2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - III./2009.

P 512/2009

 

Meghívó a Jézus Szíve búcsúra és a

 

Bakócz Tamás bíboros szobrának avatására

 

 

Kedves Paptestvérek, szeretett jó Hívek!

 

Szeretettel meghívom és várom Paptestvéreimet és Kedves Híveimet június 21-én a vasárnapi búcsús szentmisére. Az idei évben erre az ünnepi alkalomra Em. Dr. Erdő Péter bíboros érsek urat hívtam meg főcelebránsnak és szónoknak. Jöjjünk el minél többen és kérjük közösen Jézus Szentséges Szívét egyházmegyénk lelki megújulásáért. Kérem, hogy a vasárnap miserendjét az egyházmegyei zarándoklathoz igazítsák, hogy lehetőleg minden egyházközség testületileg, szervezetten és önazonosító táblákkal vehessen részt rajta. A távolról érkezett csoportok buszköltségét 50%-ban a Püspökség átvállalja. Kérem, ennek igényét időben jelezzék a titkárságon! Az ünnepi szentmise után lehetőség van az egyházmegyei múzeum megtekintésére a Székesegyház oratóriumában.

 

Ugyanezen a napon kerül sor Bakócz Tamás bíboros szobrának leleplezésére az erdődi templomkertben, 15.30 órai kezdettel, melyre szeretettel hívom és várom Paptestvéreimet és Kedves Híveimet.

 

 

Szatmárnémeti, 2009. május 20.                                    + Jenő s.k.

 

püspök

 

 

P 513/2009

 

Európai Parlamenti választásokra

 

 

Emlékeztetem Kedves Paptestvéreimet és Híveimet, hogy június 7-én Európai Parlamenti választásokra kerül sor. A választás nemcsak jog, hanem lelkiismeretbeli kötelesség. Isten előtt is felelősek vagyunk, ha elmulasztjuk megtenni azt, amit Isten vár tőlünk, és más nem tehet meg helyettünk. Kötelességünk mindent megtenni azért, hogy az oly nagy örömmel várt és fogadott Európai Unióban a keresztény értékek helyet kapjanak. Kérem, hogy mindenki menjen el szavazni és a saját lelkiismeretére hallgatva olyan képviselőre adja le szavazatát, aki őszinte megítélése szerint a legalkalmasabb arra, hogy hitelesen képviselje közös ügyeinket az Európai Parlamentben.

 

(Kérem a fenti felhívást május 31-én minden szentmise végén felolvasni!)

 

 

P 514/2009

 

Zarándoklatok 2009-ben

 

 

Az idei évben is több helyre szervezünk zarándoklatokat. A zarándoklatos szórólapban található két ajánlat időpontja változott:

 

- Szent Pál utján Olaszországba egy későbbi időpontra került át, f.é. szeptember 1. - 9.

 

- A Görögországi zarándoklat időpontja pedig f.é. szeptember 14. - 22.

 

A Mariazell, Medjugorje és Szentföld zarándoklat időpontja nem változik.

 

 

 

Kérem a Paptestvéreket, hogy hirdessék az aktuális zarándoklatokat és buzdítsák híveiket. Jelentkezni lehet a Püspökségen Mekker Enikőnél a 0261714955, 0261716451 vagy a 0745785916 telefonszámokon.

 

 

P 515/2009

 

Felvételi a Papnevelő Intézetbe

 

 

A plébánosok, akiknél olyan fiatalember jelentkezik, aki papi pályára óhajt menni, és óhajával egyetértenek, kérését f. év június 30-ig terjesszék fel a Püspökségre, hogy idejében továbbíthassuk Gyulafehérvárra a Hittudományi Főiskolának.

 

A jelentkezőknek 2009. július 12-én estére kell a Szemináriumba megérkezniük.

 

A jelölteknek 2009. július 12 - 17 között közös előkészítőn kell részt venniük. Az előkészítőt követően van a beiratkozás és a felvételi vizsga.

 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 

-         Érettségi bizonyítvány eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;

 

-         Születési bizonyítvány hiteles másolata;

 

-         Orvosi igazolás;

 

-         Keresztelési és bérmálási igazolás;

 

-         Szülők egyházi házasságkötéséről szóló igazolás;

 

-         A plébános ajánló levele 2 példányban;

 

-         Sorozási papír vagy katonai könyv;

 

-         A Püspök úrnak címzett saját kezűleg írt kérvény.

 

A jegy összetétele: az érettségi vizsga (50%) és a felvételi vizsga átlaga (50%). A felvételi átlagát e két vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kevesebb mint 6,00.

 

A felvételi vizsga tételeit megkaphatják a Püspökségen, E-mailben lekérhetik magyar és román nyelven, vagy a Hittudományi Főiskola honlapján www.sis.uab.ro is elérhetők.

 

 

P 516/2009

 

Papi továbbképző

 

 

Az idén a papi továbbképzőt a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán 2009 október 12-17 között tartják: Egyházjog, Erkölcstan és Dogmatikából. A részletes tételeket elkérhetik a Püspökségről, akár E-mailben is.

 

Akinek időszerű a papi továbbképző, kérem idejében jelentkezzen be a Szemináriumba. Őszintén örülök és köszönöm, hogy Paptestvéreim komolyan veszik a továbbképzőket, ezért bíztatok mindenkit, hogy rendszeresen vegyen részt rajta és mihamarabb tegye le a plébánosi vizsgát.

 

 

P 517/2009

 

Beiratkozás a Hám János és Kalazanci Szent József Iskolaközpontokba

 

 

1. Hám János Óvoda: A Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközponthoz tartozó óvodába a magyar és a német kiscsoportokba (Gabriel Georgescu 12. sz.) a beiratkozás 2009.  június 1 - 15 között történik.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek keresztlevelének a másolata és a szülő személyi igazolványának a másolata.

 

2.  Kalazanczi Szent József Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont:

 

A humán-teológia osztályba (28 hely) jelentkezők számára a beiratkozás 2009. június 12-15 között van. A  kötelező hittan különbözeti vizsga időpontja: 2009. június 18-án 10 órától.

 

A reál-  és (28 hely) szakosztályokba számítógépes elosztással kerülnek be a diákok.

 

 

 

 

Részletes információk a beiratkozással kapcsolatosan iskolánk honlapján: http://hamjanos.ro találhatók.

 

3. Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont:

 

A 2009/2010-es tanévben a következő osztályok indulnak:

 

Ötödik osztály (25 hely): a jelentkezők szüleivel beszélgetés 2009. június 6-án, képességteszt június 18-án 10 órától.

 

A humán-teológia (28 hely) osztályba jelentkezők számára kötelező hittan különbözeti vizsga időpontja: 2009. június 16-án 9 órától. A tételek megtalálhatók az iskola honlapján.

 

A reál (28 hely) osztályba számítógépes elosztással kerülnek be a diákok.

 

4. Szent Alajos Konviktus:

 

A beiratkozás 2009. augusztus 17-18-án  9-14. óra között történik.

 

 

P 518/2009

 

Végrendeletek aktualizálása

 

 

Az elmúlt években minden Paptestvér igyekezett eleget tenni kérésemnek, hogy végrendeletét elkészítse és a Püspökségen leadja. Külön köszönöm mindenkinek fáradozását! Ezt a végrendeletet időnként (minimum 5 évenként) meg kell újítani, különösen akkor, ha időközben jelentős változások adódtak az előző végrendelethez képest. A végrendelet törvényes alakiságát és tartalmát szolgálják az alábbi szempontok, melyeket kérem minden alkalommal tartsunk be, valahányszor új végrendeletet készítünk.

 

Ahhoz, hogy a végrendelet érvényes legyen, szükséges, hogy az illető saját anyanyelvén, saját kézírásával írja, dátummal és aláírással ellátva. Amennyiben géppel írná valaki végrendeletét, közjegyző előtt kell hitelesíttetni. Saját kezűleg írt végrendeletnél ez nem szükséges. A végrendelet elején a bevezetőben rögzíteni kell a rendelkező személy nevét. Rendelkezni kell az ingó és ingatlan tulajdon örökléséről. Az ingatlan helyrajzi számát fel kell tüntetni. Rendelkezni kell a temetés helyéről és módjáról. Bele kell írni, hogy a személyesen felvett és elvégzett intenciók nyilvántartása hol található. Rögzíteni kell a bankszámla számot, vagy más értékpapír számát is. Meg kell határozni a végrendelet végrehajtóját. A végrendelet két példányban készül. Az egyik példányt lezárt borítékban át kell adni az irodaigazgatónak. A borítékra legyen ráírva a végrendelkező neve és a végrendelet késztésének dátuma!

 

Kérem Paptestvéreimet, akinek már régi a végrendelete, az újítsa meg és tegye naprakésszé! Tisztelendő Testvéreim megértő és cselekvő közreműködését ezúton is köszönöm.

 

 

P 519/2009

 

Restaurálási alap

 

 

Az egyházmegye egy alapot hoz létre a Szatmári Római Katolikus Püspökség területén és tulajdonában lévő értéket képviselő művészeti tárgyak restaurálására.

 

A pályázatot minden plébánia és hozzátartozó filiája leadhatja a következő feltételekkel:    - alapkötelességeknek eleget tett

 

- az illető tárgy szerepel a leltárban

 

- a biztonság és épség megfelelő módon garantált

 

- az egyháztanács megszavazta (50%+1)

 

- a pályázott összeg csak résztámogatás lehet, s ennek  aránya a teljes összeg 10 - 50 % között változhat.

 

Űrlap mellékelve.

 

 

 

 

P 520/2009

 

Tűzrendészeti rendelet

 

 

Tisztelettel kérem a Paptestvéreket, hogy a tűzrendészeti előírásokat minden templomban és plébánián fokozott figyelemmel tartsák be. Komoly műértékek esetén igyekezzünk lehetőséghez mérten biztonsági rendszert is beszereltetni.

 

 

P 521/2009

 

Ajánlat

 

 

Országunkat egyre több turista látogatja, akik szívesen betérnek templomainkba. Feladatunk, hogy a templom szakrális jellegét őrizzünk. Ajánlom Paptestvéreim figyelmébe a MCM EXPERT SRL www. crosinox.eu honlapját, ahol templomban is felállítható különféle elválasztó korlátokról tájékozódhatnak. Szükség esetén, éljünk ezzel a figyelmeztető kordonnal.

 

 

P 522/2009

 

Formanyomtatványok

 

 

Egyre több alkalommal kérnek a plébániákon más nyelveken is igazolást illetve különböző anyakönyvi kivonatot. A mellékelt többnyelvű formanyomtatványok segítséget jelentenek ebben.

 

Ugyanakkor az Egyházmegyei Hatósághoz felterjesztésre kerülő kérelmek megfogalmazásában jelentenek könnyebbséget a mellékelt típusnyomtatványok.

 

Mindez elektronikus formában is letölthető Egyházmegyénk honlapjáról, a www.szatmariegyhazmegye.ro/aktualitasok/letoltheto-formanyomtatvanyok.html címen.

 

 

P 523/2009

 

Papi emlékév Vianney Szent János-Mária áldozópap tiszteletére

 

 

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa Vianney Szent János-Mária tiszteletére papi évet hirdet 2009. június 19-től  2010. június 19-ig bezárólag.

 

A papi év megnyítását a Szentatya végzi Jézus Szentséges Szívének főünnepén - a papok megszentelődésének jeles napján. Ünnepélyes Vesperással veszi kezdetét az emlékév, amelyet Rómában végez a Szentatya, a Belley-Ars-i püspök által ez alkalomra elhozott Szent János-Mária ereklyéi jelenlétében.

 

A papi év ünnepélyes bezárására is Rómában kerül sor a Szent Péter téren, nemzetközi papi zarándoklattal egybekötve, ahol a jelenlévő papok megújítják a szentelésben tett papi ígéreteket.

 

A Paenitentiaria Apostolica 2009. április 25-én, Szent Márk napján kelt Decretuma a következő búcsúkat engedélyezi, amelyek a papi év folyamán elnyerhetők:

 

A. Papoknak:

 

Teljes búcsú minden nap, ha bűnbánóan elvégzik kitett vagy tabernaculumban őrzött Oltáriszentség előtt a zsolozsmából a Laudest vagy a Vesperást és aznap Szent János-Mária példáját követve a híveknek rendelkezésére állnak szentgyónásuk elvégzésére. Ezt a teljes búcsút „per modum suffragii" a meghalt paptestvérekért is fel lehet ajánlani. A szokott feltételek: előzetesen végezzék el a szentgyónásukat, járuljanak szentáldozáshoz és imádkozzanak a Szentatya szándékára.

 

Részleges búcsút nyernek - a meghalt paptestvérekért is felajánlható -, ha bármilyen papokért végzendő egyházilag jóváhagyott imát elmondanak.

 

B. Krisztushivőknek (világi híveinknek):

 

Teljes búcsút nyernek az emlékév folyamán a következő napokon:

 

- a papi év megnyitása és bezárása napján (2009. június 19., 2010. június 19.), Vianney Szent János-Mária halála CL. évfordulóján (2009. augusztus 4.), a Papi Év folyamán minden elsőcsütörtökön és az Ordinarius loci által a hívek szükséglete szerint kijelölt más napokon,

 

- ha aznap szentmisén vesznek részt és azt a papokért ajánlják fel, és aznapi jócselekedeteiket is erre a szándékra ajánlják fel. Szokott feltételek: szentségi gyónás, imádság a Szentatya szándékára.

 

Ajánlatos, hogy a lelkipásztorként működő papok ezeken a napokon maguk vezessék a hívek áhítatosságát, misézzenek és gyóntassanak.

 

Ugyanezt a teljes búcsút ugyanezen a napokon elnyerhetik az öregek, betegek vagy igazolt okból otthon tartozódók, ha megvetik a bűnt és szándékukban áll az első adandó alkalommal a három szokásos feltételt teljesíteni.

 

- ha a papok megszentelődéséért imádkoznak és szenvedésüket Istennek ajánlják Szűz Mária, az Apostolok Királynője által.

 

Részleges búcsút nyernek a hívek, valahányszor elmondanak öt Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget vagy bármilyen más egyházilag erre a szándékra jóváhagyott imádságot Jézus Szentséges Szíve tiszteletére a papokért, hogy megőrizze őket az Úr tisztaságban és életszentségben.

 

 

P 524/2009

 

A szentmise átváltoztatási szövegében módosítás

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szentszéki és Istentiszteleti Kongregáció kérésére terjesztette be a szentmise átváltoztatási szövegére vonatkozó módosítást. A bor átváltoztatására vonatkozó új szövegrész csupán annyiban módosul, hogy az eddigi „mindenkiért" szó helyett a „sokakért" szó kerül. A fent említett kongregáció a szövegmódosítást jóváhagyta. Ez szerint a latin szöveg magyar fordítása:

 

Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan,

 

mert ez az én vérem kelyhe,

 

az új és örök szövetségé.

 

ez a vér értetek és sokakért (pro multis) kionttatik

 

a bűnök bocsánatára.

 

A korábbi szentszéki rendelkezés értelmében, egy nyelvterületen belül ugyanazt a fordítást, szövegváltozatot kell használni. Egyházmegyénkben 2009. június 11-től, Úrnapjától kötelező a módosított szövegváltozat használata.

 

A Szent István Társulat elkészítette a misekönyvekbe ragasztható öntapadós szövegrészt, amelyeket a főesperesi és esperesi központokon keresztül juttatunk el a plébániákra. Kérem a Paptestvéreket, ragasszák be ezt a kiigazítást a misekönyvekbe.

 

Eligazító magyarázat az átváltoztatás szövegéhez történt módosításra vonatkozóan:

 

Az Oltáriszentség szerzéséről (instituio Eucharistiae) a következő négy szentírási hely számol be: Mt 26,26-29, Mk 14,22-25, Lk 22,15-20 és 1 Kor 11,23-26. A négy szöveg nem egyezik meg szó szerint, de a lényeg ugyanaz: Ez az én testem, ez az én vérem.

 

Az Ősegyház idővel kialakította a szentmisében használt átváltoztató imát (formula Sacramenti), amelyben a négy változat minden szavát bevették, mert mindegyiket a Szentlélek sugallta. Mivel a sugalmazott Újszövetség görög nyelvű, a római katolikus Egyházban a latin Vulgata fordítás vált hivatalossá. Mind a görög, mind a latin a Szent Vérnél a „sokakért" szót használja (ύπέρ πολλών,  pro multis). Az eredeti arámban ugyanis a רבים sokat jelent vagyis „mindenkit, akik sokan vannak".

 

Ebből adódott a fordítási és értelmezési nehézség. Két lehetőség volt:

 

1. Hűek maradunk a szemita kifejezés értelméhez, és szó szerinti fordításunk „sokakért", akik a szemita világban mindenkit, az összességet jelenti, akik sokan vannak. Ez a katolikus értelmezés is: Krisztus kivétel nélkül minden emberért meghalt. De úgy is értelmezhető, mint Kálvin tette: Krisztus csak „sokakért" halt meg, nem mindenkiért, tehát csak a „predestináltakért". Jelen esetben hűek maradtunk a szó szerinti fordításhoz, de nem az értelemhez.

 

 

 

2. Hűek maradunk a szemita kifejezés értelméhez: Krisztus meghalt mindenkiért, akik sokan vannak. Elkerüljük a magyarázkodást, és a fordításban már az értelmet adjuk vissza „mindenkiért". Ebben az esetben a katolikus értelmet közvetítjük a szentmisében, de protestáns testvéreink kifogásolhatják „hűtlen" fordítást. Feladtuk a szó szerinti fordítást.

 

Amíg görög eredetiben vagy Vulgata latinban miséztünk, nem volt probléma. Az anyanyelvi liturgia bevezetésével vált kérdésessé, hogy a két módszer közül melyik az igazi lelkipásztori: szó szerinti fordítás magyarázattal vagy értelem szerinti fordítás magyarázat nélkül, de a szó szerintiség feladásával. Egyházunkban a különböző nemzeti PK-ok eltérően jártak el. Újabban a Szentszék megkérdezett minden Konferenciát, mi legyen: pro multis vagy pro omnibus anyanyelvi fordításokban. A CER keretében csak a hat római katolikus megyéspüspök nyilatkozott, mert a görögöket nem érintette: A hívek már megszokták a „mindenkiért" fordítást. Zavart keltene a változtatás ilyen rövid időn belül. A Szentszék figyelembe vette a Világegyház többségét, és a szerint döntött: be kell vezetni a sokakért fordítást. A Szentszék döntése kötelez. Ugyanakkor II. Vatikáni Zsinat utáni rendelkezés, hogy a kisebbségben élő nemzetek kötelesek liturgikus szövegeikben az anyaországét átvenni, azok pedig kötelesek liturgikus tanácskozásaikba bevonni a határon túli nemzetrészek liturgikus szakembereit. Konkréten: Mi Erdélyben kötelesek vagyunk átvenni a MKPK szövegét. Ezt tesszük meg jelen körlevélben.

 

Kérem a Paptestvéreket, hogy a változásra ne hívják fel a hívek figyelmét, mert zavart keltene. Ha azonban valaki a hívek közül - akinek feltűnt - megkérdezi papját, világosítsa fel a körlevélben megadott magyarázat alapján.

 

 

 

Szatmárnémeti, 2009. május 22.                                     Schönberger Jenő

 

püspök