2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - IV./ 2011.

P 1095/2011

 

Szeretetszolgálat Év bezárása - Misszió Év megnyitása

F.é. november 25-én a Lelkipásztori Napok keretében bezárjuk a Szeretetszolgálat Évét és Advent 1. vasárnapján ünnepélyes formában megnyitjuk a Misszió Évét. A megnyitó ünnepélyes szertartása, plakát és a gyertyamatrica mellékelve van. A programfüzet idejében eljut minden plébániára.

 

P 1096/2011

Lelkipásztori Napok

Szeretettel emlékeztetem Kedves Paptestvéreimet, hogy idén is megszervezzük Egyházmegyénkben a Lelkipásztori Napokat, november 25. - 26. között Szatmárnémetiben, a Szent Alajos Konviktusban. Ennek keretében tekintünk vissza a Szeretetszolgálat Évének eredményére és kerül sor a tematikus év ünnepélyes bezárására.

Meghívottunk, Excellenciás Németh László nagybecskereki püspök úr előadása segít ráhangolódni az advent első vasárnapján kezdődő Misszió Évére. Ezzel egyházmegyénk tíz évre tervezett lelkipásztori tervének utolsó két évéhez érkeztünk, amelyek az elmúlt évek lezárásaként a meglévő értékekre építenek missziós jelleggel. A Misszió Éveivel nem csak kifelé szeretnénk irányulni, hanem a közösség belső, hiteles Krisztus kapcsolatát is megerősíteni szándékozunk. Fontos, hogy a hiteles Krisztus kapcsolat révén mások is megérezhessék Isten gondoskodó szeretetét, közelebb kerülhessenek a Krisztusi örömhírhez. Egy ilyenfajta „belmisszió" szükséges is, ha arra gondolunk, hogy mindenki számára fontos a folyamatos megerősödés, és főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy a mi vallásosnak mondható közösségeinkben is szép számban vannak az ún. „csak vasárnapi keresztények" és közömbösségből teljesen távolmaradók. Egyik célunk tehát az, hogy a buzgók még buzgóbbak legyenek, és otthon érezzék magukat egyházi közösségükben. Másik célunk pedig visszavezetni a „hiányzókat" Krisztushoz, az Egyház közösségébe a „meglévők" által. Mindezek alapján érezzük mennyire fontos, hogy a plébánosokkal, plébániai munkatársakkal és önkéntesekkel együtt készüljünk fel az előttünk álló évre.

Szeretettel várom a Paptestvéreket és az elkötelezett plébániai munkatársakat a Szatmári Lelkipásztori Napokra.

 

P 1097/2011

Kórházpasztoráció

Az őszi Papi Gyűlés után konzultáltam azokkal a plébánosokkal, akik területén kórház működik és kértem a helyzetfelmérést illetve annak lehetőségét, hogy a betegellátás kórházakban milyen keretekben lehetséges. Köszönöm, hogy mindenki elküldte írásos beszámolóját, mely alapján a felvázolt helyzetek különbözőségét is figyelembe véve mindenki személyes megbízást fog kapni. Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy rendszeresen látogassák a kórházakat, lehetőség szerint szentmisét is bíztosítsanak illetve a plébánia területéről önkénteseket mozgósítsanak. Ez utóbbiban ad segítséget az alábbi képzés.

Az Egyházmegyei Kórhápasztorációs Iroda 2009 őszén indította első képzését  az önkéntes beteglátogatók részére. A képzés célja egy felkészült önkéntes beteglátogatói kör kialakítása az egyházmegyében. Ezeken a képzéseken eddig 30 önkéntes vett részt rendszeresen. Ez a képzés az elkövetkező években is folyatódik. Kérem a Paptestvéreket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és szorgalmazzák a plébániájukon a betegpasztorációban tevékenykedő önkéntesek részvételét.

 

P 1098/2011

Boldog Scheffler János kép és ima elhelyezése a templomokban

A megrendelt Boldog Scheffler János püspökről készült festmény másolata f.é. november 21-től átvehetők a Püspökségen. Kérem a Paptestvéreket helyezzék el a képet és az imát a templomban megfelelő helyre, és a mellékelt szertartás szerint a képet ünnepélyes keretek között áldják meg a hívek jelenlétében.

 

P 1099/2011

Rekollekciós napokra témák

A Misszió Évében is kidolgozásra kerülnek a havi rekollekciós témák. Minden hónapra egy témát készítenek elő. Ezt időben eljuttatjuk az espereseknek, és kérem a Paptestvéreket, hogy a lelkinapokon csak ezeket az elmélkedéseket használják.

 

P  1100/2011

Bérmálások beosztása 2012 évre

Az idei évben is kérem a Paptestvéreket, hogy legkésőbb f.é. december 1-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2012-re. Az egyeztetett beosztást 2012. január 15-ig közlöm.

 

P 1101/2011

Az egyháztanácsok mandátuma

Egyházmegyénkben az idén több plébánián lejár/t az egyháztanácsok mandátuma.  Éppen ezért a szabályzat szerint ejtsük meg újra a hivatalos választást, vagy pedig hosszabbítsuk meg a mandátumukat két évre. Jóváhagyásra használjuk a kiküldött formanyomtatványt, amelyen ne feledjük külön feltűntetni a gondnok elérhetőségét.

 

P 1102/2011

Gratuláció az aranymiséseknek

Aranymiséjük alkalmából szívből gratulálok Ft. Knecht Béla és  Ft. Groszhardt Ferenc  tb. kanonok uraknak. Őszinte hálámat fejezem ki mindazok nevében, akik e hosszú és gyümölcsöző lelkipásztori szolgálat áldásaiban részesültek.

Életükre Isten bőséges áldását kívánom.

 

P 1103/2011

Éves statisztika leadása

Tisztelettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a 2011-es évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan és ezt 2012. január 15-ig juttassák el a Püspökségre, hogy időben el tudjuk küldeni Rómába a kötelező egyházmegyés statisztikai adatokat.

Pontos munkájukat őszintén köszönöm!

 

P 1104/2011

Változott a bankszámlaszámunk

Tisztelettel értesítjük az esperességi és plébániai hivatalokat, hogy f.é. december 31-én a Román Kereskedelmi Banknál lévő számlaszámainkat megszüntetjük. 2012. január 1-től a Püspökség részére történő banki átutalásaikat szíveskedjenek az OTP Banknál nyitott számlaszámunkra folyósítani, mely a következő:

COD IBAN:  RO58OTPV280000391149RO01    OTP Bank Satu Mare

 

P 1105/2011

Köszönetnyilvánítás

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezi ki a Péter fillérek-ért és a Misszió javára befolyt támogatásokért, amit az idei plébániai gyűjtés nyomán a Nunciuson keresztül Rómába juttattunk el.

 

P 1106/2011

Kiadványok - Könyv és DVD ajánló

A Püspökségen kapható:

-         Dr. Bura László: Boldog Scheffler János - 25 RON

-         Dr. Scheffler János: Szatmártól Chicagóig - Barangolásaim a Szatmár megyei svábok őshazájában - 15 RON

-         Dr. Scheffler János: Atyám szenteld meg őket - 20 RON

-         Dr. Scheffler János: A pap - 5 RON

-         Estote perfecti! Estote perfectores! - HU, RO, DE - DVD - 15 RON

-         Ereklyés szentkép imával - HU - 2 RON

-         Nagy Szentírás 40 RON

-         Kicsi Szentírás 30 RON

-         Hívek Zsolozsmáskönyve 45 RON

-         XVI. Benedek pápa: A Názáreti Jézus II. 40 RON

 

  • Amennyiben „Új ember" hetilapot 52 RON/év, „Adoremus" 60 RON/év vagy „Magazin" 60 RON/év lapokat szeretne rendelni, kérném jelezzék f.é. november 30-ig a Püspökség titkárságán.

Szatmárnémeti, 2011. november 14.

püspök

 

Boldog Scheffler János képének megáldása

 

Kedves Testvérek! Mielőtt ünnepélyesen megáldanánk, és a hívek tiszteletére bocsátanánk Boldog Scheffler János vértanú püspök képét, illő lelkileg felkészülnünk, hogy teljesebben megértsük az áldás jelentését. Anyaszentegyházunk, amikor a híveknek ajánlja a szentek képeinek tiszteletét, Isten országának keresésére buzdít a szentek életének követése által, hogy Krisztus teljességére jussanak. Hiszen a szentek Krisztus barátai és örökösei, akik vele vannak a mennyei dicsőségben, de ugyanakkor a mi testvéreink és választott jótevőink, akik mellettünk állnak, szeretnek minket, támogatnak és csodálatos módon kapcsolatban állnak velünk az imádság által.

Ünnepi szentmisénk elején kérjük mennyei Atyánkat, minden szentség forrását, hogy szentjeinek példája nyomán minket is szent életre vezessen, és áldja meg ezt a vizet. Hintsen meg vele minket bűnbánatunk jeleként keresztségünkre emlékeztetve, és ezt az újonnan készített képet pedig áldja meg jóságosan!

-csendben imádkoznak-

Istenünk! Általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodsz róluk, szeretettel lemosod bűneiket, hogy megtisztulva új életre támadjanak és Krisztus titokzatos testének tagjává, valamint az örök boldogság örökösévé legyenek.   Áldásoddal + szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk és erre az újonnan készített képre hintve emlékeztessen arra az üdvösséges fürdőre, amellyel Krisztusban megtisztulva a Szentlélek templomává lettünk. Minket pedig és minden testvérünket, akik ebben a templomban az isteni titkokat ünnepeljük, vezess el a mennyei Jeruzsálembe. Krisztus a mi Urunk által.

Mind:  Ámen.

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok, vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve, szent életük példájának követésére buzduljunk.

Kérünk, + áldd meg ezt az újonnan festett képet, amelyet Boldog Scheffler János vértanú püspök tiszteletére és emlékezetére készítettünk.

Add kegyelmedet, hogy aki ez előtt a kép előtt Boldog Scheffler Jánost könyörögve kéri és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat és meghallgatást a földön, és örök dicsőséget a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.