2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - III./2007

Felvételi tudnivalók a Hittudományi Főiskolára:

A plébánosok f.é. június 30.-ig terjesszék fel a felvételizők nevét és dossziéját a Püspökségre az alábbi okmányokkal:
- Érettségi diploma - eredeti, vagy három hónapig érvényes igazolás,
- Keresztlevél - hiteles másolat,
- Orvosi igazolás,
- Keresztelési és bérmálási igazolás,
- Szülők egyházi házasságáról igazolás,
- A plébános ajánlólevele,
- Saját kezűleg írt kérvény a Püspök úrnak címezve.

2007. július 15-20. között szemináriumi előkészítő és felvételi vizsga Gyulafehérváron.  A felvételizőknek július 15.-én este kell megérkezniük a Szemináriumba.  
A felvételi díj: 30 RON.
A felvételi jegy összetétele: az érettségi jegy és a felvételi vizsga jegyeinek általánosa.  Felvételi kritérium a 6 általános elérése.
A felvételi vizsga tételei:

I. HITTAN ÉS ERKÖLCSTAN

Katolikus dogmatika, tankönyv IX. oszt. számára, Gyulafehérvár, 1994.
- Jézus, az Istenember (24-25. oldal).
- Mária, Isten Anyja (26. oldal).
- Isten lelke a szentségekben (34-42. oldal).
Katolikus erkölcstan, tankönyv a X. oszt. számára, Gyulafehérvár, 1994.
- Az ember erkölcsi személyisége (12-15. oldal)
- A bűn (16-19. oldal).

II. ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET

Isten népének története, tankönyv a XI. oszt. számára, Gyulafehérvár, 1994.
- A történelmi kor kezdete: a királyság születése és fénykora (7-9. old.)
- A fogság kora (12-13. old.)
- Jézus Krisztus.  Az egyház születése (19-20. old.)
- Szent Pál apostol működése (21-22. old.)
- Keresztényüldözések a Római Birodalomban (24-25. old.)
- A keleti egyházak (47-49. old)
- Koldulórendek (57-59. old.)
- A missziók őskora (73-74. old.)
Alapvető hittan, tankönyv a XII. oszt. számára, Gyulafehérvár, 1994.
- Jézus a történelem színe előtt (49-54. old.)
-     Isten országa és az egyház (65-67. old)

A felvételi eredményét júl. 21.-én függesztik ki az Intézetben. A Főiskola a helyi plébánosokon keresztül értesíti a felvételizőket az eredményről.
Az Intézet elérhetőségei: Tel/Fax: 0258-811 688.  Mobil: 0745-770 134

 

562/2007. sz.

Papi továbbképző az idei évben

Az idei évben a papi továbbképzőt 2007. október 15 - 19. között az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban szervezik meg.  
A továbbképzőre kötelezett személyek legkésőbb október 1-ig jelezzék részvételi szándékukat a Hittudományi Főiskola Rektori Hivatalánál.
A továbbképző tételei: 

ÓSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSTUDOMÁNY

1. Szentírásról és a szentírástudományról általában = kánon, sugalmazottság, szövegtanúk, fordítások. Az Egyházi Tanítóhivatal biblikus megnyilatkozásai.
2. Az Ószövetség korának története
3. Pentateuchus, Pentateuchus-kritika
4. Tórán kívüli történelmi könyvek az Ószövetségben
5. Próféták
6. Bölcsességi irodalom.
7. Zsoltárok.

N.B. Az említett témakörökből egy rövid írásbeli vizsgára kell felkészülni /kb. 45 perc/. Az anyag átfogó ismerete szükséges, lelkipásztori munkában /igehirdetés, katekézis/ történő használat vonatkozásában.

Bibliográfia:

BROWN, R. E. -FITZMAYER, J. A. -MUPHY, R. E. (szerk.), Jeromos Bibliakommentár I. Az Ószövetség könyveinek magyarázata, Budapest 2002.
BROWN, R. E. -FITZMAYER, J. A. -MUPHY, R. E. (szerk.), Jeromos Bibliakommentár III. Biblikus tanulmányok, Budapest 2003.
RÓZSA Huba, Az Ószövetség keletkezése I-II., Budapest 1995-19962.
BOCK, Sebastian, A biblkiai Izrael története (A kezdetektől az Újszövetség koráig), Budapest (Jel kiadó) 2002. (Könnyen olvasható, a tudományos kutatásra alapoz. 170 o.)
BEAUCHAMP, Paul, A zsoltárok világa, Pannonhalma 2003. (Szakavatott egzegéta rádiós előadássorozatát tartalmazza ez a könyv. Könnyen olvasható, és érthető, mert a nagyközönséget szólítja meg. Nagyon ajánlom elolvasását, mert segít a breviáriumban recitált és a szentmiséken énekelt zsoltárok jobb megértésében; 277 oldal).

EGYHÁZTÖRTÉNELEM

1. Középkori sajátosságok.
2. A reformáció.
3. Katolikus restauráció Magyarországon és Erdélyben.
4. A katolikus egyház Erdélyben a 19. században.
5. A katolikus egyház Romániában a 20. században.

Bibliográfia:
- ADRIÁNYI Gábor, Az egyháztörténet kézikönyve, Szt. István Társulat, Budapest 2001.
- HERMAN Egyed, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig, München 1973.
- MARTON József, A keresztény középkor, Mentor, Marosvásárhely 2004.
- MARTON József, A keresztény újkor, Mentor, Marosvásárhely 2006.
- MARTON József, Az erdélyi/gyulafehérvári egyházmegye története, Gyulafehérvár 1993.
- TEMPFLI Imre, Sárból és napsugárból, Budapest 2002.PASZTORÁLIS
1. A „Gaudium et spes" zsinati konstitúció fontosabb eszméi
2. II. János Pál pápa „Christifideles laici" kezdetű apostoli buzdítása
3. A felnőttek katekumenátusa 
4. A házasság és a család pasztorációja
5. II. János Pál pápa „Familiaris consortio" kezdetű apostoli buzdítása 
6. Az egyház és az ökumenizmus
7. Directorium Oecumenicum
8. A szekták
9. Betegek gondozása 
10. A halál és a temetés a pasztorációban
Bibliográfia:
- A teológián kiadott pasztorális jegyzetek;
- Szentszéki dokumentumok;
- Dr. SÓLYMOS Szilveszter - Dr. GÁL Ferenc, Ökumenizmus, Budapest 1981;
- Felnőttek beavatása a keresztény életbe, Budapest 1999;
- TOMKA Ferenc, Új evangelizáció, Budapest 1999;
- KÜBLER-ROSS, Elisabeth, A halál és a hozzá vezető út, Budapest 1988;
- BENKŐ Antal, A szekták és az (új) vallási közösségek, In: Távlatok 2003/1 melléklet.

 

 

563/2007. sz.

Bérmálkozási korhatár

Zsinatunk 15. rendelkezése előírja, hogy „Legkorábban a nyolcadik osztályosok bérmálkozzanak." Gyakorlati megfontolásból több kisebb közösség plébánosa kérte a korhatár leszállítását.  
A tavaszi Papi Szenátus véleményét meghallgatva a jövőben továbbra is a zsinati könyv rendelkezése marad az irányadó.

 

564/2007. sz.

A templomok biztosítása

2006-ban a Papi Szenátus is jónak látta a plébánia épületek biztosításának bevezetését egyházmegyei szinten.  A folyamat az év második felétől beindult, és jól működik.  A Püspökség egy pénzalapot kötött le erre a célra, a plébániáktól befizetett alapot pedig ugyancsak a plébániák vehetik föl felújítási munkálatokra kamatmentesen.
A Papi Szenátus idei tavaszi ülése ugyancsak egyhangúlag jónak látta a templomok és kápolnák biztosításának bevezetését az egyházmegyénkben 2007. július 1.-től.

 

 

565/2007. sz.

A Historia Domus fénymásolata

Ezután az anyakönyvi másolatokkal együtt a Historia Domus egy (fény)másolatát is leadjuk a levéltár részére.  A 2006 októberében tartott papi gyűlés alkalmával megkaptuk az utasítást a Historia Domus vezetéséhez.

 

566/2007. sz.

Jézus Szíve egyházmegyei búcsú

A Jézus Szíve egyházmegyei búcsú időpontja az idén 2007. június 17.-én (vasárnap) az alábbi rendben:
- Román nyelvű szentmise: 8 órakor a Kálvária templom előtt: Főcelebráns és szónok Pr. Dr. Sebastian Diacu történelem tanár a Roman-i Ferences Teológián.
- Német nyelvű szentmise: 9, 30-kor a Kálvária templom előtt: Főcelebráns és szónok Ft. Borota Ottó a nagykárolyi Szentlélek Plébánia plébánosa.
- Magyar nyelvű szentmise: 11 órakor a Székesegyház előtt: Főcelebráns és szónok Nagym. és Ft. Dr. Ternyák Csaba egri érsek.
Szeretettel kérem a paptestvéreket, hogy az otthoni miserendet ezekhez alakítsák, hogy ne ütközzenek.  Lehetőleg minden plébános hívei élén vegyen részt a számunkra oly jelentős egyházmegyei búcsúnkon.

 

567/2007. sz.

Scheffler János-emlékmise 

A Vatikáni Államtitkárságtól kapott 3230/2007. sz. átirat szerint Isten Szolgája Scheffler János szatmári püspök boldoggá avatásának eljárása rendben folyik.  A Szenttéavatási Kongregáció szerint vértanú püspökünk a boldoggá avatásra várakozók sorában a 70.
Mint már jeleztem az előbbi körlevelemben az idei évtől december 6.-ról október 29.-re tesszük át a székesegyházban tartandó Scheffler János-emlékmisét.  Kérem a szatmári plébánosokat, hogy október 29.-e estére ne vegyenek fel és ne hirdessenek mise-szándékot, ugyanis mindnyájukat várom a székesegyházba misézni, és híveiket is irányítsák át az emlékmisére.

 

568/2007. sz.

A Szent Sír javára történt gyűjtés

A Szent Sír javára történt egyházmegyei gyűjtés összesített végeredményét minden esperesség megkapta, ahol bárki megtekintheti. 

Szatmárnémeti, 2007. május 30.

Schönberger Jenő

püspök