2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - I./2007

Köszönet a 2006. évi támogatásért

Az egyházmegye legfőbb elöljárójaként köszönetet mondok Paptestvéreimnek, hogy az elmúlt évben segítségemre voltak Isten népének vezetésében, amikor a rájuk bízott közösség lelki javát szolgálták.
Köszönetet mondok Kedves Híveimnek, hogy az elmúlt 2006-es évben vállalták egyházközségük anyagi fenntartását.  Hogy a helyi terheken túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amelyek által lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink zavartalan működtetését.
Köszönetemet, kérem, tolmácsolják a hívek felé!


97/2007. sz.


Fakultások meghosszabbítása

A P 126/2006. szám alatt engedélyezett fakultásokat (felmentés a vegyes-vallású házasságokra 1125. kán., illetve az abortusz bűne alóli feloldozás) a meghatározott feltételek mellett a 2007-es évre meghosszabbítom.


98/2007. sz.


A 2007-es év kimagasló évfordulói

Amióta ez év elején beléptünk az egyelőre kintrekedtek által irigyelt Európai Unióba, amely oly büszke az alapvető emberi szabadság-jogaira, és tagországainak gazdasági összefogására, még inkább fáj, hogy nem akarják tudomásul venni Európa keresztény gyökereit, és fölöttébb hiányoljuk belőle az igazi emberséget.  Ennek okait kutatva jövünk rá, hogy ez elsősorban nem jogi vagy gazdasági gond, hanem inkább az ember válsága   Európa-szerte, így hazánkban is megfogyatkoztak az igazi példaképek, akikre felnézhetünk, és akiktől tanulhatunk.  Valahányszor sikerült a történelmünk folyamán megújulnunk, ez mindig olyan embereken keresztül történt, akik követendő példaképek voltak és akiketet az egyház szentjei sorába emelt.  Európának és népünknek sincs más útja a megújulásra. 
Térjünk Istenhez úgy, ahogy azok a szentek tették, akiknek az idén születésük kerek évfordulóira emlékezünk:

- Árpád-házi Szent Imre 1 000 éve született.
- Árpád-házi Szent Erzsébet 800 éve született.
- Kalazanczi Szent József 450. éve született.


99/2007. sz.


Szentmise Scheffler püspök boldoggá-avatásáért

Tekintettel arra, hogy Isten Szolgája Sceffler János püspök 120 évvel ezelőtt, 1887. október 29.-én született, az idei évtől december 6.-ról október 29.-re helyezzük át a boldoggá-avatásáért celebrált szentmisét.  Kérem városunk papjait, hogy erre az estére ne vegyenek fel mise-szándékot, hogy papok és hívek a székesegyházban közösen mutathassuk be a legszentebb áldozatot vértanú püspökünk mielőbbi boldoggá-avatásáért.


100/2007. sz.


2007-ben jubiláló paptestvérek:

Ezüstmisések június 20.-án: - Dudás Miklós 
- Hankusz József 
- Starmüller Ferenc
- Ulmer Mihály
70 évesek:  - Feigi György - február 20
- Grosshardt Ferenc - október 4
50 évesek:  - Czepeczauer Pál - március 4
- Heinrich Antal - december 24
40 éves:      - Magász Jenő - november 1

Gratulálunk Paptestvéreinknek!  Isten éltesse mindnyájukat jó egészségben!


101/2007. sz.


Kitüntetésben részesült

Ft. dr. Cserháti István volt szatmári egyházmegyés pap, jelenleg a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye tb. kanonokja és c. apátja, nyugdíjbavonulását követően nagyobb pénzösszeg adományozásával mintegy létrehozta a Pax Alapítványunkat, hogy a papi utánpótlást támogassa.  
Tekintettel dr. Cserháti István föltétlen hűségére és áldozatos szeretetére az anya-egyházmegyéje iránt, ezennel címzetes prépost-nak nevezem ki.


102/2007. sz.


Bérmálások 2007-ben:

Április 15  - Nagybánya Krisztus Király Plébánia  
Április 22  - Szatmári Szentlélek Plébánia  
Április 29  - Túrterebes és Nagykárolyi Kalazanci Szent József Plébánia 
Május 6  - Nagykárolyi Szentlélek Plébánia
Május 13  - Szatmári Szent Család Plébánia
Május 20  - Nagykárolyi Fatimai Szűz Plébánia
Május 27  - Szatmári Székesegyházi Plébánia és Halmi
Június 3  - Kaplony
Június 24  - Bujánháza és Lázári 
Július 1  - Felsőbánya
Július 8  - Máramarossziget
Augusztus 5  - Avasfelsőfalú és Lajosvölgyihuta
Augusztus 12  - Nagymajény
Augusztus 19  - Sándorhomok
Augusztus 26  - Józesefháza
Szeptember 2  - Mikola
Szeptember 23  - Szatmári Kis Szent Teréz Plébánia
Október 6  - Borsabánya


103/2007. sz.


Bibliás lelkinapok

Az elmúlt évhez hasonlóan március hónapban Bibliás lelkinapokat tart egyházmegyénkben Ft. Pál József resicai főesperes-plébános a Biblia Éve kapcsán.
- Március 5.-én (hétfőn) 11 órakor - Mezőteremen a két nagykárolyi esperesség papjai részére.
- Március 6.-án (kedden) 11 órakor - Nagybányán a Szentháromság Plébánián a nagybányai és a máramarosi esperesség papjai részére. 
- Március 7.-én (szerdán) 11 órakor Szatmárnémetiben a Püspökség előadó-termében a szatmári, erdődi és ugocsai esperesség papjai részére.


104/2007. sz.


Egyházmegyei gyűjtések 2007-ben:

- Nagypéntek (április 6)    - a Szent Sír javára
- Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29) - Péter-fillérek
- Október utolsó vasárnapja (október 28)  - Missziók javára
- Évközi 33. vasárnap (november 18)  - a Caritas céljaira105/2007. sz.


Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel meghívom és elvárom minden Paptestvéremet a székesegyházban de. 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére.  Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője.  A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen.


106/2007. sz.


Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjai, hogy f.é. március 26.-án (hétfőn) de. 10 órakor a Püspökség előadó-termében tartjuk a szenátusi gyűlést.


107/2007. sz.


Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a paptestvéreket, hogy f.é. április 23.-án (hétfőn) de. 10 órakor a székesegyházban közös szentsmivel kezdjük a tavaszi papi gyűlést, majd 11 órakor folytatjuk a Püspökség előadó-termében.


108/2007.sz.


Papszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2007. június 23.- án (szombaton) de. 11 órai kezdettel 
Hájtájer István csomaközi, és
Kovács István-Attila nagybányai diakónusokat szentelem pappá a székesegyházban.


109/2007. sz.


Mise-szándék a Szent Lukács Társulat javára

Örömömre szolgálna, ha azok a paptestvérek, akik rendszeresen binálnak és trinálnak, az idei évben is szentmise-szándékokat vállalnának a Szent Lukács Társulat javára.  Jelentkezni lehet Ft. Schupler Tibor gazdasági igazgatónál, hogy bejegyezze az elmondott szentmiséket.


110/2007. sz.


Évi orvosi kivizsgálás

Az idei évben  február 28, március 1, 14, és 15.-re vállalják a Caritas Medicaban rendelő orvosok papjaink kivizsgálását.  Minden Paptestvér arra a dátumra és olyan fajta kivizsgálásra iratkozzék fel Szenes Krisztinánál, amelyik neki a legjobban megfelel és amilyen kivizsgálást óhajt.  A fizetést is nála kell majd rendezni.


111/2007. sz.


Parkolási lehetőség

A Püspökség előtti parkolás komoly gondot jelent a Paptestvéreknek.  Ezért papi gyűlés vagy nagyobb összejövetel alkalmával megnyitjuk a Hám János Iskolaközpont és a kanonok-sétány udvarát, hogy kényelmesen és ingyen parkolhassanak.  Más alkalommal a Püspökség Portáján vásárolhatnak különböző időtartamra szóló parkolási jegyeket.112/2007. sz.


Könyvajánló

Teljes ó és újszövetségi Biblia (Szent István Társulat kiad.). Kapható - 50 RON a Püspökségen.
Ft. Tempfli Imre paptestvérünk legújabb - jelenleg nyomtatás alatt lévő - könyvének címe: "Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel!"  Lelkigyakorlat papoknak.  Érdeklődni a Püspökségen.


113/2007. sz


Használt elektromos orgonák

A Balázs és Társa 2001 Bt H-3300 EGER Pozsonyi út 2-ből németországi és hollandiai használt elektromos orgonák megvárárlását ajánlja 220 000 Ft. induló ártól.  Tel: 00 36 30 742-8905. E-mail: norbertbalazs freemail.hu.Szatmárnémeti, 2007. február 8.

Schönberger Jenő püspök