2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK 2008/V.

Választások

 

Kérem a Paptestvéreket, az alábbi felhívást november 23-án

minden szentmisén olvassák fel!

 

Kedves Híveim!

A katolikus egyház a hívek számára kötelezővé teszi a közéletben való részvételt. Így figyelmeztet a II. Vatikáni Zsinat: Ne feledjék az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni. (vö GS 75a) Ezért egyházunk továbbfejlődése, népünk megmaradása, boldogulása szempontjából különös jelentőséggel bír a következő négy év.

Kérem tehát Híveimet, hogy november 30-án menjenek el szavazni, valamint erre kérjék a távolmaradni akarókat és a bizonytalankodókat is, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Aki nem megy el szavazni, nemcsak a maga sorsát rontja, de utódai jövőjét is veszélyezteti. Legyünk tudatában, hogy olyan jelöltekre szavazzunk, akik az Evangéliumból következő igazságosságot maguk is gyakorolják, segítő szeretetben élnek, önzetlenek, az emberi méltóságot tiszteletben tartják és készek a közjóért dolgozni.

Kérem Istent, adjon bölcsességet mindnyájunknak a helyes döntéshez.

 

P 1124/2008.sz.

Szent Pál Évre meghirdetett búcsú

 

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa folyó év június 29-vel kezdődően jubileumi évet hirdetett Szent Pál apostol tiszteletére, születésének kétezredik évfordulója alkalmából. Mivel egyházmegyénkben jelenleg az Imádság Évét ünnepeljük, ezért a Szent Pál Év ünnepélyes megnyitójára f.é. advent első vasárnapján kerül sor.

A Szentatya gondoskodni szeretne arról, hogy a hívek megszentelődéséhez lelki kincseket biztosítson, akik ily módon megerősödhetnek és megújulhatnak hitükben.

Az Apostoli Penitenciária Dekrétuma alapján, a Szent Pál Évben teljes búcsút nyerhetnek azok:

1. a zarándokok, akik meglátogatják Rómában a Falakon kívüli Szent Pál Bazilikát. Az Apostol sírjánál, a Konfesszió oltárnál egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkoznak, és imádságos lélekkel fordulnak a Boldogságos Szűzanyához, valamint a Nemzetek Apostolához - Szent Pálhoz.

2. Egyházmegyénkben is elnyerhető a teljes búcsú az alapvető előírások betartásával (szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima) a következő templomokban:

a) Az egyházmegye minden templomában advent első vasárnapján és  június 29-én,

b) Minden nap advent első vasárnapjától 2009 június 29-ig:

-         Szatmári Székesegyházban

-         Nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban

-         Máramarosszigeti Borromeo Szent Károly templomban

-         Nagybányai Szentháromság templomban

-         Aknasúgati templomban

-         Batizgombási kápolnában.

3. Akik betegség vagy más komoly ok miatt akadályoztatva vannak, szintén a bűnnel való teljes szakítás szándékával, és azzal az elhatározással, hogy mihelyt lehetségessé válik, teljesítik a búcsúhoz szükséges feltételeket, szintén részesülhetnek a teljes búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szertartásba, amelyet Szent Pál tiszteletére mutatnak be, továbbá felajánlják imáikat és szenvedéseiket a keresztények egységéért.

A teljes búcsút a hívek elnyerhetik saját maguk számára, továbbá az elhunytak számára, mindahányszor teljesítik az előírt feltételeket, ugyanakkor érvényes az a kikötés, hogy a teljes búcsú naponta csak egyszer nyerhető el.

Ez a Dekrétum a Szent Pál Év időtartamára érvényes, vagyis 2009. június 29-ig.

Kérem Paptestvéreimet, hogy a Szent Pál Évre meghirdetett búcsúnyerés lehetőségét ismertessék híveikkel.

 

P 1125/2008.sz.

Kinevezések és megbízások

 

1)     Láng Pál kanonokot kineveztem a Szatmári Szent Antal Plébániára plébánosának, egyházmegyei börtönlelkésznek és egyben megbíztam Kakszentmárton oldallagos ellátásával is.

2)     Merlás Tibor tb. főesperest megbíztam Óvári és Vetés oldallagos ellátásával.

 

P 1126/2008.sz.

Tanácsosok Testülete

 

Hársfalvi Ottó, Dr. Hankovszky Ferenc, Láng Pál, Lieb József, Reszler Mihály, Dr. Schupler Tibor, Szinovácz György.

 

P 1127/2008.sz.

Papi Szenátus Tagjai

 

Hivatalból tagok: Hársfalvi Ottó, Dr. Hankovszky Ferenc, Dr. Schupler Tibor

Választott tagok: Láng Pál, Ilyés Csaba, Reszler Mihály, Starmüller Ferenc, Szinovácz György, Szilágyi János

Kinevezett tagok: Kakucs Béla ofm, Lieb József,  mindenkori Székesegyházi káplán.

 

P 1128/2008.sz.

Gazdasági Tanács

 

Ft. Dr. Hankovszky Ferenc, püspöki helynök, irodaigazgató

Ft. Dr. Schupler Tibor, gazdasági igazgató

Merk Zsuzsanna, főkönyvelő

Löchli Terézia Tündér, Caritas igazgató

Nyéki Éva, jogi asszisztens

 

P 1129/2008.sz.

Egyházmegyei Bíróság

 

Bírósági helynök: Dr. Hankovszky Ferenc

Bírák: Dr. Ágoston Ferencz, Ilyés Csaba, Papellás István, Szilágyi János

Kötelékvédő: Láng Pál

Ügyvéd: Lukács Imre Róbert, Melega Péter

Jegyző: Egeli Ferenc

 

P 1130/2008.sz.

Orgonajavító

 

Paptársaink pozitív visszajelzései alapján szükség esetén tisztelettel ajánlom Pozsár Róbert - orgonajavítót. Elérhetőségei: telefon 0744-762808 vagy emailcíme robiblk@yahoo.com.

 

P 1131/2008.sz.

Liturgikus szolgáltatások új díjszabása

 

A Papi Szenátus 2008. október 15-i őszi ülésén, a liturgikus szolgáltatások, illetve a szentmisék stipendiumának módosítására hangzott el javaslat. Az előterjesztések alapján 2009. január 1-től az alábbi díjszabásokat rendelem el:

  • szentmise 15 lej
  • esküvő 200 lej
  • temetés 150 lej

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy az elkövetkezőben a fenti díjakat alkalmazzák. Minden ettől eltérő módosítás, vagy díjszabás használata visszaélésnek minősül. Természetesen, ha a hívek anyagi helyzete indokolttá teszi, a fenti díjak befizetésétől a plébános részben vagy teljesen eltekinthet.

 

P 1132/2008.sz.

Nyugdíjintézetünktől igényelhető segély

 

Egyházi Nyugdíjintézetünk működési szabályzata értelmében, egyházi alkalmazottak gyógyszerekre és gyógykezelésre igényelhetnek támogatást. Az erre vonatkozó kéréseket Merk Zsuzsa főkönyvelőnőhöz kell eljuttatni. A beérkezett igényléseket, a rendelkezésre álló évi pénzkeret függvényében tudjuk teljesíteni, amíg az alap tart.

 

P 1133/2008.sz.

Javítások és beruházások 2009

 

Amennyiben a 2009-es évben a Paptestvérek javításokat és beruházásokat terveznek a plébánián, kérem először az Egyháztanáccsal egyeztessék, majd jóváhagyásra a Püspökhöz kell felterjeszteni.

 

P 1134/2008.sz.

Liturgikus Énekek - hanganyag CD

 

Az egyházmegyében kiadott Liturgikus Énekkönyv anyaga, hanganyagként igényelhető az püspökség titkárságán.

 

 

P 1135/2008.sz.

Kiadványok

 

-         Aki „Adoremus" 30 RON/év, „Adoremus Junior" 30 RON/év vagy „Testvérek" 25 RON/év lapokat szeretne rendelni, kérném jelezzék 2008. november 28-ig a Püspökség titkárságán.

-         Szentírás 40 RON (nagy) 20 RON (közepes), Zsolozsmáskönyv 45 RON kapható a Püspökség titkárságán.

-         A Püspökség az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kiadja az Egyházmegye név és címtárát az aktuális adatokkal.

 

P 1136/2008.sz.

Köszönetnyilvánítás

 

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezi ki az ún. Péter fillérek-ért és a Missió javára befolyt támogatásokért, amit az idei plébániai gyűjtés nyomán a Nunciuson keresztül Rómába juttattunk el.

Szatmárnémeti,

2008. november 17. Schönberger Jenő püspök