2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - II./ 2015.

P 267 / 2015.
HÚSVÉTI ÜZENET

 

Kérem a kedves Paptestvéreket, hogy Húsvét első napján olvassák fel a szentmisén.

 

Kedves Testvérek!

 

Feltámadt Krisztus! Ez az Egyház nagy örömhíre. Ez a keresztény Evangélium! Jézust keresztre feszítették és meghalt, de Isten feltámasztotta őt. Elragadtatással és ujjongva ünnepeljük a győztes Urat.

De a megváltásunk nem Krisztus egyedül végbevitt, magányos hőstette, hanem az Atya és a Fiú közös műve.

Állítom, Testvérek, hogy a megváltás elsősorban az Atya műve, aki azért, hogy megmentse bűnös gyermekeit, ártatlan Fiát adja áldozatul értük. Nem kegyetlenségről van itt szó, hanem arról, amit Jézus maga fogalmazott meg Nikodémussal való beszélgetésekor: „...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte..." Jn 3,16. Mekkora ez a szeretet!

„Egy pályaudvar hatalmas csarnokában, ahol emberek tömegei jöttek-mentek, egy kisgyerek hirtelen keserves sírásba tört ki. Szinte senki sem tudott elmenni a zokogó kisgyerek mellett, és a legtöbben meg is álltak, hogy megpróbálják megvigasztalni.

-         Mi a baj, kisfiú? - kérdezgették. - Segíthetünk neked? Mi történt?

A kisfiú rájuk se hederített. Minél többen akartak segíteni rajta, annál inkább sírt.

Végül aztán megjelent egy rendőr. Lehajolt, és karjába vette a gyereket.

-         Jól van, fiatalember - mondta kedves hangon a rendőr-, nem akarod elmesélni nekem, mi történt? Miért sírsz? Elveszítetted anyukádat?

A kisfiú egy pillanatra elhallgatott, majd torkaszakadtából kiabálni kezdett:

-         Nem! Nem én veszítettem el az anyukámat, az anyukám veszített el engem!" (B. Ferrero: Mindig lesz egy új nap, 76. o.)

Elveszítettük Istent? Nem. Az Isten veszített el minket, és addig nem nyugszik, amíg ránk nem talál! Köszönet érte az Atyának!

Megváltásunk másodsorban a Fiú áldozata, aki annyira szereti az Atyát, hogy emberré lett, teljesen átadja magát Atyja akaratának, engedelmes lett egészen a halálig. De nem saját magának akart megszerezni minket, hanem az Atyának, mert az övéi vagyunk, s Őt megtalálni a legnagyobb boldogság. Engedelmességéért a mennyei Atya, Fia emberségét is isteni dicsőségébe emelte a feltámasztás csodájával.

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Bár nem erre az életre, hanem egy számunkra elképzelhetetlen, mégis valóságos új életre támadt fel. Erről győződtek meg a szemtanúk és hirdetik, hogy a feltámadt Krisztus által szabad utunk van a mennyei Atyához. Köszönet érte Jézus Krisztusnak!

Testvérek! A megváltás ajándékáért, a köszöneten túl, mit adhatunk cserébe Istennek? Az Ars-i plébános, Vianney Szent János így fogalmazott: „Isten azért teremtett minket és a világot, mert szeret minket. Milyen szép és milyen nagyszerű, hogy Istent megismerhetjük, szerethetjük, és őt szolgálhatjuk! Ez a feladatunk ebben a világban. Minden más ezenkívül eltékozolt idő." (Kis misekönyv, B év, 316. o.)

Hogy hátralevő életünk ne eltékozolt idő legyen, mindenki igyekezzen megismerni, szeretni és szolgálni Istent ott, ahol van, még nagyobb buzgósággal, és teljes odaadással.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok paptestvéreimnek, szerzeteseinknek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú testvéremnek örömteli, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket.

 

Szatmárnémeti, 2015 Húsvétján                      † Jenő

püspök

 

P 268 / 2015.

Gyűjtés a kárpátaljai hittestvéreink megsegítésére

A háború okozta gazdasági nehézségek között nekünk is segítő kezet kell nyújtanunk a kárpátaljai rászorulóknak. A Papi Szenátus döntése alapján Húsvét 3. vasárnapjára, április 19-ére, egyházmegyei gyűjtést hirdetek ebből a célból.

Kérem a Paptestvéreket, az Isteni Irgalmasság vasárnapján, április 12-én, minden szentmise végén hirdessék ki a gyűjtést a következők felolvasásával:

 

Kedves Híveim!

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye a trianoni feldarabolás előtt a mi egyházmegyénk része volt, s így kiemelten is testvéreinknek kell tekintenünk az ott élő katolikusokat. Az Ukrajnában zajló belháború nagyon nehéz helyzetbe sodorta az egész ország lakosságát, így a kárpátaljaiakat is. Az óriási infláció miatt a pénzük értéke az egy harmadára esett vissza, és közben az árak sokszorosára ugrottak. Például az év elejéhez képest 3,5-szeresére emelkedtek a közüzemi díjak, és közel négyszer annyiba kerül egy kiló kenyér, mint januárban. A drasztikusan megnövekedett árak mellett az ott élők számára egyre nagyobb gondot okoz a mindennapi megélhetés.

Jövő vasárnap a kárpátaljai hittestvéreink megsegítésére egyházmegyei gyűjtést rendezünk templomainkban. Minden szentmise persely adományát a munkácsi püspökségre fogjuk továbbítani, hogy ezzel is enyhítsünk egy kicsit az ottani testvéreink ínséges helyzetén. Jelenleg csak pénzadományt tudunk eljuttatni.

Kérem a kedves Híveket, segítő szeretetüket juttassák kifejezésre a jövő vasárnapi persely gyűjtésben.

Hálás köszönettel és főpásztori áldással,                     † Jenő

püspök

P 269 / 2015.

Meghívás a Romániai Katolikus Püspöki Kar

Szatmárnémetiben sorra kerülő gyűlésének szentmiséire

Május 6-8. között Szatmárnémetiben tartja a RKPK az idei évi tavaszi gyűlését. Forgó rendszer szerint felváltva ad otthont minden püspöki székhely ezeknek a gyűléseknek. Így csak 6-7 évente ünnepelhetjük együtt a szentmisét országunk pápai nunciusával és összes római katolikus és görög katolikus püspökével.

Május 6-án este 19.00 órai kezdettel a székesegyházban tartjuk a megnyitó szentmisét Nm. és Ft. Dr. Francisco-Javier Lozano apostoli nuncius pontifikálásával az összes püspök jelenlétében. Másnap szintén este 7 órai kezdettel tartanak szentmisét a magyar ajkú latin püspökök a székesegyházban Nm. és Ft. Dr. Jakubinyi György érsek atya főcelebrálásával, ill. a román ajkú latin püspökök a Kálvária templomban Nm. és Ft. Dr. Ioan Robu érsek atya főcelebrálásával. Harmadnap reggelén a püspöki kápolnában végzik a püspök atyák a szentmisét (zárt körben).

Ezúton hívom meg nagy szeretettel a Paptestvéreket és a kedves Híveket a közös szentmisékre. A szatmárnémeti városi plébániák plébánosait már korábban kértem, hogy ezeken az estéken ne vegyenek fel otthon szentmisét, hanem híveikkel együtt jöjjenek a székesegyházba, hogy együtt ünnepeljük e kiemelt és ritka eseményt.

 

P 270 / 2015.

Szentmise Hám János püspök boldoggá avatásáért

Az idei évben is május 25-én Hám János püspök kinevezésének évfordulója alkalmából este 7 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be a Székesegyházban Isten Szolgája mielőbbi boldoggá avatásáért. Szeretettel kérem különösen a szatmári Paptestvéreket, hogy lehetőleg híveikkel együtt vegyenek részt a szentmisén.

 

P 271 / 2015.

Felvételi a Papnevelő Intézetbe

A plébánosok, akiknél olyan fiatalember jelentkezik, aki papi pályára óhajt menni, és óhajával egyetértenek, kérését f. é. június 22-ig terjesszék fel a Püspökségre, hogy idejében továbbíthassuk Gyulafehérvárra a Hittudományi Főiskolának.

 

P 272 / 2015.

Papi továbbképző időpontja és tárgya

Minden évben megszervezésre kerül Gyulafehérváron a papi továbbképző. Tisztelettel kérem az érintett Paptestvéreket, hogy ne hanyagolják el. Az idei évben sorra kerülő tantárgyak: egyháztörténelem, pasztorális és biblikum. Az érdeklődők részletesebb információt kaphatnak a témákról és ahhoz kapcsolódó bibliográfiáról a Püspökségen. Időpont: 2015. szeptember 8-12. Helyszín: Gyulafehérvári Szeminárium. Érkezés: szeptember 8-án este 20.00 óráig. Programfelelős: Ft. András István prefektus. Bejelentkezni szeptember 5-ig kell, este nyolcig (ez nagyon fontos a szállás és étkezés előkészítése szempontjából, ezért tisztelettel kérik a jelentkező paptestvéreket, hogy erre figyeljenek). Telefonszámok: 0745-770134 - titkárság; 0752-245060 - Ft. András István prefektus.

Szatmárnémeti, 2015. április 2.

püspök