2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - III./ 2011.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - III./ 2011.

P 763 /2011

Kérném a paptestvéreket, hogy a vasárnapi szentmisék végén olvassák fel:

Kedves Paptestvérek, szeretett Hívek!

Nem tudok másként, csak meghatódva szólni a július 3-i boldoggá avatásról. Isten csodálatos kegyelme, amiért örökre hálásak lehetünk, hogy tekintetre méltatta kicsi egyházmegyénket. Hála Szentatyánknak is, aki Boldog János püspök személyében példaképet és égi közbenjárót adott nekünk. A boldoggá avatás nem csak János püspök vértanúságának elismerése, hanem mindazon papok és hívek hősi kiállásának, áldozatának elismerése, akik püspökünkhöz hasonlóan hitükért, meggyőződésükért szenvedtek, vagy meghaltak a kommunista időkben.

Köszönöm paptestvéreimnek és híveinknek, hogy szívükön viselték egyházmegyénk nagy ünnepét és részvételükkel, imádságukkal támogatták. Külön köszönet azoknak, akik az ünnepség megszervezésében és lebonyolításában tevékenyen részt vettek. Isten fizesse meg minden fáradozásukat.

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Szentatyánk a boldoggá avatás napján, az Úrangyala imádsága után a következő szavakkal emlékezett meg egyházmegyénkről:

„Kedves Testvéreim, osztozom a romániai Egyház, különösképpen a Szatmári Egyházmegye örömében, ahol ma Scheffler János boldoggá avatását ünneplik. Ő ennek az egyházmegyének volt a püspöke, aki 1952-ben vértanúként halt meg. Boldog Scheffler János tanúsága támasz mindazoknak, akik emlékét odaadással ápolják, ugyanakkor példakép az új nemzedékek számára is." Adja Isten, hogy így legyen!

Kedves Testvérek! Köszönöm az elmúlt évek sok imáját, amit szüntelenül küldtünk Istenhez a boldoggá avatás kegyelméért, és kérek, buzdítok mindenkit a folytatásra. De most már nem érte, hanem a közbenjárásáért imádkozzon mindenki. Scheffler János püspökünk megígérte, hogy a mennyországban is az általa nagyon szeretett Szatmári egyházmegyéért fog dolgozni. Adjunk munkát Boldog János püspöknek és merjünk Istentől csodát kérni általa, hogy mihamarabb a szenté avatásának is örvendhessünk.

Ugyanakkor szeretettel kérek mindenkit, hogy ezután közösen imádkozzunk Isten Szolgája Hám János püspökünk boldoggá avatásáért. Ő nem vértanúságával, hanem életszentségével, szeretetével és kitartó munkájával adott példát az Isten-, valamint az emberek szeretetére és szolgálatára. Közbenjárására már csodás gyógyulás is történt, amit ha Róma elfogad, akkor egyházmegyénk újabb boldoggá avatás színhelye lehet.

Krisztusban szeretett Testvérek! Ezennel elrendelem, hogy tiszteletünk és szeretetünk jeleként minden templomban egy arra méltó helyen legyen kép Boldog János püspökről, hogy mindig a szemünk előtt álljon életpéldája, és emlékeztessen Jézus szavainak igazságára: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

Szatmárnémeti, 2011. július 25. Szent Jakab apostol és vértanú ünnepén

Főpásztori áldásommal:

 

P 764 /2011

Kép és ima elhelyezése a templomokban

Boldog Scheffler János püspökről készült festmény másolatát több méretben is kinyomtatjuk és berámázzuk melyeket a templomokban kell elhelyezni egy megfelelő helyre. A képeket az őszi papi gyűlés alkalmával lehet majd megrendelni.

A mellékletben megtalálható a kép megáldásának szertartása.

P 765 /2011

A boldoggá avatás videóanyaga

Tisztelettel jelzem a Paptestvéreknek, hogy Scheffler János püspök boldoggá avatásának Duna Televíziós közvetítése megtalálható a mellékelt DVD-n.

P 766 /2011

Áthelyezések és kinevezések 2011-ben

Folyó év augusztusában a következő személyi változások történtek egyházmegyénkben:

1)                        Ft. Láng Pált, a Szent Antal templom plébánosát felmentettem feladatköre alól, meghagyva börtönlelkészi beosztását.

2)                        Ft. Tyukodi Antal börvelyi plébánost végleges nyugállományba engedtem.

3)                        Ft. Dudás Miklós felsőbányai plébánost áthelyeztem a sárközi Plébániára plébánosnak.

4)                        Ft. Czepeczauer Pál szaniszlói plébánost áthelyeztem a láposbányai Plébániára plébánosnak.

5)                        Ft. Kiss Ernő lázári plébánost betegnyugdíjba engedtem.

6)                        Ft. Baumann István sárközi plébánost áthelyeztem a lázári Plébániára plébánosnak.

7)                        Ft. Egeli Ferencet, a Hám János Iskolaközpont spirituálisát, meghagyva szelestyehutai lelkipásztori beosztását, felmentettem feladatköre alól és kineveztem püspöki titkárnak, valamint a Pasztorális Iroda munkatársának.

8)                        Ft. Veres Attila nagymajtényi plébánost, meghagyva egyházmegyei kórházlelkészi beosztását, áthelyeztem a felsőbányai Plébániára plébánosnak.

9)                        Ft. Bíró Norbert láposbányai plébánost áthelyeztem a nagymajtényi Plébániára plébánosnak.

10)                    Ft. Récsey Norbert a szatmári Szent János ap. és ev. Plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi munkaköre alól.

11)                    Ft. Jakab Nobert visszatért a Gurk-Klagenfurt-i egyházmegyéből és kineveztem a szatmári Szent Antal Plébániára i.h. lelkésznek.

12)                    Ft. Luczás Lóránt a székesegyházi Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a szaniszlói Plébániára plébánosnak.

13)                    Ft. Buna János avasfelsőfalui i.h. lelkészt áthelyeztem a halmi Plébániára i.h. lelkésznek.

14)                    Ft. Hájtájer István a szatmári Szent Család Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a börvelyi Plébániára i.h. lelkésznek.

15)                    Ft. Kovács István halmi i.h. lelkészt áthelyeztem a szatmári Szent János ap. és ev. Plébániára segédlelkésznek.

16)                    Ft. Lapka József püspöki titkárt, meghagyva ifjúsági és ministráns lelkészi beosztását, felmentettem titkári feladatköréből és áthelyeztem a szatmári Kis Szent Teréz Plébániára segédlelkésznek.

17)                    Ft. Czumbil Wilhelm a nagybányai Szentháromság Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a szatmári Szent Család Plébániára segédlelkésznek.

18)                    Ft. Tatár Zoltán a szatmári Kis Szent Teréz segédlelkészét két évre elengedtem a Gurk-Klagenfurt-i egyházmegyébe lelkipásztori szolgálatra.

19)                    Ft. Oláh Zsolt újmisést kineveztem a Székesegyházi Plébániára segédlelkésznek.

20)                    Ft. Vass Loránd újmisést kineveztem a nagybányai Szentháromság Plébániára segédlelkésznek.

21)                    Az Erdélyi Ferences Rendtartomány Fr. Urbán Erik kaplonyi házfőnököt áthelyezte Csíksomlyóra templomigazgatónak. Fr. Tímár Asztrík csíksomlyói házfőnököt Kaplonyba házfőnöknek és plébánosnak, valamint Fr. Mihály Zoltán testvért szintén áthelyezte Csíksomlyóból Kaplonyba.

22)                    A Romániai Jezsuita Provincia Miclaus Claudiu SJ atyát áthelyezte Szatmárra, s megbíztam a Hám János Iskolaközpont lelki vezetésével.

23)                    A Miskolci Minorita Rendtartomány megnyitja az Avasfelsőfalu-i házát egyelőre két testvérrel.

P 767 /2011

Beiratkozás a Szent Alajos Kollégiumba

Kollégiumunk a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatban telefonon vagy személyesen lehet érdeklődni. Felvilágosítást adunk a várható lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról. Honlap:www.hamjanos.roBeiratkozás: 2011. augusztus 16 - 17, 9.00-13.00 óra között.

 

P 768 /2011

Média Iroda pályázati kiírása

Értesítem a Paptestvéreket, hogy a Püspökség Média Irodája az elmúlt évhez hasonlóan idén is kiírja a plébániai, közösségi újságok, egyházmegyei kiadványok támogatására vonatkozó pályázatát. Mellékletben található a szükséges információ és a pályázati űrlap. Kérem, éljünk ezzel a lehetőséggel és szorgalmazzuk a plébániai újságok megjelenését. Leadási határidő f.é. augusztus 25.

P 769 /2011

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy az idei papi lelkigyakorlat augusztus 29-én (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és szeptember 1-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Ft.Varga László kaposvári irodaigazgató atyát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton és a részvételi szándékot jelezzék az Esperesi Titkárságon,f.é. augusztus 10-ig.

P 770 /2011

Kántorképzés folytatása

Egyházmegyénkben a 2010-es iskolai évben egy csoport elvégezte a kántorképzőt. Az idén októbertől újabb lehetőséget szeretnénk biztosítani az érdeklődőknek, hogy egyházzenei tudásukat elmélyítsék illetve gyarapítsák.

Kérem a Paptestvéreket, hogy hirdessék a mellékletben megtalálható információkkal együtt.

P 771 /2011

Kántorok egyházmegyei találkozója és továbbképzője

Kérem a Paptestvéreket szorgalmazzák, hogy a kántorok, a kántorképző végzősei és mindazok, akik a plébánián egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek az egyházmegyei találkozóra és egyben képzésre. A képző-találkozót f.é. szeptember 2 - 3 között a szokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban tartjuk, melyen Pozsár Róbert kolozsvári orgonaművész és -javító tart előadást. Jelentkezését augusztus 10-ig jelezze az Esperesi Titkárságokon.

 

P 772 /2011

Őszi szenátusi gyűlés

Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. szeptember 26-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden szenátusi tagnak megküldjük.

P 773 /2011

Őszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy f.é. október 10-én (hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Kérek mindenkit, legyen pontos!

P 774 /2011.

Esperesek őszi gyűlése

Az esperesek őszi gyűlését f.é. október 24-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk meg a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 775 /2011

Szeretetszolgálat Éve bezárása - Misszió Éve megnyitása

F.é. november 25-én a Lelkipásztori Napok keretében bezárjuk a Szeretetszolgálat Évét és Advent 1. vasárnapján ünnepélyes formában megnyitjuk a Misszió Évét. A megnyitó ünnepélyes szertartása, plakát, programfüzet és a gyertyamatrica idejében eljut minden plébániára.

P 776 /2011

Lelkipásztori Napok

Szeretettel emlékeztetem Kedves Paptestvéreimet, hogy idén is megszervezzük egyházmegyénkben a Lelkipásztori Napokat, november 25 - 26 között Szatmárnémetiben, a Szent Alajos Konviktusban. Ennek keretében tekintünk vissza a Szeretetszolgálat Évének eredményére és kerül sor a tematikus év ünnepélyes bezárására.

Fontos, hogy a plébánosokkal, plébániai munkatársakkal és önkéntesekkel együtt készüljünk fel az előttünk álló két évre, melyeket a misszióknak szentelünk.

Szeretettel várom a Paptestvéreket és az elkötelezett plébániai munkatársakat a Szatmári Lelkipásztori Napokra.

P 777 /2011

Könyv és DVD ajánló

A püspökségen kapható:

-          Dr. Bura László: Boldog Scheffler János - 25 RON

-          Dr. Scheffler János: Szatmártól Chicagóig - Barangolásaim a Szatmár megyei svábok őshazájában - 15 RON

-          Dr. Scheffler János: Atyám szenteld meg őket ..- 20 RON

-          Dr. Scheffler János: A pap - 5 RON

-          Estote perfecti! Estote perfectores! - HU, RO, DE - DVD - 15 RON

-          Ereklyés szentkép imával - HU - 2 RON

-          Szentírás 40 RON

-          Hívek Zsolozsmáskönyve 45 RON.

Magán úton megrendelhető:

-          Ardai L. Attila: Hirdesd az evangéliumot - Vasárnapi és ünnepnapi homíliák „A"év - 15 RON. Megrendelhető: a 0361-802450-es telefonon és E-mailen: csirak@sm.rdsnet.ro

-          Hitter Ferenc által készített film rendelhető, amely feldolgozza Scheffler János életét és a boldoggá avatás eseményét 2 DVD-n. Ára 30 RON. Megrendelhető a Püspökség Média Irodájában.

 

 

Szatmárnémeti, 2011. július 28.                                                                                                                              Schönberger Jenő, püspök

 

 

Boldog Scheffler János képének megáldása

 

Kedves Testvérek! Mielőtt ünnepélyesen megáldanánk, és a hívek tiszteletére bocsátanánk Boldog Scheffler János vértanú püspök képét, illő lelkileg felkészülnünk, hogy teljesebben megértsük az áldás jelentését. Anyaszentegyházunk, amikor a híveknek ajánlja a szentek képeinek tiszteletét, Isten országának keresésére buzdít a szentek életének követése által, hogy Krisztus teljességére jussanak. Hiszen a szentek Krisztus barátai és örökösei, akik vele vannak a mennyei dicsőségben, de ugyanakkor a mi testvéreink és választott jótevőink, akik mellettünk állnak, szeretnek minket, támogatnak és csodálatos módon kapcsolatban állnak velünk az imádság által.

Ünnepi szentmisénk elején kérjük mennyei Atyánkat, minden szentség forrását, hogy szentjeinek példája nyomán minket is szent életre vezessen, és áldja meg ezt a vizet. Hintsen meg vele minket bűnbánatunk jeleként keresztségünkre emlékeztetve, és ezt az újonnan készített képet pedig áldja meg jóságosan!

-csendben imádkoznak-

Istenünk! Általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodsz róluk, szeretettel lemosod bűneiket, hogy megtisztulva új életre támadjanak és Krisztus titokzatos testének tagjává, valamint az örök boldogság örökösévé legyenek.   Áldásoddal + szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk és erre az újonnan készített képre hintve emlékeztessen arra az üdvösséges fürdőre, amellyel Krisztusban megtisztulva a Szentlélek templomává lettünk. Minket pedig és minden testvérünket, akik ebben a templomban az isteni titkokat ünnepeljük, vezess el a mennyei Jeruzsálembe. Krisztus a mi Urunk által.

Mind:  Ámen.

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok, vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve, szent életük példájának követésére buzduljunk.

Kérünk, + áldd meg ezt az újonnan festett képet, amelyet Boldog Scheffler János vértanú püspök tiszteletére és emlékezetére készítettünk.

Add kegyelmedet, hogy aki ez előtt a kép előtt Boldog Scheffler Jánost könyörögve kéri és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat és meghallgatást a földön, és örök dicsőséget a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.