2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

2018-03 Egyházmegyei Közlemény

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – III./ 2018.


P 565 / 2018.

Áthelyezések és kinevezések
F. é. augusztus 1-től a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben: 
1)    Ft. Fagea László borsabányai plébánost végleges nyugállományba engedtem.
2)    Ft. Papellás István a szatmárnémeti Szent Család templom plébánosát áthelyeztem a szaniszlói Plébániára plébánosnak.
3)    Ft. Heinrich Antal csanálosi plébánost áthelyeztem a börvelyi Plébániára plébánosnak.
4)    Ft. Néma Sándor kálmándi plébánost áthelyeztem a lázári Plébániára plébánosnak.  
5)    Ft. Baumann István lázári plébánost áthelyeztem a nagymajtényi Plébániára plébánosnak.  
6)    Ft. Tzier Ernő börvelyi plébánost áthelyeztem a csanálosi Plébániára plébánosnak.  
7)    Ft. Bíró Norbert nagymajtényi plébánost áthelyeztem a kálmándi Plébániára plébánosnak. 
8)    Ft. Szmutku Róbert a nagybányai Krisztus Király templom plébánosát áthelyeztem a nagybányai Szentháromság Plébániára plébánosnak, és egyben kineveztem nagybányai esperesnek. 
9)    Ft. Luczás Lóránt szaniszlói plébánost áthelyeztem a szatmárnémeti Szent Család Plébániára plébánosnak.
10)    Ft. Román János a nagybányai Szentháromság templom plébánosát kineveztem az egyházmegyei Caritas vezérigazgatójává.
11)    Ft. Hájtájer István rónaszéki i.h. lelkészt áthelyeztem a nagybányai Krisztus Király Plébániára i.h. lelkésznek.
12)    Ft. Molnár Eduárd szamosdarai i.h. lelkészt áthelyeztem a rónaszéki Plébániára i.h. lelkésznek.
13)    Ft. Istvánfi Szilárd székesegyházi segédlelkészt kineveztem a szamosdarai Plébániára plébánosnak.
14)    Ft. Leabu Marius a nagybányai Szentháromság templom segédlelkészét kineveztem a borsabányai Plébániára i.h. lelkésznek.
15)    Ft. Gríz László a szatmárnémeti Kis szent Teréz templom segédlelkészét áthelyeztem a nagybányai Szentháromság Plébániára segédlelkésznek.
16)    Ft. Linzenbold Szabolcs máramarosszigeti segédlelkészt áthelyeztem a székesegyházi Plébániára segédlelkésznek.
17)    Ft. Turtureanu Róbert újmisést kineveztem a máramarosszigeti Plébániára segédlelkésznek.
18)    Domahida oldallagos ellátását a kálmándi plébániára bíztam.
19)    Gencs oldallagos ellátását a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébániára bíztam.


      P 566 / 2018.

Munkaszünet az Egyházmegyei Hivatalban
Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy az Egyházmegyei Hivatal munkatársai idén is évi szabadságukból két hetet, július 9–22. között vesznek ki, így a Hivatal erre az időre zárva lesz.


P 567 / 2018.

Beiratkozás a Szent Alajos Konviktusba
Konviktusunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum
diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni. Beiratkozás időpontja: 2018. augusztus 21-22, 9.00–13.00 óra között (a jelentkező diák és a szülő jelenlétére is számítunk) a Szent Alajos Konviktusban.


P 568 / 2018.


Augusztusi papi lelkigyakorlat
Amint már jeleztem, az idei papi lelkigyakorlat augusztus 27-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter” Közösségi Házban, és 30-án (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Ft. Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános atyát kértem meg.
Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton, és a részvételi szándékot jelezzék az esperesi titkárságon f.é. augusztus 3-ig.

P 569 / 2018.

Kántorok zarándoklata
Szeretettel kérem és bíztatom az aktív kántorokat, valamint a kántorképző végzett hallgatóit és mindazokat, akik az egyházközségükben egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek a zarándoklatra, melyet az idei évben Csíksomlyóra szervezünk, f.é. augusztus 27–28. között. Jelentkezésüket legkésőbb f.é. július 12-ig az esperesi titkárságokon tegyék meg.
Kérem Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt a zarándoklaton.


P 570 / 2018.


Kántorképzés folytatása
Egyházmegyénkben 2015-ben a második csoport is elvégezte a kántorképzőt. Újabb lehetőséget szeretnénk biztosítani az érdeklődőknek, hogy egyházzenei tudásukat elmélyítsék, gyarapítsák. 
Kérem a Paptestvéreket, hogy a mellékelt plakátot jó látható helyre függesszék ki és hirdessék az alábbiakat:
A Szatmári Római Katolikus Püspökség Kántorképzőt hirdet.
A képzés időtartama négy év. A tanórák kéthetenként szombaton, 9 - 17 óra között lesznek megtartva.
Jelentkezni lehet: aki befejezte a nyolc általánost, vagy már érettségizett; vagy aktív kántor, de nem rendelkezik megfelelő képesítéssel; és mindazok, akik az egyházi zenével foglalkoznak vagy a jövőben foglalkozni szeretnének és kántori oklevelet akarnak szerezni. 
Beiratkozáshoz szükséges információkat megtalálják a kihelyezett plakáton. 


P 571 / 2018.

Papi továbbképző
A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola f.é. szeptember 3-7. között tartja az idei papi továbbképzőt. Szeretettel várnak minden továbbképzőre köteles vagy egyszerűen érdeklődő atyát. Kérem és buzdítom elsősorban azon Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 
A jelentkezők 2018. szeptember 2-án, hétfő 2000 órai vacsoráig kell megérkezzenek (2000-tól vacsoralehetőség, aki igényli a vacsorát, az bejelentkezéskor jelezze).
Elutazás: 2018. szeptember 7-én. 
Programfelelős: Ft. András István rektor/prefektus
Bejelentkezni, f.é. augusztus 31-ig lehet: telefonszámok: 0745-770134 – titkárság; 0752-245060 – Ft. András István prefektus; e-mail: rektor@seminarium.ro; prefektus@seminarium.ro
Az idei évben a papi továbbképzőn sorra kerülő tantárgyak: fundamentális teológia, liturgika valamint biblikum. Az alábbiakban bemutatjuk a soron következő témákat és egy kisebb bibliográfiát, azzal a szándékkal és céllal, hogy a résztvevők már előre elmélyülhessenek a tárgyalandó témákban. 

Fundamentális teológia
Témák:
1.    Új vallásosság: vallás Isten és Egyház nélkül?
2.    Az „idők jelei” a II. Vatikáni Zsinaton
3.    Feszültség a Tanítóhivatal és teológusok véleménye között
4.    Dominus Iesus és az üdvösség kérdése
5.    Mária, az Egyház anyja (Ferenc pápa)
Könyvészet:
1.    BALTHASAR, Hans Urs von: Mária az Egyház tanításában és áhítatában. In: Jézus és az Egyház anyja, Prugg Verlag 1987, 5-23.
2.    COMBLIN, Jósé: Az idők jelei, in: Mérleg 4(2005)377-390.
3.    De FIORES, Stefano: Maria nella teologia contemporanea, Roma 1991, 533-578
4.    DUPUIS, Jacques: A kereszténység megújulása a vallásközi párbeszédben. In: Mérleg 4(2004)377-389.
5.    FlSICHELLA, Rino: Az „idők jelei” mint felhívás az üdvtörténeti ébredésre. In: Bagyinszki Ágoston: A hitvallástól a teológiai megalapozásig, Bp. 2014, 191-206.
6.    GAILLARDETZ, Richard R.: A katolikus teológia, megalapozása, L’Harmattan Kiadó, Budapest 2011, 169-200.
7.    KERESZTY Rókus: A kereszténység más világvallások között, SzIT, Budapest 2011, 208-218.
8.    KÜNG, Hans: Világvallások etikája, Budapest 1994.
9.    MONFORTI Grignion Szent Lajos Mária: Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről, Agapé 2009.
10.    Neuner, Peter-ZULEHNER, Paul M.: Jöjjön el a te országod, Kolozsvár 2014, 135-148.
11.    SCHEFFCZYK, Leo-ZlEGENAUS: Anton: Mária az üdvtörténetben, Budapest 2004, 181-191. 226-235.
12.    SESBÜÉ, Bemard, Mária az egyház hitében - ma, in: Távlatok 48(2000)222-229.
13.    SZÉKELY Dénes: Dominus lesus és az üdvösség misztériuma. In: Studia, 3(2002)121-142.

Liturgika:
I téma: 
    A rutin veszélye a liturgiában 
Irodalom:
DlÓSI Dávid: A szem és a fül böjtje a katolikus liturgiában. Egy kissé másfajta magyarázat, in: Marton J.-Diósi D. (szerk.). Katolicitás és etnocentrizmus Erdélyben. Katolikus identitásunk, Szent István Társulat-Verbum, Budapest-Kolozsvár 2015, 97-107.
DlÓSI DÁVID: Az istentalálkozás „szentek szentje”: a liturgikus kommunikáció, in: Nők az egyházban - Identitás és kommunikáció (Sapientia Füzetek 27), Vigilia Kiadó, Budapest 2015, 191-203.
DlÓSI Dávid: Nagyszombat avagy Istentalálkozás az „istenfogyatkozásban'’? Egy „aliturgikus” nap liturgia-teológiai üzenete, in: Teológia 52 (2018).
***
II téma:
    Korunk individualizmusának veszélye és esélye a liturgiában és a pasztorációban 
Irodalom:
DlÓSI Dávid: Egyház és posztmodern. Korunk vallásossága és esztétizáló hajlama, Szent István Társulat - Verbum, Budapest - Kolozsvár 2012.
DlÓSI Dávid: Posztmodern vallásosság? Milyen módon vallásos korunk embere? In: Vigilia 76 (2011), 722-730.
DlÓSI Dávid: Az egyszerű alma. „Mese" a posztmodern kor kellős közepéből, in: Vigilia 80 (2015), 93-98.
DIÓSI Dávid: Egyházam a posztmodernben. A dialógus-„kényszer” ideje, Vigilia Kiadó, Budapest 2014.
DlÓSI Dávid: „A te arcodat keresem, Uram” (Zsolt 27,8). Puzzle-darabok posztmodern korunk intenkeresőiről/-nek. Vigilia Kiadó, Budapest 2018.
***
III téma:
    Szövegválogatás Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici és Teodor Bakonsky román, valamint Tomas Halík cseh kortárs-értelmiségi teológiai relevanciával bíró írásaiból: felolvasás, értelmezés, megbeszélés és kiértékelés

Irodalom:
Andrei Pleşu: Despre bucurie în Est şi. în Vest şi alte eseuri. Editura Humanitas, Bucureşti 2012.
Andrei Pleşu: Despre frumuseţea uitată a vieţii, Editura Humanitas, Bucureşti 22014.
Andrei Pleşu: Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti 2003 (magyar ford. Az angyalokról, Kolozsvár 2006).
Horia-Roman Patapievici: Discernământul modernizării, Editura Humanitas, Bucureşti 2004. Horia-Roman Patapievici: Omul recent, Editura Humanitas, Bucureşti 2001.
Teodor Bakonsky: Jákob és az angyal, Kolozsvár 2000.
Tomás Halík: A gyóntató éjszakája. A kishitűség ellentmondásai posztoptimista korunkban, Kairosz Kiadó, Bp. 2010.
Tomás Halík: „Selig die Fernstehenden”, in: Theologisch-praktische Quartalschrift 165 (2017), 410-415,415.
Tomás Halík: Berühre die Wunden. Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung Freiburg-Basel-Wien 22014.
Tomás Halík: Geduld mit Gott. Die Geschichte von Zachaus heute, Freiburg-Basel-Wien 72014.
Tomás Halík: Nicht ohne Hoffnung. Glaube im postoptimistischen Zeitalter, Freiburg-Basel- Wien 2014.

Egzegézis
    Válogatott zsoltárok elemzése és értelmezése
    Az imaórák liturgiája, a szentmisék és bármilyen igeliturgiának szerves részét adják a zsoltárok. A zsoltárok könyvét minden más bibliai könyvnél - ha külön tartjuk számon a négy evangéliumot - a leggyakrabban használja az egyház. A zsoltárok olyanok, mint a székely étrendnek elhalaszthatatlan kelléke, a jó házi kenyér. Ezért az idei papi továbbképzőre válogatott zsoltárok értelmezését, hatástörténetét javaslom. Az alábbi könyvészetben válogatást közlök a magyar nyelvű kiadványokból. A két könyvem, a Vigilia folyóirat cikkei, Kálvin János kommentára az internetről is letölthető a megadott linkeken. Az aláhúzott tanulmányokat és könyveket különösen ajánlom a résztvevők figyelmébe. A továbbképzőig is lelkileg gazdagító zsoltározást!
Könyvészét:
Ablonczy Dániel: Zsoltárok könyve I. II., Budapest 1998.
Ágoston Szent, Zsoltármagyarázatok, 1.1-60, II. 60-103, III. 104-150, KPI Pálos Könyvtár Budapest, 2015.
Atanáz, Szent, “Szentek között élő Atanáz Atyánknak, Alexandria érsekének Markellinoszhoz intézett levele a zsoltárok értelmezéséről” in Orosz Atanáz, szerk. Hetvenes-bibliás és patrisztikus tanulmányok, Nyíregyháza 2004, 29—48.
BEAUCHUMP, Paul, A zsoltárok világa, Bencés kiadó, Pannonhalma 2013.
BENYIK György, Zsoltárok, himnuszok, imádságok, JatPress Szeged, 2009.
DÉR Katalin, A zsoltárok világa, Mária Rádió Kiadó, Budapest 2008.
FARKASFALVY Dénes OCist, Zsoltároskönyv, Szent István Társulat, Budapest 32006.
FÜZES Ádám, Zsoltár, a liturgia anyanyelve, Vigília 74 (2008/4) 268-274.
GUARDINI, Romano, A zsoltárok bölcsessége, Budai Ferences Plébánia 1999.
HAJDÓK János, Zsoltárkönyv, Budapest 1980.
JÁKI Szaniszló, A zsoltárok imádkozása, Jel könyvkiadó, Budapest 2003.
KÁLVIN János, Kommentár a zsoltárok könyvéhez, ford. Szabó Miklós, kiadási hely megjelölése nélkül, 2011. https:/Âvww.scribd.com/doc/69770710/Kalvin-Janos-Kommentar-a-Zsoltarok- konyvehez
KRAUS, Naftali: Dávid zsoltárai, Budapest 1999.
LEWIS, C.S. A zsoltárok, Harmat Budapest 2006.
OLÁH Zoltán,, Isten szenvedő szolgája a 22. zsoltárban, in Studia Theologica Transsylvaniensia Nr. 8,2006, 141-153.
OLÁH Zoltán, Nincs más javam rajtad kívül (Zsolt 16,2), Presa Universitară Clujeană - Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2017. ISBN: 978-606-37-0187-0; letölthető PDF könyvként: http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/domains.php?id=21
OLÁH Zoltán, Átok és bosszú, panasz és dicsőítés a zsoltárokban, Presa Universitară Clujeană - Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2017. 
http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/domains.php?id=21
OLÁH Zoltán„Hermeneutikai küzdelem a 137. Zsoltár „terrorénekével” in Benyik György szerk., Háború, gyűlölet és kiengesztelődés a Bibliában, JATEPress, Szeged 2016, 141-150.
OROSZ Atanáz, szerk. Hetvenes-bibliás és patrisztikus tanulmányok, Nyíregyháza 2004.
Orosz Atanáz, Az egyházatyák zsoltármagyarázata a húsvét fényében, Vigília (2008/4), 259-267.
OROSZ Atanáz, A zsoltár-ima a szerzetesség hajnalán (tanulmány) Vigília 69 / 2004, aug.
https://vigilia.hu/regihoniap/archiv.html
SZABÓ Mária, A zsoltárok kincsei, Zsoltárfordítás nyelvi-filológiai jegyzetekkel, Szent Jeromos Kiadó Budapest, 2013.
SIMON T. László, Hozzatok szavakat magatokkal, Közelítések a zsoltárokhoz, L’Harmattan - Budapest, 2007.
THORDAY Attila, A zsoltárok mint az egyház imádságai, Vigília 73/4 2008, 250-258.
XERAVITS Géza, A Zarándokzsoltárok, Lectio Divina 3, Szent Mauríciusz Monostor - Bakonybél, L’Harmattan - Budapest, 2006.
P 572 / 2018.
Pasztorális Tanács őszi találkozója
    A Pasztorális Tanács gyűlését f.é. szeptember 17-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben megküldjük.
P 573 / 2018.
Őszi papi gyűlés
    Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 1-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Szeretettel várom minden Paptestvéremet. 
P 574 / 2018.
Papi Szenátus őszi ülése
    Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 8-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.
P 575 / 2018.
Esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlése
Az esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlését f.é. október 15-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.


Szatmárnémeti, 2018. július 4.


                                       püspök