2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - III./ 2013.

P 525 / 2013.

Életének 56., papságának 30. évében elhunyt Czepeczauer Pál

Paptestvérünk 1957. március 4-én született Nagytarnán. Általános iskoláit szülőfalujában, középiskoláit Szatmárnémetiben és teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 1983. június 19-én szentelte pappá Dr. Jakab Antal püspök. Segédlelkész volt Nagykárolyban a Szentlélek plébánián, káplán a felsővisói Szent Anna plébánián. Plébánosként működött Batizon, Szaniszlón és legutóbb Láposbányán a Kisboldogasszony plébánián. Papi szolgálatát egész életében hűen és kötelességtudóan végezte.

Holttestét a láposbányai Kisboldogasszony templomban ravataloztuk fel, ahol közös szentmisét mutattunk be érte július 1-én este 7 órakor. Temetése 2013. július 2-án 15 órakor volt a nagytarnai Jézus Szentséges Szíve templomban szentmise keretében, földi maradványait a nagytarnai temetőben helyeztük örök nyugalomra.

Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugodalmat.

P 526 / 2013.

Áthelyezések és kinevezések 2013-ban

Folyó év augusztus 1-től a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben:

1)     Ft. Feigi György csomaközi plébánost végleges nyugállományba engedtem.

2)     Ft. Lieb József nagybányai esperest és plébánost végleges nyugállományba engedtem.

3)     Ft. Fagea László batizi plébánost áthelyeztem a borsabányai Plébániára plébánosnak.

4)     Ft. Hankusz József kisdengelegi plébánost áthelyeztem a kökényesdi Plébániára plébánosnak.

5)     Ft. Starmüller Ferenc mezőfényi plébánost áthelyeztem a csomaközi Plébániára plébánosnak.

6)     Ft. Ulmer Mihály mezőteremi plébánost áthelyeztem a szamasdarai Plébániára plébánosnak.

7)     Ft. Dr. Schupler Tibor gazdasági igazgatót és a német nyelvű személyi Plébánia plébánosát felmentettem eddigi feladatköréből és kineveztem a batizi Plébániára plébánosnak.

8)     Ft. Szinovácz György máramarosi főesperest és márarosszigeti plébánost felmentettem eddigi feladatköréből és kineveztem a mezőpetri Plébániára plébánosnak.

9)     Ft. Szilágyi János nagykárolyi Fatima templom plébánosát, eddig feladatkörét meghagyva, kineveztem a nagykárolyi II. számú kerület esperesévé.

10)             Ft. Vojtku László kökényesdi plébánost áthelyeztem a szatmárnémeti Szentlélek Plébániára plébánosnak.

11)             Ft. Merlás Tibor szatmárnémeti Szentlélek templom plébánosát saját kérésre egy évre felmentettem feladatköréből egészségi gondjainak rendezésére.

12)             Ft. Skurka Dezső mezőpetri plébánost áthelyeztem a mezőteremi Plébániára plébánosnak.

13)             Ft. Melega Péter erdődi esperest és főlevéltárost, felmentettem feladatköréből és kineveztem egyházmegyei gazdasági igazgatóvá.

14)             Ft. Reszler Mihály nagykárolyi főesperest és a Kalazanci Szent József templom plébánosát felmentettem eddigi feladatköréből és kineveztem máramarosi főesperesnek és a máramarosszigeti Plébániára plébánosnak.

15)             Ft. Tzier Ernő erdődi plébánost áthelyeztem a börvelyi Plébániára plébánosnak.

16)             Ft. Ilyés Csaba ugocsai esperest és túrterebesi plébánost felmentettem eddigi feladatköréből és kineveztem nagykárolyi főesperesnek és a Kalazanci Szent József Plébániára plébánosnak.

17)             Ft. Rácz Gábor borsabányai plébánost áthelyeztem a szinérváraljai Plébániára plébánosnak.

18)             Ft. Czier István mikolai plébánost áthelyeztem a mezőfényi Plébániára plébánosnak.

19)             Ft. Harsányi László szinérváraljai i.h. lelkészt kineveztem erdődi esperesnek és az erdődi Plébániára i.h. lelkésznek.

20)             Ft. Seffer Dániel a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskola spirituálisát felmentettem eddigi feladatköréből és kineveztem ugocsai esperesnek és a túrterebesi Plébániára plébánosnak.

21)             Ft. Simon Attila pusztadarai plébánost felmentettem eddigi feladatköréből és kineveztem a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskola spirituálisának.

22)             Ft. Román János román nyelvű személyi Plébánia plébánosát felmentettem eddigi feladatköréből és kineveztem nagybányai esperesnek és a nagybányai Szentháromság Plébániára plébánosnak.

23)             Ft. Hájtájer István börvelyi i.h. lelkészt két évre elengedtem a Gurk-Klagenfurt-i egyházmegyébe lelkipásztori szolgálatra.

24)             Ft. Lapka József székesegyházi segédlelkészt saját kérésre egy évre elengedtem az egyházmegyéből hivatástisztázás céljából.

25)             Ft. Antku István máramarosszigeti segédlelkészt kineveztem a mikolai Plébániára i.h. lelkésznek.

26)             Ft. Czumbil Wilhelm máramarosszigeti segédlelkészt kineveztem a láposbányai Plébániára i.h. lelkésznek.

27)             Ft. Tatár Zoltán visszatért a Gurk-Klagenfurt-i egyházmegyéből és kineveztem a kisdengelegi Plébániára i.h. lelkésznek.

28)             Ft. Oláh Zsolt szatmárnémeti Szent Család Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a nagybányai Szentháromság Plébániára segédlelkésznek.

29)             Ft. Vass Loránd szatmárnémeti Kis Szent Teréz Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a Székesegyházi Plébániára segédlelkésznek, egyben kineveztem egyházmegyei ifjúsági és ministráns lelkésznek.

30)             Ft. Molnár Eduárd szatmárnémeti Szent János ap. és ev. Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a szatmárnémeti Kis Szent Teréz Plébániára segédlelkésznek.

31)             Ft. Istvánfi Szilárd nagybányai Szentháromság Plébánia segédlelkészét áthelyeztem a máramarosszigeti Plébániára segédlelkésznek.

32)             Ft. Giurgiu Dániel újmisést kineveztem a szatmárnémeti Szent Család Plébániára segédlelkésznek.

33)             A Magyarországi Jezsuita Provincia és a Romániai Jezsuita Régio P. Orbán Mihály SJ, P. Julian Budau SJ atyákat és S. Korponai Gábor magisztert áthelyezte Szatmárra. P. Orbán Mihály SJ atyát kineveztem a német nyelvű személyi Plébániára plébánosnak és megbíztam az Egyházmegyei Caritás lelki vezetésével. P. Julian Budau SJ atyát kineveztem a román nyelvű személyi Plébániára plébánosnak. S. Korponai Gábor magisztert megbíztam a Hám János Iskolaközpontba és a Szent Alajos Konviktusba iskolai besegítésre és kollégiumi szolgálatra.

34)             Hosszúmező oldallagos ellátását az aknasugatagi Plébániára bíztam.

35)             Kövesláz oldallagos ellátását a lajosvölgyihutai Plébániára bíztam.

36)            A szatmárnémeti Szent József templom lelkipásztori szolgálatát a székesegyházi Plébániára bíztam.

P 527 / 2013.

Plébánosi kinevezés

Tekintettel arra, hogy a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskolában Ft. Seffer Dániel spirituálisként példaadó papként szolgált, 2013. július 4-i hatállyal plébánosi kinevezést kapott mindazon jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekre az ET vonatkozó kánonjai utalnak.

Lelkipásztori munkájára, most már ezen új minőségben is, Isten bőséges áldását kérem.

P 528 / 2013.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

Amint már jeleztem az idei papi lelkigyakorlat augusztus 26-án (hétfőn), 18 órakor, bevezető elmélkedéssel kezdődik az erdődhegyi „Helga Winter" Közösségi Házban és augusztus 29-én (csütörtökön) közös ebéddel ér véget. A lelkigyakorlat vezetésével Ex. Ft. Dr. Székely János  esztergom-budapesti segédpüspök atyát kértem meg.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy vegyenek részt a lelkigyakorlaton és a részvételi szándékot jelezzék az Esperesi Titkárságon, f.é. augusztus 12-ig.

P 529 / 2013.

Msgr. Vladimir Ghika boldoggá avatása

A bukaresti főegyházmegye nagy ünnepre készül. 2013. augusztus 31-én 11 órakor Bukarestben, Szentatyánk Ferenc pápa megbízásából Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa boldoggá avatja Msgr. Vladimir Ghika vértanút.

Kérem a Paptestvéreket, hogy a plakátot függesszék ki az erre alkalmas helyre és részvételi szándékukat jelezzék az erre kinevezett atyánál: Pr. Fabian Măriuţ, tel. 0727-232110, email: fabian.mariut@gmail.com.

 

P 530 / 2013.

Őszi papi gyűlés

Értesítem a Paptestvéreket, hogy a szenátus megválasztása miatt a papi gyűlés megelőzi a szenátusit, ezért f.é. szeptember 30-án(hétfőn) 10 órakor a Püspökség előadótermében tartjuk az őszi papi találkozót. Kérek mindenkit, legyen pontos!

P 531 / 2013.

Őszi szenátusi gyűlés

Az őszi Szenátusi gyűlést f.é. október 14-én (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden új szenátusi tagnak megküldjük.

P 532 / 2013.

Esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlése

Az esperesek és esperesi titkárok őszi gyűlését f.é. október 28-án (hétfőn) 11 órakor tartjuk a Püspökségen.  A gyűlés témáit kellő időben minden kerületi esperesnek megküldjük.

P 533 / 2013.

Bérmálások beosztása

Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan kérem, hogy f.é. december 1-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2014-re. Az egyeztetett beosztást 2014. január 13-ig közöljük.

P 534 / 2013.

Kántorok egyházmegyei találkozója és továbbképzője

Kérem a Paptestvéreket szorgalmazzák, hogy a kántorok, a kántorképző végzősei és mindazok, akik a plébánián egyházi zenével foglalkoznak, jelentkezzenek az egyházmegyei találkozóra és egyben képzésre.  A képző-találkozót a szokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban tartjuk f.é. augusztus 30 és 31-én. Jelentkezni lehet augusztus 12-ig az Esperesi Titkárságon.

P 535 / 2013.

Beiratkozás a Szent Alajos Kollégiumba

Kollégiumunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (bentlakás: 0261-768724; iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni.Beiratkozás időpontja: 2013. augusztus 21 - 22, 9.00-13.00 óra között a Szent Alajos Konviktusban.

P 536 / 2013.

Könyvajánló

A püspökség titkárságán kapható: Szentségimádás Boldog Scheffler János elmélkedéseiből (15 RON), Szentírás 50 RON (nagy 24x17) 30 RON (közepes 19x12), Zsolozsmáskönyv 45 RON, A Názáreti Jézus I. és II. 70 RON, Sánta Pál: Boldogan hirdetem az Urat47 RON és Ft. Heinrich Ferenc: „Mysterium magnum" 20 RON.

 

 

Szatmárnémeti, 2013. július 4.

 

Schönberger Jenő

püspök