzgósága, sarkalljon minket az Istenhez való könyörgésre: „Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kéréseinket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.”

Főpásztori áldásommal,                                                               

†Jenő

                                                                                                                      püspök

P 73 / 2017.

Pasztorális Tanács tavaszi találkozója

A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. március 21-én (kedd) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. Kérem az egyes munkacsoportok vezetőit, hogy az előtte való hétfőig küldjék el a Pasztorális Irodának a tevékenységi beszámolójukat. A gyűlés témáit és a csoportok beszámolóit kellő időben megküldjük.

P 74 /2017.

Lelkinapok

A márciusi hónapban megszervezett lelkinapokra szeretettel várom az idei évben is a Paptestvéreket. Az idei lelkinapokat Ft. Heidelsperger István mátészalkai plébános, szatmár-kerületi esperes atya vezeti.

  • Március 6-án (hétfő) 11 órakor – Szatmárnémetiben, a Püspökség előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperesség papjai részére.
  • Március 7-én (kedd) 11 órakor – Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Házban a két nagykárolyi esperesség papjai részére.
  • Március 8-án (szerda) 11 órakor – Máramarosszigeten, a Borromeo Szent Károly Plébánián a nagybányai és a máramarosszigeti esperesség papjai részére.

P 75 /2017.

Kántorok tavaszi rekollekciós napja

Kérem Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt az esperességekben megszervezett rekollekciós napon, melyre f.é. március 25-én (szombat) kerül sor minden esperességben.

Tisztelettel kérem az Esperes Atyákat, legyenek segítségükre a szervezőknek.

P 76 /2017.

Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. március 27-én (hétfő) 11 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.

P 77 /2017.

Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és várom minden Paptestvéremet a Székesegyházba a 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére. Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője. A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen, melyre szintén mindenkit szeretettel hívok és várok.

P 78 /2017.

Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. április 3-án (hétfő) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a találkozót.

P 79 /2017.

Esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. április 24-én (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 80 /2017.

Esperességi napok az egyházmegyében

Immár hagyomány egyházmegyénkben minden évben az esperességeket átfogó esperességi nap. Az idei évben a következő időpontokban kerülnek megszervezésre:

- Nagykárolyi esperességek napja           : május 13., Nagykároly, Fatimai Szűz Mária Templom;

- Erdődi esperesség napja: május 14., Krasznabéltek;

- Szatmári esperesség napja: június 10., Lázári;

- Nagybányai esperesség napja: szeptember 23., Nagybánya, Szentháromság Plébánia;

- Máramarosszigeti esperesség napja: október 21., Máramarossziget;

- Ugocsai esperesség napja: október 28., Túrterebes.

P 81 /2017.

Boldog Scheffler János emléknap – május 17.

Május 17-én ünnepeljük Boldog Scheffler János püspök emléknapját, amikor a szatmári egyházmegye minden templomában szentmisét tartunk vértanú püspökünkre emlékezve. Kérem a Paptestvéreket, hirdessék a híveknek ezt az emléknapot megemlítve, hogy bizalommal kérjék az ő közbenjárását, hogy imameghallgatásokat nyerve tovább léphessünk a szenttéavatás felé.

P 82 /2017.

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

 Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú 2017. június 25-én lesz az alábbi rendben:

  • Román nyelvű szentmise:     8 órakor a Kálvária templomban.
  • Német nyelvű szentmise:      9.30-kor a Kálvária templomban.
  • Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt.

A magyar nyelvű ünnepi szentmise szónoka, Excellenciás MIGUEL MAURY BUENDIA nuncius úr.

Kérem a Paptestvéreket, az otthoni miserendet ezekhez igazítsák, és a híveket az egyházmegyei búcsún való részvételre biztassák. Lehetőleg minden pap, híveivel együtt vegyen részt az egyházmegyének e szép és jelentős ünnepén.

P 83 /2017.

Pap- és diakónusszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2017. július 1-én (szombat) 11 órai kezdettel a Székesegyházban pap- és diakónusszentelés lesz.

Imádkozzunk, és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőkért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgái legyenek!

      P 84 /2017.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban

Értesítem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 10–23. között vesznek ki, így a hivatal erre az időre zárva lesz.

P 85 /2017.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 28-án (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter” Közösségi Házban, és augusztus 31-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Excellenciás Bíró László tábori püspök atyát kértem meg.

Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra. Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.

P 86 /2017.

Egyházmegye kántorainak zarándoklata

Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző végzett hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek a zarándoklatra, melyet az idei évben Mátraverebély-Szentkútra szervezünk, f.é. augusztus 28–29. között.

P 87 /2017.

Lelkipásztori napok

Az Egyházmegyei Lelkipásztori Napokat, f.é. november 17-18. között tartjuk. Péntek délután 17 órakor közös szentmisével nyitjuk meg és szombaton közös ebéddel ér véget.

P 88 /2017.

Klagenfurti egyházmegyébe 2 éves lelkipásztori szolgálat lehetősége

2006-ban a szenátus jóváhagyta, hogy az egy évnél régebben felszentelt, németül beszélő papok, maximum két évre jelentkezhetnek a klagenfurti egyházmegyébe, hogy ott segédlelkészként lelkipásztori tapasztalatokat gyűjtsenek, és német tudásukat tökéletesítsék.

A tavalyi évben nem volt jelentkező, de az idei évben újra aktuális a lehetőség. Kérem, hogy a jelentkezők szándékukat Húsvétig jelezzék nálam.

P 89 /2017.

Plébánosi vizsga

A gyulafehérvári főegyházmegye ebben az évben is megszervezi a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek, és szeretnék a plébánosi címet megszerezni.

Kérem és buzdítom Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

P 90 /2017.

Évi orvosi kivizsgálás

Az idei évben is vállalják a West Medicaban rendelő orvosok papjaink kivizsgálását. Csatolva megtalálható a részletes információ. Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a rendszeres egészségügyi szűrést mindenki vegye komolyan.

P 91 /2017

Könyvajánló

A püspökség titkárságán még kaphatók, Hám János szatmári püspök élete 3 RON; Szentségimádás Boldog Scheffler János elmélkedéseiből 15 RON; Zsolozsmáskönyv 45 RON; A Názáreti Jézus I., II. és III. 105 RON; Tomka Ferenc: Istenkeresés 15 RON; Tomka Ferenc: Biztos út 25 RON; Ferenc pápa: Áldott légy 22 RON; Ferenc pápa: Az irgalmasság arca 5 RON. Újra kaphatók: Szentírás 55 RON (nagy), és 35 RON (közepes) valamint Dr. Bura László: Boldog Scheffler János 25 RON.

P 92 /2017.

2016-ban elhunyt paptestvérek

Msgr. Kirner Ferenc pápai protonotárius, kanonok, nyugalmazott kerületi esperes, életének 87. és papságának 60. évében 2016. január 12-én csendben elhunyt. Engesztelő szentmisét mutattunk be lelke üdvéért a Székesegyházban, 2016. január 14-én, majd a szatmárnémeti hídon túli temetőben helyeztük örök nyugalomra.

Ft. Hankusz József kökényesdi plébános, életének 61.-ik, papságának 33.-ik évében 2016. május 20-án tragikus hirtelenséggel csendben elhunyt. Az erdődi plébániatemplomban végeztünk érte május 22-én engesztelő szentmisét, majd a helyi temetőbe helyeztük örök nyugalomra.

 

Szatmárnémeti, 2017. január 26.

                                                                                                         

                                                                                                          †Jenő

                                                                                                          püspök