2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2019-06

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – VI./ 2019.

P 718 / 2019.

Esketés a templom falain kívül

 A jegyesek részéről egyre gyakoribb az a kérés, hogy a házasságkötés szentségének kiszolgáltatása ne a templomban, hanem rendezvényteremben vagy más helyen történjék.  A CIC. 1118. kánon értelmében: „A katolikusok közötti házasságot, vagy katolikus és megkeresztelt nem katolikus házasságát a plébániatemplomban kell megkötni, de a helyi ordinárius vagy a plébános engedélyével más templomban vagy kápolnában is köthető.”

Kérem a plébános atyákat, ha ilyen kéréssel találkoznak, tapintatosan igyekezzenek a jegyesek tudtára adni egyházunk álláspontját ezzel kapcsolatban. Jóllehet az 1118. kánon 2.§-a szerint „A házasság más alkalmas helyen való megkötésére a helyi ordinárius engedélyt adhat”, a Papi Szenátus véleményét meghallgatva és elfogadva úgy döntök, hogy senkinek sem engedélyezem a templomon kívüli házasságkötést, hacsak valami rendkívüli ok ezt nem indokolja.

P 719 / 2019.

Polgári házasságban élők megáldása

            A botrány és a megtévesztés veszélye miatt tilos azoknak a pároknak a megáldása akik valamilyen akadály miatt nem köthetnek szentségi házasságot. Ugyanúgy tilos bármilyen liturgikus cselekmény végzése, pl. gyűrűk megáldása.

P 720 / 2019.

Változik a szentmise stóladíja

2020. január 1-i hatállyal a szentmise díja 25 lej, a Papi Szenátus döntése alapján. Az esketés és a temetés díja nem változik.

P 721 / 2019.

Köszönetnyilvánítás

            A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezi ki az ún. Péter fillérek-ért, amit a plébániai gyűjtések nyomán, a Nunciuson keresztül Rómába juttattunk el.

P 722 / 2019.

Bérmálások beosztása

Emlékeztetem a Paptestvéreket, hogy f.é. november 15-ig írásban jelezzék a bérmálásokat 2020-ra. Az egyeztetett beosztást még december elején közlöm.

P 723 / 2019.

"Új ember" kiadványok

Amennyiben rendelni szeretne, Adoremus-t és Új ember hetilapot a 2020-as évre, kérem jelezze, f.é. november 22-ig a Püspökség titkárságán.

P 724 / 2019.

Programfüzet és programnaptár a 2020-as Kegyelem Évére

Hamarosan megküldjük a következő évi programfüzetet és –naptárt. A programfüzetből az idén is csak néhány példányt küldünk az elkötelezettebb hívek részére. Kérem ezeket közvetlenül azoknak osszák ki, akik a programokon részt vesznek, és a füzeteket így fel is használják.

A hívek egész közössége számára a programnaptár teszi ismertté a programokat, s ezért ezt a templomi hirdetőn függesszék ki, és havonta forgassák át.

P 725 / 2019.

Éves statisztika leadása

Tisztelettel emlékeztetem, és szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy a 2019-es évben is minden filiáról külön statisztikai nyilvántartást készítsenek a materhez hasonlóan, és ezt 2020. január 15-ig juttassák el a Püspökségre, hogy időben el tudjuk küldeni Rómába a kötelező egyházmegyés statisztikai adatokat.

Pontos munkájukat őszintén köszönöm!

P 726 / 2019.

Zarándoklat az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjére

            A Papi Gyűlésen kértem a Paptestvéreket, hogy kapcsolódjanak be az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaiba, és híveinket is buzdítsák a részvételre. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani információkkal, az egynapos valamint kétnapos zarándokút programját és a felmerülő költségeket tekintve. Ezt meghirdethetik a plébániájukon. A részleteket megtalálják a mellékletben.          Kérem a Paptestvéreket, hogy 2020. január 13-ig jelezzenek vissza, amennyiben igényt tartanak a Pasztorális Iroda segítségére a szervezésben. 

Szatmárnémeti, 2019. november 6.                           

  püspök