2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 18. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Egyházmegyei Közlemény 2020-08

EGYHÁZMEGYEI KÖZLEMÉNYEK – VIII./ 2020.

P 559 / 2020.

Áthelyezések és kinevezések

F. é. augusztus 1-től a következő személyi változások történnek egyházmegyénkben:

 1. Ft. Heinrich Ferenc fernezelyi plébánost végleges nyugállományba engedtem.
 2. A fernezelyi Plébánia oldallagos ellátásával megbíztam a nagybányai Szentháromság Plébániát.
 3. Ft. Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébánost elengedtem a szatmári egyházmegyéből és visszatér saját egyházmegyéjébe.
 4. Ft. Tatár Zoltán kisdengelegi plébánost áthelyeztem a krasznabélteki Plébániára plébánosnak.
 5. Ft. Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkészt kineveztem a kisdengelegi Plébániára i.h. lelkésznek.
 6. Ft. Dudás Miklós sárközujlaki plébánost áthelyeztem a mikolai Plébániára plébánosnak.
 7. Ft. Antku István mikolai plébánost áthelyeztem a sárközujlaki Plébániára plébánosnak.
 8. Ft. Magász Jenő spirituális urat megbíztam Domahida oldallagos ellátásával.
 9. A börvelyi Plébánia oldallagos ellátásával megbíztam a kálmándi Plébániát.
 10. Ft. Linzenbold Szabolcs székesegyházi segédlelkészt egy évre, hivatástisztázás céljából, felmentettem papi kötelezettsége alól.
 11. Ft. Daniel Garcia Fernandez újmisést kineveztem székesegyházi segédlelkésznek.
 12. Ft. Simon Attila püspöki titkárt, eddigi feladatkörét megtartva, megbíztam helyettes-plébánosi rangban a Székesegyház lelkipásztori szolgálatának kisegítésében.
 13. Ft. Fanea József urat kineveztem a nagybányai Szentháromság Plébániára segédlelkésznek.
 14. Ft. Jakkel Tamás újmisést kineveztem máramarosszigeti segédlelkésznek.
 1. P. Henryk Urban SJ romániai delegátus helyezési átirata értelmében P. Josif Șandoru SJ a szatmárnémeti román személyi plébánia segédlelkészét felmentettem lelkipásztori feladatköre alól és elengedtem a szatmári egyházmegyéből.
 2. Az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa Fr. Marek Ferenc Bernandin OFM atyát elhelyezte a kaplonyi plébániáról és helyébe Fr. Puvák Antal P. Marián OFM atyát nevezte ki.
P 560 / 2020.

Virrasztás Magyarországért

A Szent István Bazilika Érseki Társszékesegyház idén is, már huszonnegyedik alkalommal megtartja a Nagyboldogasszony ünnepére virradó éjszakai engesztelő virrasztást. Amely augusztus 14-én, 21 óra és augusztus 15/e, 6 óráig tart (RO idő).

Nm. Ft. Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, Szent István Bazilika plébánosa kérésére, a mi egyházmegyénk is csatlakozik a közös imához, melyet online közvetítenek.

Kérem a Paptestvéreket, hogy hirdessék híveiknek, hogy csatlakozzanak otthonaikból, ezzel is közösen készüljünk a jövőre megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

P 561 / 2020.

Beiratkozás a Szent Alajos Konviktusba

Konviktusunk elsődlegesen a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai számára biztosít keretet a keresztény neveléshez. A szabad külsős tanulói férőhelyek számát minden tanévben a saját tanulóink következő évi beiskolázásának létszáma határozza meg. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól minden diák esetében. A felvétellel kapcsolatos lehetőségekről ill. tájékoztatást a felvételihez szükséges dokumentáció benyújtásáról telefonon (iskola: 0261-717180) vagy személyesen lehet kapni. Beiratkozás időpontja: 2020. augusztus 17-18, 9.00–13.00 óra között (a jelentkező diák és a szülő jelenlétére is számítunk) a Szent Alajos Konviktusban.

P 562 / 2020.

Kántorok zarándoklata

A jelenlegi helyzetre való tekintettel, a tervezett zarándoklat elmarad.

P 563 / 2020.

Augusztusi papi lelkigyakorlat

A járványügyi intézkedések miatt, az idei papi lelkigyakorlat elmarad.

P 564 / 2020.

Őszi gyűlések

Szintén a kialakult járványügyi helyzet miatt, az őszi Pasztorális Tanács, a Szenátusi, a Papi és Esperesi gyűlések időpontjait a helyzet alakulásának függvényében alakítjuk.

P 565 /2020.

Papi továbbképző

A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola f.é. augusztus 31. - szeptember 3. között tartja az idei papi továbbképzőt. Szeretettel várnak minden továbbképzőre köteles vagy egyszerűen érdeklődő atyát. Kérem és buzdítom elsősorban azon Paptestvéreimet, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

Jelentkezni lehet, 2020. augusztus 27-én 18:00 óráig, Ft. Dr. András István rektornál, a 0752-245060 telefonszámon vagy a sis.rektor@gmail.com email-címen.

Az idei évben a papi továbbképzőn sorra kerülő tantárgyak: homiletika, katekétika és filozófia. Az alábbiakban bemutatjuk a soron következő témákat és egy kisebb bibliográfiát, azzal a szándékkal és céllal, hogy a résztvevők már előre elmélyülhessenek a tárgyalandó témákban.

HOMILETIKA:

Az igehirdetés mai kihívásai: misszió, evangelizáció, kommunikáció

Mit jelent újra- evangelizálni?

Az új evangelizáció lelkisége Ferenc pápa tanításában

            Könyvészet:

Verbum Domini, SzIT., Budapest 2011

Homiletikai Direktórium, SzIT., Budapest 2016

Evangelii Gaudium, SzIT., Budapest 2014

Christus vivit, SzIT., Budapest 2019 (4. fejezet)

Michonneau, Georges-Varillon, Frantpois: A nagy lehetőség. Gyakorlati gondolatok az igehirdetésről, Bécs 1969

Székely Dénes: Korszerű evangelizáció, in: Studia Theologica Transsylvaniensia. A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata, 2013, 16/2.

KATEKÉTIKA:

A keresztény nevelő                                                          (írásbeli vizsga)

            Könyvészet:

A katolikus egyház katekizmusa. Budapest 1994.

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma. Budapest 2006.

A Katekézis Általános Direktóriuma. Budapest 1998.

Katekétikai szöveggyűjtemény. Pécs 2005.

ELEKI Béla: Kisiskolás a családban. Szeged 1992.

FERRERO, Bruno: Boldog szülők. Budapest 1998.

FOGASSY Judit: Családi katekézis. Budapest 2003.

KESZELI Sándor: A serdülők és fiatalok katekézise. Módszertani alapvetések (kézirat/ Szeged 2002.

KESZELI Sándor: Felnőttek katekézise. Módszertani alapok. Szeged 2001.

MEVES, Christa: A neveléshez bátorság kell. Szeged 2001.

MEVES, Christa: Lelkisérült gyermekeinkért. Szeged 2001.

MEVES, Christa: Tanácsadó ábécé az élethez. Szeged 2005.

NEMETSCHEK Mónika: Isten a gyermek életében. Bécs 1978.

PELLEGRINO, Pino: Nevelni de jó. Budapest 1998.

TARJÁNYI Zoltán: Katekétika I. Budapest 1998.

TARJÁNYI Zoltán: Katekétika II. Budapest 1999.

 

FILOZÓFIA:

Magyar filozófusok a XX. században

A mai filozófiai gondolkodás helyzete

A virtuális világ és a filozófia                                         (Szóbeli vizsga)

            Könyvészet:

Bármilyen könyv Böhm Károly, Pauler Ákos, Szilasi Vilmos, Hamvas Béla, Heller Ágnes, Esterházy Péter, Fodor Ákos tollából vagy műveikről írt kritikák.

            Ezen kívül bele lehet lapozni a következő írásokba:

ANDRÁS I., A „kisebbségek kora”?! in. Katolicitás és etnocentrizmus Erdélyben. Katolikus identitásunk szerk. Marton j. - Diósi D., Szent István Társulat, Verbum, Budapest-Kolozsvár 2015, 35-41.

ANDRÁS I., A posztmodern identitás, in. Identitás és kommunikáció, Vigilia Kiadó, Budapest 2015, 293-315.

ANDRÁS I., A virtualizálódó szubjektum (helyzetjelentés, morfondírozás), in «Studia Theologica Transsylvaniensia» 17/2 (2014), 325-341.

ANDRÁS I., Dal cogito al soggetto: il soggetto cartesiano. Una rilettura alia Vattimo, in. «Studia Theologica Catholica Latina» 2/2019, 5-21.

ANDRÁS I., Horizontálódás, avagy a szent mai kultuszáról, in. Korunk, III. évf., XXVII/8, 2016, 89-95.

ANDRÁS I., 11 pensiero debole: una possibilitáper il soggetto postmoderno, Szent István-Verbum 2019.

ANDRÁS I., Istenképiség a posztmodemben alla Vattimo, in. Istenképiség, Átistenülés. Emberi méltóság, szerk. Puskás A., Perendy L., Szent István Társulat, Budapest 2019, 143-151.

ANDRÁS I., Naplemente? (A modern kor metamorfózisa vagyis a posztmodern), in «Studia Theologica Transsylvaniensia» 17/1 (2014), 7-22.

ANDRÁS I., Preskolasztika és „posztmodern ”, avagy lehet-e valaminek a pre ”-je a mostani „poszt”!, in «Studia Theologica Transsylvaniensia» 19/1 (2016/1), 45-55 ANZENBACHER, A., Bevezetés a filozófiába, Cartaphilus kiadó, Budapest 2001.

BABARCZY, E., Siralmas posztmodern, in: Replika 30(1998/6).

BAUMAN, Z., II disaggio dellapostmodernitá, Bruno Momdadori, Milano 2002.

DIÓSI, D., Egyházam a posztmodernben, A dialógus-„kényszer” ideje, Vigilia Kiadó, Budapest 2014.

DIÓSI, D., Plázakultúra és egyház. Az olcsó „sikerstratégiák”hiábavalóságáról, in. Studia Theologica Transsylvaniensia» 15/2 (2012), 123-135.

DIÓSI, D., Posztmodern spiritualitás? Egy divatfenomén az egyház szolgálatában? in. Studia Theologica Transsylvaniensia» 14/2 (2011), 173-185.

ESTERHÁZY, P, A szabadság nehéz mámora, Magvető, Budapest 2003.

HELLER, Á.,: Mi a posztmodern - húsz év után, in: Alföld 54(2003/3).

LYOTARD, J-F., La condizione postmoderna, trad. C. Formenti, Feltrinelli, Milano 2010. MOLDANDO, T., II futuro della modernitá, Feltrinelli, Milano 1987.

NIETZSCHE, F.W., A bálványok alkonya, Holnap Kiadó, Budapest 2004.

PANNWITZ, R., Die Krisis dér Europeische Kultur, Verlag Hans Carl, Nuemberg 1917. SCHELER, M., A filozófia lényegéről, Szent István Társulat, Budapest 2008.

VATTIMO, G., La fine della modernitá, Garzanti, Milano 2011.

WEISSMAHR, B., Az emberi lét értelme, Akadémiai Kiadó, Budapest 2012.

 

Szatmárnémeti, 2020. július 29.

                                                                                              † Jenő

                                                                                              püspök