2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - I./ 2013.

P 72 /2013
Köszönet a 2012. évi támogatásért

A szatmári egyházmegye elöljárójaként köszönetet mondok Paptestvéreimnek, az intézmények vezetőinek és valamennyi munkatársamnak, az egész évben tanúsított felelősségteljes szolgálatukért, hogy segítségemre voltak Isten népének vezetésében és szolgálatában.

Köszönet a Kedves Híveimnek, hogy a 2012-es évben vállalták egyházközségük anyagi támogatását.  Külön köszönöm, hogy a helyi terheken túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amivel lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink működtetését.

P 73 /2013
Fakultások meghosszabbítása

A P 70/2012. szám alatt engedélyezett fakultásokat: felmentés a vegyes-vallású házasságokra (1124-1129. kán.), illetve az abortusz bűne alóli feloldozás (1398. kán.), a meghatározott feltételek mellett a 2013-as évre is meghosszabbítom.

A valláskülönbség házassági akadálya (katolikus és kereszteletlen jegyes) alól továbbra is minden esetben közvetlenül a Püspöki Hivataltól kell írásban felmentést kérni. A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kánon) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányt (jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.

P 74 /2013
2013-ban jubiláló paptestvérek

Aranymisés: - Feigi György, tb. kanonok, plébános - április 21.

- Ardai L. Attila, kanonok, nyugdíjas - október 27.

Ezüstmisés:    - Néma Sándor, plébános - június 19.

70 éves: - Tyukodi Antal, tb. kanonok, nyugdíjas - június 8.

- Dr. Fugel Adolf, nyugdíjas -  július 23.

- Lieb József, ker. esperes, tb. kanonok, plébános - december 13.

60 éves: - Fagea László, c. esperes, plébános - augusztus 26.

50 éves: - Néma Sándor, plébános - február 2.

30 éves: - Lapka József, segédlelkész - június 8.

Gratulálunk jubiláló Paptestvéreinknek és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet,

további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!

P 75 /2013

Exkardinálás

F.é. január 8-i hatállyal a Rottenburg-Stuttgart-i püspök leirata alapján a C.I.C. 268 kán. 1. paragrafusára hivatkozva Ft. Dr. Tempfli Imrét egyházmegyéjébe inkardinálta.

P 76 /2013

2012-ben elhunyt paptestvér

Ft. Kiss Ernő Antal plébános, életének 53. és papságának 26. évében 2012. április 6-án hosszas betegség után csendben elhunyt. Engesztelő szentmisét mutattunk be lelke üdvéért a szatmárnémeti hídon túli temetőkápolnában, és a krasznabélteki temetőben helyeztük örök nyugalomra.

P 77 /2013

Börtönlelkészi kinevezés

F.é. január 1-i hatállyal Ft. Láng Pál kanonok urat saját kérésre felmentettem börtönlelkészi szolgálata alól és Ft. Jakab Norbert i.h. lelkészt kineveztem erre a feladatkörre. Őszinte hálával tartozom a kanonok úrnak, hogy több éven keresztül hűségesen ellátta ezt a szolgálatot. Utódjának szívből kívánom, hogy Isten segítségével ugyanilyen gyümölcsöző eredményben és lelkipásztori örömben legyen része.

P 78 /2013
Éves statisztika

Őszintén köszönöm Paptestvéreimnek, hogy az éves statisztika elkészítésénél figyelembe vették kérésem, és immár mindenki a materről és a filiákról is külön elkészítette és eljuttatta a Püspökségre az adatokat. Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy ezt a jövőben is így tegyék.

P 79 /2013
Egyházmegyei gyűjtések 2013-ban

- Nagypéntek (március 29.)                                                   - a Szent Sír javára

- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29.)               - Péter fillérek

- Október harmadik vasárnapja (október 20.)                       - a Missziók javára

- Évközi 33. vasárnap (november 17.)                                  - a Caritas céljaira

P 80 /2013
Tavaszi lelkipásztori- és tematikus napok az esperességekben

A Misszió Éve lelkipásztori tervünk utolsó tematikus éve. Hálás vagyok Paptestvéreimnek és Híveimnek, akik ebben a szép munkában eddig is részt vettek és szívük ügyének tekintették. Emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a Lelkipásztori Napot a Misszió Évében nem egyházmegyei szinten, hanem esperességi szinten tartjuk:

Február 23. (szombat) - Szatmárnémetiben, a Scheffler János Lelkipásztori Központban, a szatmári, ugocsai és erdődi esperességek papjai és hívei részére.

Február 23. (szombat) - Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Házban, a két nagykárolyi esperesség papjai és hívei részére.

Április 20. (szombat) - Máramarosszigeten, a Borromeo Szent Károly templomban a máramarosszigeti esperesség papjai és hívei részére.

Április 27. (szombat) - Nagybányán, a Szentháromság Plébánián, a nagybányai esperesség papjai és hívei részére.

Kérem a Paptestvéreimet, hogy híveikkel, munkatársaikkal együtt vegyenek részt az esperességében megszervezett Lelkipásztori- és Tematikus Napon.

P 81 /2013

Lelkinapok

Szép hagyománnyá alakult a márciusi hónapban megszervezett lelkinapok, melyre szeretettel várom az idei évben is a Paptestvéreket. Az idei lelkinapokat Ft. Szabó József, az Egri Szeminárium spirituálisa vezeti.

-          Március 11-én (hétfőn) 11 órakor - Szatmárnémetiben, a Püspökség előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperesség papjai részére.

-          Március 12-én (kedden) 11 órakor - Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Házban a két nagykárolyi esperesség papjai részére.

-          Március 13-án (szerdán) 11 órakor - Nagybányán, a Szentháromság Plébánián a nagybányai és a máramarosszigeti esperesség papjai részére.

P 82 /2013

Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és várom minden Paptestvéremet a Székesegyházba 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére.  Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője.  A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen, melyre szintén mindenkit szeretettel hívok és várok.

P 83 /2013

Kántorok, tavaszi rekollekciós napja

Szeretettel és ismételten kérem a Paptestvéreimet, buzdítsák kántoraikat, hogy vegyenek részt az esperességekben megszervezett rekollekciós napon, melyre f.é. április 6-án (szombat) kerül sor minden esperességben.

A szervezésért felelős személyek:

-          A szatmári, erdődi és ugocsai esperességekben: Scheitli Erik, Nagy Anikó Mária és Kovács István.

-          A nagykárolyi esperességekben: Juhász Tóth Miklós Gyula.

-          A nagybányai és a máramarosszigeti esperességekben: Czol Ernő.

Tisztelettel kérem az esperes atyákat, legyenek segítségükre a szervezőknek.

P 84 /2013

Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjait, hogy f.é. április 15-én (hétfőn) 11 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.

P 85 /2013

Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. április 22-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk a találkozót. Kérek mindenkit, legyen pontos a 10 órai kezdésnél!

P 86 /2013

Esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. április 29-én (hétfő) 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 87 /2013

Boldog Scheffler János emléknap - május 17

Május 17-én ünnepeljük Boldog Scheffler János püspök emléknapját, amikor a szatmári egyházmegye minden templomában szentmisét tartunk. Kérem a Paptestvéreket, hirdessék a híveknek.

P 88 /2013

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú időpontja 2013. június 9-én (vasárnap) lesz az alábbi rendben:

-          Román nyelvű szentmise: 8 órakor a Kálvária templomban.

-          Német nyelvű szentmise: 9.30-kor a Kálvária templomban.

-          Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt.

A magyar nyelvű ünnepi szentmise szónoka Nm. és Ft. Dr. Németh László SVD nagybecskereki püspök.

Kérem a Paptestvéreket, az otthoni miserendet ezekhez alakítsák, hogy ne fedjék egymást.  Lehetőleg minden pap, híveivel együtt vegyen részt az egyházmegyének e szép és jelentős ünnepén.

P 89 /2013

Diakónus- és papszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2013. július 6-án (szombaton) de. 11 órai kezdettel a Székesegyházban diakónus- és papszentelés lesz.

Barta Barnabás kaplonyi papnövendéket diakónussá és Giurgiu Daniel nagybányai diakónust pappá szentelem a Székesegyházban.

Imádkozzunk, és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőkért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgái legyenek!

P 90 /2013

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 26-án (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és augusztus 29-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Nm. és Ft. Dr. Székely Jánosesztergomi segédpüspököt kértem meg.

Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra.  Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.

P 91 /2013

Plébánosi vizsga

A gyulafehérvári főegyházmegye ebben az évben is megszervezi a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek és szeretnék a plébánosi címet megszerezni.

A plébánosi vizsgára idén is Gyulafehérváron kerül sor. Pontos időpontot és részletes információt közöljük, amint megkapjuk.

Kérem és buzdítom Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.

P 92 /2013

Templomba járó hívek számlálása

Az idén az évközi 30. vasárnapon korosztály szerint számoljuk meg a szentmisén résztvevő híveket. Az ehhez szükséges nyomtatványt időben megküldjük a plébániákra.

P 93 /2013

Évi orvosi kivizsgálás

Az idei évben is vállalják a West Medicaban rendelő orvosok papjaink kivizsgálását. Csatolva megtalálható a részletes információ.Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a rendszeres egészségügyi szűrést mindenki vegye komolyan.

P 94 /2013

Könyvajánló

A püspökség titkárságán még kaphatók, Szentségimádás Boldog Scheffler János elmélkedéseiből (15 RON), Szentírás 40 RON (nagy) 35 RON (kicsi), Zsolozsmáskönyv 45 RON, A Názáreti Jézus I. és II. 70 RON, Sánta Pál: Boldogan hirdetem az Urat 47 RON.

 

 

Szatmárnémeti, 2013. január 24.

 

 

Püspök

 

 

 

 

 

 

Orvosi kivizsgálás 2013

 

 

A Püspök úr szorgalmazza, hogy a papok lehetőleg évenként egy általános orvosi kivizsgáláson vegyenek részt. Ezt az idei évben is megszervezzük és lehetőségként felkínáljuk.

A West Medica-tól a következő árajánlatot kaptuk:

 

 

Vizsgálat típusa                                                                    Ár

 

● Általános orvosi vizsgálat                                                           10,- lej

● Szemvizsgálat                                                                              15,- lej

● EKG                                                                                              8,- lej

● Hasi ultrahang (Ekográfia)                                                          20,- lej

● Labor      - cukor                                                                           5,- lej

- koleszterin                                                                             6,- lej

- triglicerid                                                                     6,- lej

- vizelet vizsgálat                                                            8,- lej

* Jelentkezés éhgyomorra (cukros tea, kávé fogyasztása sem megengedett).

 

 

Kérés esetén:

● Prosztata vizsgálat (PSA)                                                           35,- lej

● Bármilyen más vizsgálat a klinika aktuális árai alapján

 

A vizsgálati költségeket intenció ellenében is lehet rendezni.

A vizsgálatokat hétfő, szerda és pénteki napokon, február 18-, 20-, 22-, 28-án végeznék, reggel 8 órától a West Medica (régi elnevezése: Caritas Medica) rendelőjében. Egyszerre 10 személyt tudnak kivizsgálni előzetes program-egyeztetés után. Jelentkezési határidő f.é. február 8-ig az esperesi titkárnőknél.

Az eredményeket (kivéve a prosztata vizsgálat, amelyet postai úton kézbesítenek) még aznap 13 órakor, rövid orvosi kiértékelővel mindenki megkapja. Kérem az atyákat, úgy tervezzék ezt a napot, hogy lehetőleg ez még beleférjen. A reggeli vizsgálat után mindenkinek szívesen biztosítunk reggelit a Püspökségen, így senkinek sem kell délig a rendelőben várakoznia. Aki igényel reggelit, kérem jelezzék a jelentkezésnél.

 

 

Dr. Hankovszky Ferenc

püspöki helynök, irodaigazgató