2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - I/2009.

P 102/2009

Fakultások meghosszabbítása

A P 32/2008. szám alatt engedélyezett fakultásokat (felmentés a vegyes-vallású házasságokra 1125. kán., illetve az abortusz bűne alóli feloldozás) a meghatározott feltételek mellett a 2009-es évre is meghosszabbítom.

 

P 103/2009

Köszönet a 2008. évi támogatásért

Az egyházmegye főpásztoraként köszönetet mondok Paptestvéreimnek, hogy az elmúlt évben segítségemre voltak Isten népének vezetésében, amikor a rájuk bízott közösség lelki javát felelősségteljesen és áldozatkészen szolgálták.

Köszönetet mondok Kedves Híveimnek, hogy az elmúlt 2008-as évben vállalták egyházközségük anyagi fenntartását, a helyi terheken túl vállalták a központi járulékok befizetését is, amelyek által lehetővé tették papnövendékeink taníttatását és központi intézményeink zavartalan működtetését. A gyűjtésekben való részvétellel hozzájárultak a Szentszék kiadásaihoz, természeti csapások által sújtott emberek megsegítéséhez és szegényeink támogatásához.

Mindezekért ismételten és őszintén köszönetet mondok mindenkinek!

 

P 104/2009

2009-ben jubiláló paptestvérek

Vasmisés (65 év) dec. 24-én:         Galambos Ferenc nagyprépost, kanonok

Ezüstmisések június 24-én:            Schupler Tibor tb. kanonok, gazdasági igazgató

Szilágyi János plébános

Szinovácz György főesperes

90 éves:         Galambos Ferenc nagyprépost, kanonok - szeptember 16

80 éves:         Kirner Ferenc pápai protonotárius, kanonok - május 12

50 évesek:     Kiss Ernő plébános - február 18

Szilágyi János plébános - február 21

Schönberger Jenő püspök - június 18

Vojtku László plébános - szeptember 27

 

40 éves:         Baumann István plébános - október 3

30 éves:         Seffer Dániel spirituális - október 29

Gratulálunk Paptestvéreinknek és kívánunk Istentől megáldott hosszú életet, további eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelkipásztori örömet!

 

 

P 105/2009

Bérmálások 2009-ben

 

Április 19.

Erdőd

Június 1.

Csomaköz

Április 26.

Kis Szent Teréz - Szatmár

Június 7.

Kaplony

Május 1.

Halmi

Június 14.

Dara

Május 3.

Szentlélek - Nagykároly

Június 14.

Daróc

Május 3.

Csanálos

Június 28.

Batiz

Május 10.

Szent Család - Szatmár

Június 28.

Udvari

Május 10.

Hildegárda -Szatmár

Július 5.

Bixad

Május 17.

Túrterebes

Július 5.

Avasfelsőfalu

Május 24.

Felsőbánya

Augusztus 23.

Iloba Handal

Május 31.

Szentlélek - Szatmár

Szeptember 27.

Krisztus Király- Nagybánya

Május 31.

Székesegyház

Október 11.

Krasznabéltek

 

 

Október 18.

Borsabánya

 

P 106/2009

Egyházmegyei gyűjtések 2009-ben

- Nagypéntek (április 10)                                                   - a Szent Sír javára

- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe (június 29)                      - Péter fillérek

- Október harmadik vasárnapja (október 18)                    - a missziók javára

- Évközi 33. vasárnap (november 15)                                - a Caritas céljaira

 

P 107/2009

Lelkipásztori Napok egyházmegyénkben

Lelkipásztori Napokat szervezünk a Szent Pál Évben:

2009. február 21.-én a szatmári, ugocsai és erdődi esperességek számára a Scheffler János Lelkipásztori Központban,

2009. február 28.-án a két nagykárolyi esperesség számára a Szent László közösségi házban.

2009. március 28.-án a nagybányai esperesség számára a Szentháromság plébánián.

2009. május 9.-én a máramarosszigeti esperesség számára a Leövey Klára iskolában (találkozó a plébánia előtt).

 

P 108/2009

Lelkinapok

Az elmúlt évhez hasonlóan március hónapban lelkinapokat szervezünk egyházmegyénkben a Szent Pál Év kapcsán. A lelkinapokat Ft. Portik-Hegyi Kelemen tb. kanonok, gyergyószentmiklósi főesperes-plébános vezeti.

Március 2.-án (hétfőn) 11 órakor - Kálmándon a két nagykárolyi esperesség papjai részére.

Március 3.-án (kedden) 11 órakor - Nagybányán a Szentháromság plébánián a nagybányai és a máramarosszigeti esperesség papjai részére.

Március 4.-én (szerdán) 11 órakor - Szatmárnémetiben a Püspökség előadótermében a szatmári, erdődi és ugocsai esperesség papjai részére.

 

 

P 109/2009

Püspökszentelés Nagyváradon

A Szentatya 2008. december 23.-án nagyváradi megyéspüspökké nevezte ki Msgr.Böcskei László, a temesvári egyházmegye eddigi általános helynökét.  Az új püspök 1965. július 11-én született a Temes megyei Gátalján. 1990. június 24.-én szentelték pappá Temesváron. Rövid ideig a temesvári erzsébetvárosi plébánia segédlelkésze, 1991-től püspöki titkár, 1999-től pedig általános helynök. Püspökké szentelése 2009. március 7-én, szombaton 9.30-kor a nagyváradi székesegyházban lesz.

 

P 110/2009

Templomba-járók számlálása

A templomba járó híveink megszámlálására nemek szerint ebben az évben március 22.-én nagyböjt 4.-ik vasárnapján kerül sor.  A számláláshoz szükséges anyagot kellő időben megküldjük.

 

P 111/2009

Tavaszi szenátusi gyűlés

Értesítem a Papi Szenátus tagjai, hogy f.é. március 30.-án (hétfőn) 10 órakor a Püspökségen tartjuk a szenátusi gyűlést.

 

P 112/2009

Nagycsütörtöki krizmamise

Nagycsütörtökre szeretettel hívom és elvárom minden Paptestvéremet a székesegyházban 10 órakor celebrálandó krizmaszentelési misére.  Legyen ez a nap egységünk igazi kifejezője.  A szentmise után közös ebéd lesz a Püspökségen.

 

P 113/2009

Tavaszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. április 27.-én (hétfőn) 10 órakor a székesegyházban közös szentmisével kezdjük a tavaszi papi gyűlést, majd 11 órakor folytatjuk a Püspökség előadótermében a megbeszélést.

 

P 114/2009

Esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárnők tavaszi gyűlését f.é. május 11.-én 11 órakor tartjuk a Püspökségen. A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

 

P 115/2009

Egyházmegyei Jézus Szíve búcsú

Az egyházmegyei Jézus Szíve búcsú időpontja 2009. június 21-én (vasárnap) lesz az alábbi rendben:

Román nyelvű szentmise: 8 órakor a Kálvária templomban.  Főcelebráns és szónok: Excellenciás Ioan Robu, a bukaresti egyházmegye érseke.

Német nyelvű szentmise: 9,30-kor a Kálvária templomban.  Főcelebráns és szónok: Excellenciás Böcskei László, a nagyváradi egyházmegye püspöke.

Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt.  Főcelebráns és szónok: Eminenciás Dr. Erdő Péter bíboros, az esztergom-budapesti egyházmegye érseke.

 

Kérem a Paptestvéreket, hogy az otthoni miserendeket ezekhez alakítsák, hogy ne fedjék egymást.  Lehetőleg minden plébános és hívei vegyenek részt az egyházmegyének e jelentős ünnepén.

 

P 116/2009

Diakónus és papszentelés

Értesítem Paptestvéreimet, hogy 2009. július 4.- én (szombaton) de. 11 órai kezdettel a Székesegyházban diákónus- és papszentelés lesz.

Imádkozzunk és a híveinkkel is imádkoztassunk a szentelendőkért, hogy Krisztusnak és egyházmegyénknek mindhalálig hűséges szolgái legyenek!

 

P 117/2009

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Az idei papi lelkigyakorlat augusztus 24.-én (hétfőn) a 18 órás bevezető elmélkedéssel kezdődik a Nagyszokondi Lelkigyakorlatos Házban és augusztus 27.-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget.  A lelkigyakorlat vezetésével Takács Nándor püspök urat kértem meg.

Minden Paptestvért meghívok és elvárok a lelkigyakorlatra.  Kérem, hogy a keddi és szerdai napokra ne vegyenek fel miseszándékot. A hívek meg fogják érteni, hogy lelkipásztoruk lelkigyakorlaton vesz részt.

 

P 118/2009

Historia Domus

Papi gyűlésen már elhangzott, most újra tisztelettel kérem a Paptestvéreket, hogy a plébánia Historia Domus másolatát a püspöki levéltár részére év elején az anyakönyvi másolatokkal együtt jutassák el.

 

P 119/2009

Éves statisztika

Őszintén megköszönöm a Paptestvéreknek, hogy az éves statisztikát rendszeresen elkészítik és eljuttatják a Püspökségre. Egyházmegyénk valóságához tartozik a szórvány. Ezért szeretnénk pontosan felmérni a filiák adatait is. Kérem tisztelettel a Paptestvéreket, hogy 2009-ben minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan és a filiák adatait ne a plébánia nyilvántartásához írják.

 

P 120/2009

Egyháztanács szabályzat

Mellékletben megküldjük az egyháztanács átdolgozott szabályzatát, amely a 2004-ben megtartott egyházmegyei zsinat irányelveit követi. Jelen hatállyal ez a szabályzat érvényes egyházmegyénkben.

 

Szatmárnémeti, 2009. január 28.

püspök