2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2020-03

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – III. / 2020.

 

P 293 / 2020.

A nagyhét szertartásainak ünneplése járvány idején

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció külön dekrétumban határozza meg az idei nagyheti és húsvéti liturgikus ünneplésünk lehetőségeit. Alábbiakban közlöm az említett kongregáció 154/2020. számú dekrétumát:

DEKRÉTUM

COVID-19 járvány idejére

Figyelembe véve a COVID-19 okozta járvány gyors terjedését, és tekintettel azokra az észrevételekre, amelyek a Püspöki Konferenciáktól érkeztek, a Kongregáció frissítést ad azokhoz az általános elvekhez és tanácsokhoz, amelyeket a püspökök számára adott, 2020. március 19-én kelt dekrétuma tartalmazott.

Mivel Húsvét dátuma nem helyezhető át, a betegségtől sújtott országokban, ott, ahol korlátozásokat vezettek be a személyek gyülekezésével és szabad mozgásával kapcsolatban, a püspökök és a papok a nép jelenléte nélkül, megfelelő helyen ünnepeljék a Nagyhét szertartásait, ne legyen koncelebráció, és hagyják el a béke jelének adását.

Értesítsék a híveket a szertartások kezdésének időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Segítséget jelenhet a modern kommunikációs eszközök alkalmazásával történő élő közvetítés (nem felvételről!). Nagyon fontos, hogy minden esetben megfelelő időt szánjunk az imádságra, kiemelve mindenekelőtt az Imaórák Liturgiáját.

A Püspöki Konferenciák és az egyes egyházmegyék is ajánljanak segédanyagokat a családi és a személyes imádsághoz.

1 - Virágvasárnap. Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a templom épületén belül tartsák. A székesegyházakban alkalmazzák a Misekönyvben lévő II. formát, a plébániatemplomokban és az egyéb helyeken pedig a III. formát.

2 - A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő konkrét helyzethez, a Püspöki Konferenciák adhatnak útmutatást a krizmaszentelési mise későbbi dátumra történő halasztásra.

3 - Nagycsütörtök. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon.

4 - Nagypéntek. Az egyetemes könyörgésekben a püspököknek legyen gondja rá, hogy külön megemlékezzenek mindazokról akik gyászolnak, a betegekről, és a halottakról (lásd Római Misekönyv). A Hódolat a Szent Kereszt előtt szertartásánál egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet.

5 - A húsvéti vigília szertartása. Kizárólag a székesegyházakban és a plébániatemplomokban ünnepeljék. A keresztség liturgiájánál, csak a keresztségi fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv).

A szemináriumok, papi kollégiumok, monostorok, női szerzetesközösségek tartsák magukat jelen dekrétum irányelveihez.

A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a Nagyhetet és a Szent Három napot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy áthelyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén, 2020. március 25-én, Urunk születésének hírüladása főünnepén.

Robert Card. Sarah
prefektus

+Arthur Roche

érsek-titkár

__________________________________________________________________________________________

Az itt közölt dekrétum értelmében, egyházmegyénk plébániatemplomaiban a következőkhöz igazodjunk:

  1. A nagyheti liturgia felépítésénél mindenben kövessük a közölt dekrétum előírásait. Figyeljünk arra, amit a rendkívüli körülményekben el kell hagynunk: virágvasárnap nincs körmenet; nagycsütörtök este elmarad a lábmosás szertartása, az Oltáriszentség a tabernákulumban marad, nincsen oltárfosztás; nagypénteken csak a celebráló pap csókolja meg a keresztet; a vigílián pedig nincsen tűzszentelés, valamint elmarad a vízszentelés is.

  2. A nagycsütörtöki olajszentelési szentmise a szokott időben, de papok és hívek nélkül kerül bemutatásra. Minden paptestvéremet kérem, az imádság által kapcsolódjon be a 10.00 órakor közvetített szentmisébe, melyet az egyházmegye Facebook-oldalán követhet: https://www.facebook.com/szatmariegyhazmegye/. Az olajakat megszenteljük, de kérem, hogy amíg a krízis helyzet elmúlik, használjátok a tavaly megáldott olajokat. A krízis elmúltával, minden Paptestvér átveheti a Püspökségen a frissen szentelteket.

  3. A nagypénteki egyetemes könyörgés IX.-ik invokációja után a mostani alkalomra közölt IX.b. könyörgést is imádkozzuk el. (ld. melléklet)

  4. Vidékünkön elterjedt a szentsír állítása és a szentsír nagyszombati őrzése, valamint a feltámadási szertartás és az ezt követő körmenet. Ebben az évben a rendkívüli körülmények miatt mindez elmarad, de arra kérem paptestvéreimet, a vigília szentmise végén, monstranciával szentségi áldásban részesítsük híveinket, ahogyan a körmenet befejezésekor szoktuk.

  5. A nagyheti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a helyi szokásoknak megfelelően harangozzunk, ezzel is jelezzük híveink felé, hogy a templomban a pap végzi a liturgiát!

  6. Ahol csak lehet, biztosítsuk a szertartások élő közvetítését, lehetőséget adva ezáltal a hívek bekapcsolódására.

Áldott ünneplést kívánok mindenkinek!

P 294 / 2020.

A hívek bekapcsolódása a nagyheti szertartásokba

OTTHONI ÜNNEPLÉS

A nagyheti liturgia megünneplésével kapcsolatosan a hívek részvételének lehetőségeire is fontos kitérnünk. A rendelkezésünkre álló kommunikációs eszközökön keresztül tájékoztatni kell híveinket, hogy a közvetített liturgiába való bekapcsolódás bizonyos feltételekhez kötött. A közvetített szentmisét megfelelő összeszedettséggel és odafigyeléssel kell követnünk: minden más tevékenységet tegyünk félre, gondolatainkkal, szavainkkal, testtartásunkkal kapcsolódjunk be a közvetítésekbe, úgy kövessük a szertartás menetét, mintha fizikailag is jelen lennénk. Ahol a család együtt kapcsolódik be a szertartásba, helyezzenek egy keresztet az asztalra, válaszoljanak a szertartást végző személy szavaira, kapcsolódjanak be az énekekbe és az imádságokba.

Híveink felé jelezhetjük, hogy a nagyheti liturgia otthoni követéséhez található egy segédanyag a nagyváradi egyházmegye honlapján: www.varad.org.

Szatmárnémeti, 2020. április 2.

† Jenő püspök

MELLÉKLET

IX. b. RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,

és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek,

hogy megtapasztalhassa a keresztény nép:

életünkben és halálunkban

egyaránt mellettünk áll Krisztus,

a Mindenség Királya.

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja:

Mindenható, Örök Isten,

tekints kegyesen aggodalmunkra,

könnyítsd meg gyermekeid terhét,

fogadd országodba az elhunytakat

és erősítsd meg gyenge hitünket,

ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust,

aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.

Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben.

Krisztus, a mi Urunk által.

H.: Ámen.