2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2017-02 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – II. / 2017.

P 293 / 2017.

HÚSVÉTI ÜZENET

Kérem a kedves Paptestvéreket, hogy Húsvét első napján olvassák fel a szentmisén!

 

Krisztusban szeretett ünneplő Testvérek!

Ballagó diákok évzáró szentmiséjén gyakran elhangzik a búcsúztatók és a nevelők szájából, hogy most kilépnek a nagybetűs életbe.

Ez a „nagybetűs élet” kifejezés igazán az első Húsvétkor vált valósággá, s de jó lenne, ha erre a nagybetűs életre indítana minden iskola. Mert lehet-e nagybetűs életnek nevezni azt, ami végül halállal végződik? Jézus Krisztuson kívül senki a világon nem merte magáról állítani, hogy „…én vagyok az Élet!” Igaz, amikor elmondta, még az apostolok sem értették, nem is vették komolyan, csak a feltámadása után emlékeztek vissza, és a Húsvét fényében rácsodálkoztak szavai igazára. Jézus feltámadását lehet az egyedüli „nagybetűs életnek” nevezni, ami után már nincsen halál.

Jézus üres sírja megdöbbentette az asszonyokat és az apostolokat. Ők már láttak feltámadást. Ott voltak Lázár feltámasztásánál, Jairus leányának és a naimi ifjúnak a feltámasztásánál, de ahhoz kétség nem fért, hogy ők újra meg fognak halni. Ha Jézus ezekhez hasonlóan támadt fel, félő, hogy jön Pilátus a katonáival, és még kegyetlenebbül megölik, s talán a követői se menekülnek meg. Mire véljék a dolgot? A sír üres. A gyolcs, amibe Jézus testét csavarták, érintetlen. Lázárról le kellett oldani, hogy járni tudjon. Itt, csak úgy egyszerűen, eltűnt belőle. … Az apostolok nem találhatták ki a feltámadást!… Még az emmauszi tanítványok is azt mondják a hozzájuk csatlakozó idegennek, „néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál jártak, de nem találták ott a holttestét.” Jézusnak kell megmagyaráznia a saját magára vonatkozó prófétai jövendöléseket, hogy megértsék, a Messiásnak fel kellett támadnia a halálból. Ezt a feltámadást nem volt honnan tudják az apostolok, mert hitük szerint a Messiás meg sem halhatott. Márpedig Jézus meghalt. De a Feltámadottal való találkozásokból, beszélgetésekből megértették, Ő a Messiás, aki legyőzte a halált, aki többé meg nem halhat, és aki még a halálon is uralkodik.

Ennek a felismerésnek, meggyőződésnek lettek tanúi az apostolok, hiszen Jézus megparancsolta nekik, hogy hirdessék a népnek, és tanúsítsák, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Erről tanúskodik az Egyház, és ennek kell, hogy tanúja legyen minden keresztény, ha valóban az!

Az apostolok megtették, amit Jézus kért tőlük. Az Egyház immár 2000 év óta teszi lehetősége szerint. A kérdés csak az, hogy mi, kedves Testvérek, tesszük-e? Életünk a feltámadt Krisztusba vetett hitünkről, a vele való közösségről tanúskodik-e? Ez a nagybetűs élet vár ránk! Tudjuk-e? Rajtunk, életünkön látszik-e? Szent Pál szavai nekünk szólnak: „Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.” Valóban Istenben élő, a feltámadt Krisztus nagybetűs életét komolyan vevő például az a szülő, aki ha választhat gyermeke számára iskolát, a katolikus iskola helyett egy államit választ? Az nem számít, hogy ott nem fog Istenről hallani, ott nem lesznek lelkigyakorlatok, közös szentmisék. Úgy véli, gyermeke számára fontosabb az evilági érvényesülés, mint az örök élete, üdvössége. Nem kellene-e, hogy mellbe üsse ilyenkor a keresztény szülőt Jézus szava, „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?” Aki nem vállalja fel a hitét, aki nem tud áldozatot hozni hitéért, annak nem is érték a hite. Aki nem tud áldozatot hozni Jézusért, az nem is szereti a feltámadt Krisztust, visszautasítja a megváltást. Azt az életet választja, aminek a halállal vége van. Milyen keresztény az ilyen?

Az igazi, nagybetűs élet a Feltámadott élete. Krisztussal az Istenben elrejtett élet, ami már itt, ebben a világban elkezdődik azokban, akik befogadják, meghívják Őt életükbe.

Milyen jó volt az apostoloknak, meg az első keresztényeknek, mondhatják sokan. Ők láthatták, hallhatták Jézust, együtt ettek és ittak vele. De mi? … Testvérek, mi sem vagyunk hátrányban velük szemben. Boldog John Henry Newman mondja, „az apostolok látták Jézust, de nem ismerték; mi ismerjük, csak nem látjuk.” Ez a szentmise valósága, ez az Oltáriszentség és szentáldozás. Itt az általunk ismert Krisztus van jelen, bár a szemünk számára láthatatlan módon, de valóságosan. A benne hívőket Ő gyűjti egybe, s teszi egy közösséggé, krisztusi közösséggé. De ehhez minden vasárnap szentmisén kell részt vennünk, gyakran kell áldoznunk, más szóval találkoznunk a Feltámadottal. A Krisztus–közösség Éve is erre hív meg mindenkit már második esztendeje egyházmegyénkben. Én is ezért imádkozom, és oly nagyon szeretném, ha egyre élőbb lenne ez a közösség, mint egyházmegye, mint plébánia, mint krisztusi családok közössége!

Ezt, a feltámadt Krisztussal való élő közösség ajándékát kérem a mindenható Istentől Híveim számára, s hiszem, hogy meg is adja mindenkinek, aki keresi, aki kész befogadni a Feltámadottat, és Vele akar egy nagybetűs életet már most elkezdeni. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Paptestvéreimnek, a Szerzetestestvéreknek és Nővéreknek, és minden Kedves Hívemnek kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket.                         

Szatmárnémeti, 2017 Húsvétján             

                           

                                                                                     † Jenő

                                                                                     püspök

P 294 / 2017.

Szentmise Hám János püspök boldoggá avatásáért

Az idei évben is május 25-én Hám János püspök kinevezésének évfordulója alkalmából este 7 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be a Székesegyházban Isten Szolgája mielőbbi boldoggá avatásáért. Szeretettel kérem, különösen a szatmári Paptestvéreket, hogy lehetőleg híveikkel együtt vegyenek részt a szentmisén. 

P 295 / 2017.

Papi továbbképző időpontja és tárgya

Minden évben megszervezésre kerül Gyulafehérváron a papi továbbképző. Tisztelettel kérem az érintett Paptestvéreket, hogy ne hanyagolják el. Az érdeklődők számára közölöm a Gyulafehérvárról kapott információkat:

Időpont: 2017. szeptember 4-7. Helyszín: Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium (SIS).

Érkezés: szeptember 3.-án este 20.00 óra (20.00-tól vacsoralehetőség, aki igényli a vacsorát, bejelentkezéskor jelezze!). Hazautazás: szeptember 7.-én

Programfelelős: Ft. András István prefektus

Bejelentkezni kell szeptember 2. este nyolc óráig a lenti telefonszámokon vagy e-mail címen (ez nagyon fontos a szállás és étkezés előkészítésnek szempontjából).

Telefonszámok: 0745 770134 - titkárság vagy a 0752 245060 – Ft. András István prefektus

E-mail: prefektus@seminarium.ro

Az alábbiakban ismertetjük a témákat és egy kisebb bibliográfiát, azzal a szándékkal és céllal, hogy a résztvevők már előre elmélyülhessenek a tárgyalandó témákban.

Dogmatika: „CREDO IN UNAM ECCLESIAM” - katolikus és ökumenikus            megfontolások az Egyház egységéről.

Tárgyalandó témakörök:

 • A Lumen gentium tanításának értelmezése
 • Kommunió-ekkléziológia: az Egyház Isten népeként közösség
 • Az egyházi kommunió szakramentális természete
 • A „communio hierarchica” az egyház felépítésében
 • Isten népe, mint „communio fidelium”
 • A család, mint közösség és egység (Familiaris consortio)
 • Az egyház egyetlenségének katolikus és ökumenikus felfogása

Magyar nyelvű bibliográfia:

 • Szabó Ferenc (szerk. és ford.), Henri de Lubac az Egyházról,  Róma, 1972.
 • Tomka Ferenc, Intézmény és karizma az egyházban, Budapest: OLI, 1991.
 • Kránitz Mihály (szerk.), A II. vatikáni zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962-2002, A zsinati dokumentumok áttekintése, Budapest: Szent István Társulat, 2002.
 • Dulles, Avery, Az egyház modelljei (Ford. Kató Eszter és Bretz Annamária), Budapest: Vigilia, 2003.
 • Székely Dénes, Isten népe, Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2012.
 • Puskás Attila, Communio – ekkléziológia, A II. Vatikánum egyházról szóló tanításának recepciója a zsinat utáni teológiában in Vigília 2002/11, Budapest, 814–825.
 • Puskás Attila,  A katolikus kommúnió-ekkléziológia magna chartája: A Communionis notio levél, in Teológia XLI, 2007/ 3-4, Budapest, 175–188.
 • Puskás Attila, A Lumen gentium egyháztanának recepciója in Vigilia 2012/9, Budapest, 650–659.
 • Bara Zoltán-József, Az egyház egysége: katolikus és ökumenikus megfontolások, in Sapientiana 9, 2016/2, Budapest, 37–50

Morális: Biotechnológia kérdések

Környezeti problémák

A kiengesztelődés szentsége – elméleti rész és kázusok megbeszélése. Ajánlatos volna olyan előkerült konkrét kázusok beküldése, amelyek nehézséget okoztak, vagy amelyekből a résztvevők is tanulhatnak

Egyházjog:

 1. Egyházi házasságok egyházjogi semmisségi eljárása, a MITIS IUDEX DOMINUS IESUS motu proprio ismertetése.
 2. Amoris Laetitia – apostoli buzdítás, kötelező olvasmány. Egy rövid dolgozat (kb. 10 oldal) összeállítása a következő pontok alapján:
 1. Az apostoli buzdítás tanítása az egyházi házasság egységéről és felbonthatatlanságáról.
 2.  Mit mond a dokumentum az emberek megsegítéséről, hogy az Egyház tanítását még jobban megvalósíthassák életükben?
 3. Mint mond a dokumentum az emberek megsegítéséről, hogy egyre jobban bekapcsolódjanak az Egyház életébe?
 4. Mit mond a dokumentum a bűnbocsánat és a szentáldozás szentségeiről?
 5. Mit mond a dokumentum a család gondozók képzéséről?
 6. Mit mond a dokumentum az egyházmegyei képzési központokról?
 7. Mit mond a dokumentum a családi élet plébániai gondozásáról?
 8. Mit mond a dokumentum a házasságra való felkészítésről?
 9. Mit mond a dokumentum az elkísérésről és az integrálásról?
 10. Mit mond a dokumentum a keresztény család küldetéséről?
 1. Változások az 1983-as Törvénykönyvben.
 2. Házasságjogi és büntetőjogi kérdések.

Könyvészet:

 • ERDŐ Péter: Egyházjog, Bp. 2005.
 • KUMINETZ Géza: Katolikus Házasságjog, Bp. 2002.
 • FERENC pápa: Amoris Laetitia, A családban megélt szeretetről kezdetű apostoli buzdítása, Bp. 2016
 • FERENC pápa: MITIS IUDEX DOMINUS IESUS motu proprio Erdő Péter bíboros fordításában, http://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-mitis-iudex-kezdetu-motu-proprioja.
P 296 / 2017.

Felvételi tudnivalók a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára

A plébánosok f.é. június 30-ig terjesszék fel a felvételizni óhajtók nevét és dossziéját a Püspökségre az alábbi okmányokkal:

 • Érettségi bizonyítvány eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás; (amennyiben nem sikerül az érettségi az első fordulóban, nem zárja ki a jelentkezést)
 • Születési bizonyítvány hiteles másolata;
 • Orvosi igazolás;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságkötéséről szóló igazolás;
 • A plébános ajánló levele 2 példányban;
 • Sorozási papír vagy katonai könyv;
 • A Püspök úrnak címzett saját kezűleg írt kérvény.

A felvételi vizsga július 17-20. között lesz megtartva. A vizsga tételeit megkaphatják a Püspökségen, E-mailben lekérhetik magyar és román nyelven, vagy a Hittudományi Főiskola honlapján www.sis.uab.ro is elérhetők.

 

Szatmárnémeti, 2017. április 10.

                                                                                                          † Jenő
püspök