2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK - V/2006.

Karácsonyi pásztorlevél


Kedves Testvérek! Közép-Európa minden országa évek óta különös lázban ég. Mintha egyszerre gyulladtak volna szerelemre egy csodálatos eszme iránt: a közös Európáért. Áldozatokat hoznak, erőfeszítéseket tesznek a sokat ígérő, előnyökkel kecsegtető szövetségért. Még egy hét, és megtörténik az eljegyzés. Ígéretes jövő! ...

A mai éjszakán (Ma) egy sokkal régebbi eljegyzés szeretetének a gyümölcsét, a Messiás születését ünnepeljük. Isten, az égi vőlegény, teljesítette az emberiségnek, a földi menyasszonynak tett ígéretét: "Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat." (Oz 2,21-22)

Testvérek! Istennek az ígérete most drámai formát ölt azáltal, hogy Jézus Krisztusban maga Isten indul el a szenvedő és elveszett emberiség után. Amikor Jézus példabe-szédeiben az elveszett bárányt kereső pásztorról, a drachmáját kereső asszonyról és az elveszett fia elé siető atyáról beszél, aki átöleli őt, mindezek nem puszta szavak, hanem az Ő alaptermészetének és alapmagatartásának a magyarázatai. Kereszthalálában történik meg teljesen Istennek az az önmaga ellen fordulása, melyben önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra felemelje és megmentse. (v.ö. XVI. Benedek pp.: Deus Caritas est 12) Elindul földi életútján Isten megtestesült szeretete. Ígéretes jövő! ...

Ma még hihetetlennek tűnnek a csalódás szavai: "Jeruzsálem, Jeruzsálem! Megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akiket hozzád küldenek! Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad (Lk 13,34). Elképzelhetetlen a getszemáni vértizzasztó magánya, az árulás, a keresztút borzalma és a csúfos halál. ...

Isten megtestesült szeretetének, Jézus Krisztusnak születését joggal ünnepeljük, mert ebbe a szeretetbe minden, még ez is, belefér. Isten szeretete nem méricskél, mindent odaad. A Fiát adja nekünk, a legértékesebbjét, a mindenét, és benne önmagát. Még akkor is, ha mindent előre lát. Vagy éppen azért, mert Ő mindent előre lát, azt is, amit mi még csak remélni tudunk.

Ó, gyönyörű szép, csodálatos éj! Betlehem szélén egy istállóban a kis Jézus megszületett. Egyszerűen! Semmi pompa, semmi luxus, semmi gazdagság. - Kedves Testvérek! Lenyűgöző és fönséges ez az egyszerűség! Neki mégis sikerült felejthetetlenné tennie ezt az éjszakát. Mennyire szánalmas a világ igyekezete, amellyel mindent túlharsogva, túlcsillogva akar a középpontba kerülni. Még ha olykor szép is, fárasztó. A betlehemi barlangistálló egyszerűsége, meghittsége nyugalmat és békét sugároz minden részletében. Lám, milyen kevés kell a boldogsághoz? Nem lesz boldogabb az ember, ha többje lesz, ha hatalmasabb lesz, legfeljebb agyonhajszolt. Fáj mondanom, de így van, sok családban csupán külsőség a Karácsony. A karácsonyfa ragyog, de a lelkeket sötétség tartja hatalmában. A kitörő öröm nem osztályrészük, mert a megszületett Gyermekben nem akarják felismerni a Csodálatos Tanácsadót, az Erős Istent, a Béke Fejedelmét. És végképp nem tudják elfogadni, hogy Isten féltő szeretete teszi mindezt. (v.ö. Iz 9,1-6) - Szegény emberek. Őszintén sajnálom őket.

A mi örömünket viszont, Testvérek, senki és semmi sem veheti el. Mert, "vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt, megszületett Jézus a beteg világnak". Isten szeretetében bízó, kegyelmekben gazdag és boldog Karácsonyt kívánok minden paptestvéremnek és a kedves híveknek!

Szatmárnémeti, 2006. Karácsonyán
Schönberger Jenő püspökP 1560/2006. sz.


Pápai kitüntetést kaptak

Aranymiséjük alkalmából Ft. Kirner Ferenc székesegyházi kanonok és Ft. Keszler Tibor c. kanonok PÁPAI PROTONOTÁRIUS kitüntetésben részesültek.


P 1561/2006. sz.

Püspöki megbízást kaptak

A Zsinati Könyvünk rendelkezése és a Pasztorális Tanács ajánlása nyomán az alábbi megbízásokat adtam:
- Ft. Solomayer Sándort, a szatmárnémeti Szent János ap. és evangélista Plébánia plébánosát egyházmegyei családreferensnek,
- Ft. Dr. Ágoston Ferencz krasznabélteki plébánost és Papp Czier Bernadettet az egyházmegyei szeretetszolgálati csoportok koordinátorainak,
- Ft. Szatmári Sándor józsefházi i.h. lelkészt az egyházmegye ökumenikus tevékenységei koordinátorának,
- Ft. Borota Ottót, a nagykárolyi Szentlélek Plébánia plébánosát a kisebbségi csoportok felelősének.

 


P 1562/2006. sz.

Ne írjunk alá biankó nyilatkozatot

Már több helyről is jelezték, hogy az államosított földek visszaszolgáltatásával foglalkozó bizottság arra próbálta rávenni papjainkat, hogy biankóban beleegyező nyilatkozatot írjanak alá, hogy föld helyett kárpótlást kapjanak.  Csak abban az eset-ben írjunk alá ilyen nyilatkozatot, amikor teljes bizonyossággal meggyőződtünk arról, hogy már nincs földjük.  Ekkor is, csak konkrét dologra vonatkozó nyilatkozatot lássunk el kézjegyünkkel!  Mellékelünk egy román nyelvű minta-példányt, hogy mi legyen a nyilatkozatunkban:

DECLARŢIE
Subscrisă Parohia Romano Catolică __________________, cu sediul în _____________ declarăm următoarele:
Având în vedere faptul că ni s-a comunicat că nu ni se poate retroceda în întregime terenurile solicitate pe baza Legii 247/2005, suntem de acord ca următoarea suprafaţă __________ în suprafaţă totală de ________ să-ne atribuie în natură, iar restul şi anume ________ în suprafaţă totală de _______ să fie cuprins în anexa pentru despăgubire.

Data_________                            Semnătura:P 1563/2006. sz.

Pályázati lehetőség

A Püspökség pályázatot ír ki testvérplébániák programjainak támogatására. A pályázat leadásának a határideje: március vége (húsvét).
Csatoltan megküldjük a pályázati űrlapot.


P 1564/2006. sz.

A plébániai leltárok aktualizálása

Minden év végén hivatalosan aktualizáljuk a plébániai leltárunkat.  Ennek módja, hogy az év folyamán vásárolt új leltári tárgyakat bevesszük, illetve a hasznavehetetlen vagy eltűnt leltári tárgyakat hivatalos jegyzőkönyvvel kivesszük.  
A jegyzőkönyveket és az aktualizált leltárt aláíratjuk az egyháztanács vezetőjével.


P 1565/2006. sz.

Az egyháztanácsok mandátuma

Egyházmegyénkben jövőre a legtöbb plébánián lejár az egyháztanácsok mandátuma.  Éppen ezért az alapszabály szerint vagy ejtsük meg újra a hivatalos választást, vagy pedig hosszabbítsuk meg a mandátumukat maximum két évre.
Ne feledjük mindkettőt felterjeszteni a Püspökségre jóváhagyás végett.


P 1566/2006. sz.

Könyvajánlás

Ft. Jakab Gábor kolozsvári plébános legújabb könyve Isten Igéinek vasárnapi és ünnepnapi új Breviáriuma - C évre.  Ára 23 lej.  Kapható a Püspökségen.


P 1567/2006. sz.

Január 1-től nem érvényes

A Román Nemzeti Bank fokozatosan visszavonja a régi bankjegyeket, és 2007. január 1.-től már sehol sem fogadják el fizetési eszközként.  Éppen ezért még december hónap folyamán igyekezzünk megszabadulni tőle.
A jövő év első hónapjaiban begyűlt régi bankjegyek beváltásában a plébániák segítségére leszünk.


P 1568/2006. sz.

Corpus másolat rendelhető

Az erdődi várkápolnából Krasznasándorfaluba került életnagyságú corpusról másolat rendelhető a Püspökségen.  Egy élethű másolat ára 3.000,- RON.


P 1569/2006. sz.

Szentföldi zarándoklat

A Biblia Évében több alkalommal is lehetőséget biztosítottunk híveinknek, hogy szentföldre zarándokolhassanak. 
2007. márciusában egy újabb csoportnak van lehetősége egy 8  napos zarándoklatra. 
Az érdeklődők 2007. január végéig jelentkezhetnek a Püspökségen ahol bővebb felvilágosítást is kapnak.

 


Szatmárnémeti, 2006. december 15.

Schönberger Jenő püspök