2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2017-05 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – V./ 2017.

P 862 / 2017.

Lelkipásztori Napok

Szeretettel emlékeztetem Kedves Paptestvéreimet, hogy idén újra megszervezzük Egyházmegyénkben a Lelkipásztori Napokat, november 17–18. között Szatmárnémetiben, a Szent Alajos Konviktusban. Ennek keretében tekintünk vissza a Krisztus-közösség Évének eredményére és kerül sor a tematikus év ünnepélyes bezárására. Meghívott előadó vendégünk P. Vízi Elemér SJ, a jezsuita rend magyar rendtartományának provinciálisa, aki ráhangol bennünket a következő tematikus évünkre, a Kegyelem Évére.

Szeretettel várom a Paptestvéreket és az elkötelezett plébániai munkatársakat a Szatmári Lelkipásztori Napokra.

 

P 863 / 2017.

Köszönetnyilvánítás

         A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezi ki az ún. Péter fillérek-ért, amit a plébániai gyűjtések nyomán, a Nunciuson keresztül Rómába juttattunk el.

P 864 / 2017.

Bérmálások beosztása

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy f.é. december 1-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2018-ra. Az egyeztetett beosztást 2018. január közepéig közöljük.

P 865 / 2017.

Éves statisztika leadása

Tisztelettel emlékeztetem, és szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy a 2017-es évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan, és ezt 2018. január 12-ig juttassák el a Püspökségre, hogy időben el tudjuk küldeni Rómába a kötelező egyházmegyés statisztikai adatokat.

Pontos munkájukat őszintén köszönöm!

P 866 / 2017.

Kántorképzés folytatása

Egyházmegyénkben 2015-ben a második csoport is elvégezte a kántorképzőt. Újabb lehetőséget szeretnénk biztosítani az érdeklődőknek, hogy egyházzenei tudásukat elmélyítsék, gyarapítsák.

Kérem a Paptestvéreket, hogy hirdessék az alábbiakat:

A Szatmári Római Katolikus Püspökség Kántorképző tanfolyamot hirdet.

A képzés időtartama négy év. A tanórák kéthetenként szombaton, 9 - 17 óra között, Szatmárnémetiben a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontban lesznek megtartva.

Tantárgyak: Hittan, Liturgika, Gregorián ének, Népének, Zeneelmélet (Összhangzattan), Szolfézs, Karének, Karvezetés.

Hangszer: Zongora, Harmónium, Orgona.

Az elméleti oktatáson a részvétel kötelező. Minden év végén minden tantárgyból vizsgázni kell. Az utolsó év végén képesítő vizsga van, ezt követően Kántori oklevelet adunk a jelentkezőnek.

Tandíj: 150 EUR/év. Ez nem tartalmazza a zongora, illetve orgonaórák árát, ezt mindenki maga rendezi, csak a tananyagot egyezteti a képzővel.

Jelentkezni lehet:

- aki befejezte a nyolc általánost, vagy már érettségizett,

- aktív kántor, de nem rendelkezik megfelelő képesítéssel,

- mindazok, akik az egyházi zenével foglalkoznak vagy a jövőben foglalkozni             szeretnének és kántori oklevelet akarnak szerezni.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:               

  • plébánosi ajánlás
  • keresztlevél másolat
  • személyazonossági igazolvány másolata
  • a legnagyobb végzettségű diploma másolata.

Jelentkezni a Szatmári Római Katolikus Püspökség titkárságán lehet, az 1 Decembrie 1918 utca 2 szám alatt vagy a 0261-714955 vagy 0744-483444 telefonszámokon.

Jelentkezési határidő: 2017. december 5.

 
P 867 / 2017.

A Krisztus-közösség Éve bezárása - Kegyelem Éve megnyitása

            Kérem Paptestvéreimet, hogy december 3-án minden szentmise végén olvassák fel!

Krisztusban szeretett Testvérek!

Egyházmegyei Zsinatunkra, ami egyházmegyénk 200 éves alapításának ünnepélyes megkoronázása volt 2004-ben, lassan 15 év távlatából tekinthetünk vissza. Azóta lelkipásztori tematikus évek sorozata igyekezett irányt mutatni híveink számára az élet minden területén.

A Zsinatunkkal egy tíz éves ciklust kezdtünk el, melynek az első öt évben az Istenben való „elmerülés”, és a második öt évben a felebarát szolgálatában való „felbukkanás” volt a fő vezérfonala. Ezt követte egy négy éves ciklus két-két évre lebontva, az önátadás és a krisztusi közösség témájával. A hitmélyítő találkozók – és nem csak! – egy csodálatos kalandra hívtak meg bennünket, papokat, szerzeteseket és híveket egyaránt. Szép volt az út, amit közösen bejártunk. Istennek hála az eltelt esztendők minden kegyelméért.

Advent első vasárnapjával egy újabb tematikus sorozat veszi kezdetét. Három éves időtartamra terveztük s egyetlen szó fémjelzi, a kegyelem. Sokat használjuk ezt a szót, akár ebben a formában, vagy éppen a régies formában, mint malaszt. Bármelyiket is mondjuk, mindig magyarázatra szorul, mert a jelentése igen gazdag. Benne van minden, amit Istentől kaptunk, kapunk s kapni fogunk; minden, ami az Ő ingyenes szeretete, ajándéka, mely által az üdvösségre, a Vele való boldog örök életre akar elvezetni bennünket. „Minden kegyelem!” – összegezte lelki tapasztalatait Kis Szent Teréz, amikor életére visszatekintve megírta önéletrajzát. Mi is ezt a két szót választottuk mottónkul. A kegyelem néha láthatatlanul, néha nagyon is érezhetően átszövi egész életünket a fogantatásunktól kezdve az utolsó leheletünkig. Ezt szeretné tudatosítani bennünk az elkövetkező három év programjaival, találkozóival, hogy ez által egyre nagyobb hála és szeretet gyulladjon szívünkben Isten iránt.

Ismételten megköszönöm munkatársaim fáradozását, akik szorgosan utána járva és átimádkozva, a maguk kincseiből a közösbe tették a tőlük telhetőt. Hiszem és remélem, hogy ezzel a lelkipásztori programsorozatunkkal nagyban hozzájárulunk Anyaszentegyházunk evangelizációs munkájához, és ahhoz, hogy híveink lelkében, valamint szeretett egyházmegyénkben Isten Országa egyre élőbb valóság legyen.

Ebben remélve és bízva adom főpásztori áldásomat:                     

                                                                                     +Jenő püspök

Szatmárnémeti, 2017. advent 1. vasárnapján.

                                     

P 868 / 2017.

Programfüzet és programnaptár a 2018-as Kegyelem Évére

Hamarosan megküldjük a következő évi programfüzetet és –naptárt. A programfüzetből az idén is csak néhány példányt küldünk az elkötelezettebb hívek részére. Kérem ezeket közvetlenül azoknak osszák ki, akik a programokon részt vesznek, és a füzeteket így fel is használják.

A hívek egész közössége számára a programnaptár teszi ismertté a programokat, s ezért ezt a templomi hirdetőn függesszék ki, és havonta forgassák át.

      

P 869 / 2017.

Gyertyamatrica

Az új tematikus év gyertyamatricáját is hamarosan kézbesítjük. Ez is segít abban, hogy folyamatosan híveink tudatában tartsuk lelkipásztori évünk alapgondolatát.

P 870 / 2017.

"Új ember" kiadványok

Amennyiben rendelni szeretne, Új ember hetilapot (190 RON/év) és Adoremust (130 RON/év) a 2018-as évre, kérem jelezze, f.é. november 9-ig a Püspökség titkárságán.

Szatmárnémeti, 2017. október 27.                     

                  

 

                                                                           püspök