2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Felnőttpasztoráció - Segédanyagok

Bibliaóra vázlatok
2011 - Május
Én Uram, én Istenem!
Gondolat:
Három mozzanat tűnik szembe az imént hallott evangéliumi szakaszban.
Meglepő először, milyen hatalommal jelenik meg Jézus húsvét napján övéi körében. Teste fölött már nem uralkodnak az anyag korlátai, zárt ajtókon keresztül is képes közlekedni. De még meglepőbb, ahogyan Feltámadottként képes békét közvetíteni. Hatalma van minderre. Köszöntése nyomán: „Békesség nektek!", tanítványai valóban megnyugodnak, és öröm tölti el a szívüket.
A következő szembetűnő dolog a megbízás komolysága, amelyben az apostolok részesülnek. Küldetést kapnak a Feltámadottól. És ez a küldetés annyira komoly, mint amennyire komoly volt Jézus küldetése: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket". A Lélek erejéből az apostolok is krisztusi hatalomban részesülnek, és ugyanolyan tetteket fognak véghez vinni, mint mesterük, sőt még nagyobbakat is (vö. Jn 14,12). Jézus az ő apostolain keresztül akarja folytatni küldetését ezen a földön.
És végül sajátosan megindító Tamás apostol találkozása a Feltámadottal. Sokan a hitetlenkedőt látják kezdeti viszonyulásában, viszont lehet pozitívan is tekinteni mindezt, vagyis úgy, hogy személyesen akar találkozni a feltámadt Krisztussal. S amikor megadatik számára e találkozás kegyelme, már nem is biztos, hogy megérinti Jézus sebeit. Elég neki a találkozás öröme, a megnyugvás, melynek hatása alatt felkiált: „Én Uram, én Istenem".
Feltámadása után Jézus többször is megjelent övéi számára. Biztosítani akarta őket arról, hogy nem szűnt meg létezni, hanem él, igazolni akarta, hogy még a halálnak sincs fölötte hatalma.
Ha igényeljük és törekszünk is rá, előbb-utóbb számunkra is megadatik lelkileg idén is a feltámadt Krisztussal való találkozás kegyelme. Húsvét titka az, hogy évről-évre eltelünk a Feltámadott békéjével, örömével. Éspedig azért, hogy mimagunk is az ő tanúi, az ő küldetésének folytatói lehessünk.
Krisztus titka, hogyan vezet el évről-évre mindannyiunkat erre a személyes találkozásra. Számunkra elég mindig az ő biztosítéka, melyet Tamásnak mondott: „Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek". És személyes törekvésünk, amit mindig tennünk kell, hogy keressük őt.   „Keressetek, és találtok", mondta Jézus (Lk 11,9). És ugyancsak ő mondta: „Boldogok a békességszerzők...., boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot..." (vö. Mt 5, 6.9).
Örömteli, békés húsvétot a Feltámadottban!
Kérdés:
Hogyan keresem a feltámadt Krisztust? Mennyire tölt el az ő öröme, békéje?
Mottó:
Én Uram, én Istenem!
Imádság:
Úr Jézus, Üdvözítőm, köszönöm, hogy megváltottál engem. S köszönöm azt is, hogy feltámadtál, mert így reményem is lehet. Töltsd el lelkemet örök életed örömével, békéjével, közösségével, hogy hitelesen tanúsíthassalak másoknak. Ámen.
Ft. Nagy József, KMB
2011 - Nagyböjt
Globalizáció (eggyé válás) a szolidaritásban (II. János Pál)
A jubileumi esztendő lelkülete
A Leviták könyvének 25. fejezete hatásos módon mutatja be, hogy Isten az Úr Izrael fölött. A föld hozzá tartozik, Ő bízta azt népére. Hogy ezzel az ajándékkal jól bánjanak, világos szabályokat állít fel: minden ötvenedik év legyen jubileumi év, a fordulat éve. A jubileumi év egyik célja megakadályozni az elszegényedést, a rabszolgaságot, a nyomorba süllyedést. Ezért minden 50. év után meg kell adni a lehetőséget egy szociális és gazdasági megújulásra.
Napjainkban, amikor nemzetközi gazdasági és politikai háló kapcsol össze minket, nemcsak a közvetlen embertársainkkal való szolidaritást kell előmozdítani, hanem a globalizálódó szolidaritást (II. János Pál) a világ minden emberével. Mit jelent a népek elszegényedése és nyomora?
Az eladósodás spirálja egyre inkább lehetetlenné teszi, hogy az eladósodott országok saját erejükből fejlődjenek. Beszorulnak az adósság csapdába és semmilyen kitörési lehetőségük nincs. Egy elemzési szerint összességében nem a fejlett országokból áramlik a tőke a fejlődők felé, hanem fordítva. Már több évtizede - a véget nem érő adósságtörlesztés címén - a fejlődők utalnak nettó több tőkét a fejlett, gazdag országokba. 
1980 és 2004 között, adósság szolgálat címén, 5 300 milliárd $ áramlott a fejlett országokba és bankjaikba, míg az adósság állománya 540 milliárdról 2 600 milliárd $-ra nőtt. Az emberiség számára az adósság tragikus következményekkel jár: a legnagyobb szegénységben tart természeti és emberi erőforrásokban gazdag óriási területeket. Ez a katasztrofális háttér és szerteágazó következményei alig elviselhetőek és beláthatóak.
Hirdess szabadulást földed minden lakójának, mert örvendetes esztendő az. Kapja vissza akkor mindenki a birtokát, és térjen vissza mindenki eredeti családjához. Lev 25, 10
Ne adjátok el tehát örökre a földet, mert az enyém az, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam. Lev 25, 23
Ha testvéred elszegényedik és vagyonilag meginog, s felsegíted mint jövevényt vagy idegent, s így eléldegél melletted, ne végy tőle kamatot vagy többet, mint adtál: féld Istenedet, hogy megélhessen melletted testvéred. Lev 25, 35-36
Ha a szegénység arra kényszeríti testvéredet, hogy eladja magát neked: ne terheld rabszolgamunkával, hanem napszámosnak vagy zsellérnek tekintsd. Lev 25, 39-40
Javaslatok a csoportbeszélgetéshez:
Mit mozdítanak meg, mi jön fel bennem a szentírási részeket olvasva?
Utópiának tűnik számomra Istennek ez az utasítása? Milyen konkrét vonatkozási pontokat fedezek fel saját társadalmi valóságunkkal kapcsolatban?
Milyen hatása lenne annak, ha a mi közösségünk megpróbálná ezt az utasítást követni?
Hogy látom, mik a következményei annak, ha nem követjük ezt az utasítást?
(V. ö.: Gemeinschaft Christliche Lebens – Werkheft 1/1999)
2010 - Advent
Advent - Szeretetszolgálat Éve
"Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre." Iz 32, 17
Csak a szegények lehetnek Krisztus-követők
Sokkoló ez a kijelentés. Azonban minél inkább foglalkozunk a témával, annál inkább érezzük, hogy ez a kijelentés húsbavágó.
A lényeg nem az, hogy lelkiismeretfurdalást keltsen, hanem hogy keressük a módját egy szabadabb életnek, melyben a vágyaknak tere van.
Ha nem találjuk meg az utat a "kevesebb" felé, belefulladunk a "túl sokat akarok" követésébe.
1. Eszembe jutnak-e helyzetek, amikor megtapasztaltam, hogy a "kevesebb", "több"-et jelentett?
2. Mi érintett meg most mindabból, amit a csoporttársaim elmondtak?
3. Milyen konkrép lépések lehetnének életemben ennek az új életstílusnak a megéléséhez?
A birtoklás akadályozza a szabadságot és az elérhetőséget
1. Eszembe jutnak-e helyzetek, amikor szükségemben és kilátástalan helyzetemben mindent Isten kezébe tudtam helyezni? Mit szabadított ez fel?
2. Eszembe jutnak-e helyzetek, amikor a másik ember, akivel találkoztam, azt mondta: úgy érzem, nincs tovább, nem megy tovább? Hogyan reagáltam?
Jézust követni azt jelenti: késznek lenni a szegénységre
"Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok." 2 Kor 8, 9
1. A szegény Jézusban magamat látni: Éreztem-e már magam szegénynek? Amikor szegényekkel találkozom, mi jut eszembe saját életemmel kapcsolatban?
2. Felbukkan-e bennem félelem ha arra gondolok, hogy szabad akaratomon kívül szegénységet kellene magamra vennem? Mely veszteség okozta eddig a legnagyobb fájdalmat?
3. A szegénység nem lehet életcél. Tudok-e örülni mindannak, ami rendelkezésemre áll? Hogyan bánok velük?
Jézust követni azt jelenti: a szegények előnyben vannak
1. Ismerek szegényeket a közelemben? Tudok-e valamit szükségeikről, vágyaikról?
2. Hogyan tudom a szükséget elviselni, Isten elé vinni, imában vele együtt élni?
3. Milyen konkrét lépéseket, esetleg változtatásokat látok saját életemben, melyeket "Isten akaratának" érzek?
Befejező ima:
Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok Uram egyszerre mindent. Legyen felettünk korlátlan úr rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más nem kell. Amen.
Loyolai Szent Ignác imája
2010 - október
Zakeus Lk 19,1-10
Bibliaóravázlat
Magyarázat:
Zakeus története Lukács sajátja.
Jerikó Jézus jeruzsálemi útjának utolsó előtti állomása, 35 km-re Jeruzsálemtől észak-keletre.
A vadfügefának alacsony törzse és erős ágai vannak. Könnyű felmászni rá.
Zakeus túlmegy a törvényben előírt kártérítésen.
Amint Zakeus eddigi törvénytelensége miatt egész háza népe szenvedett, most ugyanúgy részesülnek igaz voltából is. „Ábrahám fia": Zakeus a hívő pogányok előképe is.
Megérkezés, elcsendesedés
Bibliás foglalkozás:
1. Zakeus látni akarja Jézust. Vágyon-e látni Jézust? Mit jelent ez számomra?
2. Jézus mindenkit hív. Megragadom-e a lelki fejlődéshez vezető különböző alkalmakat? Hogyan?
3. A szeretet kiárad: Zakeus mindenkit részesíteni akar örömében. Hogyan van jelen életemben a hála, öröm, szolgálat?
(Forrás: Jakubinyi György - Hirdesd az Igét!, Kateketikai segédanyag)
Befejező ima
Zs 144
Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön örökké.
Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön örökké.
Nagy az Úr és méltó a dicséretre, nagysága fölfoghatatlan.
Nemzedék nemzedéknek dicséri alkotásaidat és hirdeti hatalmadat. ...
Mindeneknek szemei tebenned bíznak, Úristen, mert te adsz nekik eledelt.
Alkalmas időben megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal.
Igazságos az Úr minden útjában, és szent minden művében.
Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják, akik segítségül hívják őt igazságban.
Teljesíti akaratát azoknak, akik őt félik, meghallgatja könyörgésüket és megszabadítja őket. ...
Hirdesse szám az Úr dicséretét, és minden élő áldja szent nevét örökkön-örökké.
2010 - szeptember
Víz (Jn 4, 1-42)
Bibliaóravázlat
Ráhangolódás elcsendesedéssel, imával
Bevezető gondolatok:
A víz az élet alapfeltétele. A víz mindenütt jelen van, életszükséglet, azonban nehezen ragadható meg. János evangéliumának tanúsága szerint Jézus életét végig kíséri a víz: a Jordánban való megkeresztelkedés, a kánai menyegző, a szamariai asszonnyal való beszélgetés, a keresztségről szóló beszélgetés Nikodémussal, gyógyítás a Beteszda fürdőnél, lábmosás az utolsó vacsorán, a keresztre feszített testéből fakadó víz, a tópart, ahol Jézus feltámadása után megjelenik és reggelivel várja az apostolokat.
Jézus soha nem mondta: én vagyok a víz. Azt mondta, ő a kenyér, a világ világossága, a pásztor, a szőlőtő ... de nem víz. Az Ószövetségben találkozunk azzal, hogy a víz Isten és a bölcsesség jelképe: „Mert kétszeres gonoszságot követett el népem: elhagytak, engem, az élő vizek forrását, azért, hogy ciszternákat ássanak maguknak..."(Jer 2,13).
A Jn 4, 1-42 szövegben azt találjuk, hogy ami elakadt, újból megindul. A „Szikar" helységnév jelentése: elakadt.
Bibliás foglalkozás:
A résztvevők körben ülnek. A középpont egy kialakított kút (kék kendő, körberakva kövekkel), mellette korsó vízzel.
Megosztás hármas vagy nagy csoportban:
Mi az élő víz? Eszembe jut-e ezzel kapcsolatban egy esemény, egy vágy?
A szöveg (Jn 4, 1-42) felolvasása hármas csoportokban szerepekre (Jézus, szamariai asszony, mesélő) osztva.
Megosztás: Hogyan éreztem magam a szerepemben? Mit mond nekem a szöveg?
Gyakorlat:
Most a résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy letegyék korsójukat. Gondoljon mindenki egy helyzetre, tapasztalatra (munkahelyi terhek, szétforgácsolódás a sok tennivaló miatt, családi gondok, belső nyugtalanság, ellenségeskedés, kiengesztelődés hiánya....), ami az életét megakasztja.
Segíthet a következő ima is: „Életem Ura, valamit már megtapasztaltam az élő vízről. De ismerem az ellenállást is, ami a vizet elapasztja, megfagyasztja. Nyiss meg az élő víz forrásának. Amen."
A járás egy egyserű és alapvető formája annak, hogy valamit a magunkévá tegyünk, feldolgozzunk. (Mindenki kézbe kap egy korsót.)
A csoportvezető vezeti a gyakorlatot: „Korsóm meg van töltve mindazzal, ami életemet megakasztja. Odamegyek és korsómat a kútnál hagyom.... Ahogyan a szamariai asszony az élő víz forrásává vált, ugyanúgy én is azzá válok. Az élő víz nem a kútban van, hanem saját magamban.... Ezzel a tapasztalattal, hogy én vagyok az élő víz, elindulok saját ritmusomban. ... Ráhagyatkozom annak az élő víznek erejére, mely bennem van. ... Átélhetem most ezt az érzést. Ha segít, nézzem a földet, egészen magamnál lehetek."
Megosztás: lehetőség van egy kérés vagy tapasztalat megosztására. Aki szeretné, kiegészítheti megosztását egy elhatározással.
Befejező ima
(Forrás: Werkstattbibel 7)
2010 - augusztus
Bibliaóravázlat
Példázat a gazdag hamis biztonságáról (Lk 12, 13-21)
Magyarázat:
A példabeszéd figyelmezteti a tanítványokat annak hiábavalóságára, hogy anyagi javakkal védekezzenek az ellenségeskedéssel szemben. A „bolond" gyakran használja az „én" és „enyém" szavakat. Én-központú gondolkodása kizárja Istent és a felebarátot látóteréből. Az illető haláláról mint a számadás idejéről van szó.
kié lesz akkor mindaz: Ez a példabeszéd csattanója, amely kényszeríti az olvasókat, hogy feltegyék az alapvető kérdést: Miről szól az élet? Lukács megadja a maga válaszát: Isten tiszteletében és a szegényeknek való adakozásban találd meg az élet értelmét. (V. ö. Jeromos Bibliakommentár II.)
Kérdések a kiscsoportos beszélgetéshez
v     Szemlélem-e a teremtményekben, alkotásokban Isten végtelen szeretetét?
v     Rányílik-e a szemem a természetes szépség és egyszerűség gazdagságára? Mi szükséges ehhez?
v     Miért szoktam leginkább aggódni?
v     Aggódom-e néha örök üdvösségem miatt? Hogyan szeretném életszemléletemet megváltoztatni? (V. ö. Kateketikai segédanyag)
Ima:
Zs 95
Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek. Járuljunk eléje magasztalással, vigadjunk előtte zsoltárokkal. Mert nagy Isten az Úr, hatalmas király ő minden istenen. Kezében vannak a föld mélységei, s övé a hegyek csúcsa. Övé a tenger, ő alkotta meg, s az ő keze formálta a szárazföldet. Jöjjetek, imádjuk, hajoljunk meg, boruljunk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt! Mert ő az Úr, a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe, s kezének juhai vagyunk. Ma, ha szavát meghalljátok: ,,Ne keményítsétek meg szíveteket, Mint Meribánál s Massza napján a pusztában, hol atyáitok megkísértettek engem: próbára tettek, bár látták műveimet. Negyven esztendeig undorodtam e nemzedéktől, s azt mondtam: Tévelygő szívű nép ez. Nem ismerték útjaimat, ezért haragomban megesküdtem: Nem mennek be nyugalmamba!'
2010 - Június
Bibliaóravázlat
Leülni és hallgatni (Lk 10, 38-42)
▪ Megérkezés: elcsendesedés, ima
▪ Szövegfeldolgozás
Valaki felolvassa hangosan a szöveget, majd pár pillanat csendben hagyjuk lecsengeni.
A következő kérdések alapján foglalkozunk a szöveggel:
Környezet
v     Mit mond a szöveg a konkrét életkörülményekről?
v     Az élet mely területére irányítja a figyelmet?
 
Isten megtapasztalása
v     Hogyan kerül szóba az Istennel való kapcsolat?
v     Hogyan kapcsolja össze a szöveg a hitet az élettel
Életút
v     Milyen belső és külső utat tesznek meg a szereplők?
v     Hogyan hatnak a szavak, találkozások a szereplőkre?
v     Milyen ütközéseket mutat a szöveg az önakarattal?
Felelősség
v     Milyen magatartás, cselekvés, döntés jön elő a szövegben?
v     Hogyan élnek a szereplők a felelősséggel?
Együttélés
v     Hogyan mutatja be a szöveg a kapcsolatokat, találkozásokat?
v     Hogyan kezelik a szereplők a konfliktusokat és feszültségeket?
v     Milyen vezérelgondolást mutat a szöveg az együttélésről?
▪ Aktualizálás
Próbáljuk meg beleélni magunkat mindkét női szereplő helyzetébe.
A következő kérdések alapján beszéljük meg:
v     Jelenlegi élethelyzetemben melyik magatartásforma áll hozzám közelebb?
v     Miben látom a szöveg aktualitását, de egyben problematikáját is saját életemre vonatkozóan, az egyházban, a társadalomban?
Magyarázat
Még az egyházatyák idejéből fennáll egyfajta magyarázat, mely Mártában a „via activa", a cselekvő életet és Máriában a „via contemplativa", a szemlélődő életet látta. Ebben a magyarázatban Márta tevékenységét hasznosnak, de nagyon behatároltan és nagyon beszűkülten értelmezték.
A misztikus Eckart mester kijavította ezt a magyarázatot és Máriát mint kezdőt értelmezte, Mártát mint a lelkiéletben már érett nőt látta: „Márta félt, hogy a nővére benne marad ebben a jó érzésben, édességben" . Jézus szavait pedig így értelmezte: „Légy nyugodt, Márta, ő is a legjobb részt választotta. A legtöbb, amit kaphat, hogy szent lesz, mint te" .
Az újabb időkben voltak, akik megpróbálták összehozni Mária és Márta alakját, mintegy megtalálni és felfedezni az egységet a cselekvés és az álmok között.
Avilai Szent Teréz írta: „Higgyétek el nekem, hogy Máriának és Mártának mindig együtt kell lenniük, mert csak így fogadhatják és láthatják vendégül az Urat; különben micsoda vendéglátás is volna az, ha nem adnának neki enni? Már pedig hogyan adhatna neki enni Mária, amikor a lábánál ül, ha nővére nem dolgoznék? Eledelül pedig abbeli törekvésünket kell neki feltálalnunk, hogy lelkeket igyekszünk számára megnyerni, akik azután üdvözülve örökre dicsőítsék őt".
A szöveg lényege nem az, hogy a két szerepet egymással szembe állítsuk, hanem a megszokotthoz képest valami egészen újat akar kihozni. Így a szöveg nem csupán nőkről szól, hanem rá kell éreznünk arra, hogy a férfiak esetében is feltöri a hagyományos szerepeket.
(V.ö. Werkstatbibel 1)
2010 Május
2010 - május, C év
Bibliaóravázlat
Elengedni és elindulni (Lk 9, 57-62)
▪ Megérkezés, elcsendesedés
▪ Közelítés a szöveghez
Életemben voltak meghatározó pillanatok életutamon, amelyeket ma úgy látok: Új és nehéz volt számomra a helyzet, de visszatekintve elmondhatom, hogy jó volt. Felnőtté válásomtól kezdve nézzem végig tízévenkénti életszakaszaimat.
Arról beszélgetünk:
Hol éltem akkor?
Kik tartoztak családomhoz?
Kik voltak a barátaim?
Mivel foglalkoztam akkor, hogyan töltöttem a szabadidőmet?
▪ Szövegfeldolgozás
Valaki hangosan felolvassa a szöveget, majd pár pillanatig hagyjuk lecsengeni
Környezet
Mit mond a szöveg a konkrét életkörülményekről?
Milyennek mutatja be a szöveg a valóságot?
Isten megtapasztalása
Hogyan kerül szóba az Istennel való kapcsolat?
Hogyan kapcsolja össze a szöveg a hitet az élettel?
Életút
Hogyan hatnak a szavak, találkozások a szereplőkre?
Milyen ütközéseket mutat a szöveg az önakarattal?
Felelősség
Milyen magatartás, cselekvés, döntés jön elő a szövegben?
Milyennek érzékelik a szereplők a felelősséget?
Együttélés
Hogyan kezelik a szereplők a konfliktusokat és feszültségeket?
Milyennek mutatja a szöveg az együttélést?
▪ Aktualizálás
„Elengedni, egy világos cél felé elindulni" - hogyan történik ez a mindennapi életemben?
Mit értettem meg a szövegen keresztül saját életemre vonatkozóan?
(V.ö. Werkstattbibel 1, Verlag Kath. Bibelwerk)
Magyarázat a szöveghez
A szöveg három jelenetet mutat be. Ezek a rövid példabeszédek lehetőséget adnak a hallgatóknak, hogy saját magukat felfedezzék az eseményekben, illetve azonosíthassák magukat a szereplőkkel. Jézus túlzást alkalmaz, hogy kizökkentse a hallgatókat megszokott világértelmezésükből, hogy egy teljesen új nézőpontból szemléljék az életet, a tanítvány szemszögéből, aki válaszol arra, ahogyan Jézus Isten országát hirdeti.
Hadd temessék el a halottak halottaikat: Isten országának útjai nem feltétlenül hozhatók harmóniába a mi emberi útjainkkal. Az elterjedt értelmezés szerint a mondás azt jelenti, hogy a lelkileg halottak temessék el a fizikailag halottakat.
Az eke szarvára: a palesztínai könnyű ekéhez ügyesség kell és koncentrált figyelem. Ha a szántóvető hátranéz, a barázda görbe lesz. Aki hátranéz, a már megtett munka irányába és nem afelé, amit még meg kell tenni, az nem tud célja felé tartani.
Alkalmas: A mondás megkérdőjelezi várakozásainkat arról, ki alkalmas arra, hogy Isten Országát életébe befogadja. (V.ö. Jeromos kommentár)
2010 Április
2010 április 25. - Húsvét 4. vasárnapja, „C" év
Bibliaóra vázlat
Bevezető ima
Jn 10, 27-30
Magyarázat:
Mivel Isten az, aki ezeket a juhokat Jézusnak „adta", senki sem veheti el őket tőle.
Nem hiusíthatják meg Jézus célját az örök élet ajándékát azok számára, akik hisznek.
Én és az Atya egy vagyunk - A búcsúbeszédben az Atya és Jézus egysége úgy mutatkozik meg, hogy magában foglalja a hívők közösségét is.
(Jeromos bibliakommentár)
Kérdések  a csoportbeszélgetéshez:
Mit jelent Jézus szavára hallgatni? Hogyan valósul ez meg életemben?
Helyem az Egyházban:
A következő meghatározások közül jelöljem meg azt, amelyik a legjobban kifejezi a helyzetemet és érzéseimet. Indokoljam meg, hogy miért.
▪ Belül vagyok, de sok minden nem tetszik.
▪ Hallgatónak, nézőnek érzem magam. Miért?
▪ Belül vagyok. Szolgálok. Miért?
▪ Még kívülállónak érzem magam, de igyekszem befelé. Hogyan?
▪ Nem érzem, hogy közöm volna az Egyházhoz.
Jézus mely tulajdonságait szeretném beépíteni a saját személyiségembe? Milyen konkrét feladatok, helyzetek segítenek ebben?
(Forrás: Kateketikai segédanyag)
Ujjongjatok Istennek, minden földek, örvendezve szolgáljátok az Urat, járuljatok eléje lelkendezve! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és az övéi vagyunk az ő népe s az ő legelőjének nyája. Lépjetek be kapuiba hálaadással, udvaraiba magasztalással. Áldjátok őt, dicsérjétek nevét. Mert jó az Úr; Örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége. Zs 99
Befejező ima
2010 Március
2010 március 21 - Nagyböjt 5. vasárnapja, „C" év
Bibliaóra vázlat
Bevezető ima
Jn 8, 1-11 A házasságtörő asszony
Magyarázat:
3-5 v.: A szinoptikus evangéliumok sok esetet megőriztek, amelyben Jézusnak kérdést tesznek fel, és bármit válaszol, feleletét ellene fordítják. A rabbik erre az esetre akasztást írtak elő megkövezés helyett. A kérdés eszerint ez: Érvényesnek tartja-e Jézus ezt a rabbinikus döntést?
6 v.: Egyetlen eset, amikor Jézus ír. Sokféleképpen magyarázzák: a körülállók bűneit írta a homokba; csak firkált, hogy kimutassa, nem érinti az eset.
7-8 v.: Jézus nem akar jogi esetet csinálni az egészből. Gyakorlati megoldást követ: Vizsgálják meg magukat, méltók-e arra, hogy mások fölött ítélkezzenek? 
9-10 v.: Jézus válaszát nem lehet megtámadni. Az is lehet, hogy magukba szállva felismerték szégyenletes tettüket.
11 v: Nem arról van szó, hogy a bűn semmi, hanem arról, hogy Isten mindig felkínálja irgalmát, hogy a bűnös elszakadjon bűnétől. Jézus nem ítél el senkit, de eljövetele ítélet, mert dönteni kell mellette vagy ellene. Maga jelenet is felhívás a bűnbánatra.
(Forrás: Jakubinyi György - Hirdesd az Igét!)
Kérdések  a csoportbeszélgetéshez:
• Az életben nincs két egyforma eset. A törvény irányvonalat közöl. A merev törvényalkalmazás nem felel meg az evangélium szellemének. Emberekről van szó, nem esetről. - „Az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van!" - Mit jelent ez számomra?
• Jézus nem ítél: mi magunk ítéljük el magunkat, ha visszautasítjuk Isten irgalmát. Hogyan vélekedek a bűn fogalmával kapcsolatban?
,,A mai keresztény olyan világban él, aminek fölépítésében és életritmusában a bűn fogalmának nincs szerepe. Olyan világ ez, amely se kimondani nem tudja a bűnt, mert nincs rá szava, se megbocsátani nem tudja, mert nincs rá helye és hatalma, de úgy látszik, nem tud meglenni a kettő -- ti. a bűn kimondása és feloldása -- nélkül'' (G. Ebeting).
A szabadság és az élet megnyerése érdekében az embernek el kell hagynia a bűn útját és vissza kell térnie Istenhez. De a megtérés nem pusztán emberi mű: Isten maga hozza vissza és szabadítja meg az eltévedtet. Jézus Krisztusban lett valósággá Isten korlátlan és feltétlen igenje. Az ember ,,a bűn törvénye és a halál'' hatalmába került (Róm 8,2), most azonban ,,a halálból átmentünk az életre'' (1Jn 3,14) és a megváltás fölszabadított az új életre. De nem a ,,vezeklés'' és a ,,jó cselekedetek'' miatt, hanem tiszta szeretetből és ,,ingyen'' (Róm 5,12). Az eredeti bűn következményei miatt kell az embernek ,,virrasztania és imádkoznia'', hogy kísértésbe ne essen (Mt 26,41; 6,13).
Az emberi bűnösség pusztán etikai és az emberre figyelő tárgyalásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni a bűn lényegét, ami Aquinói Szent Tamás szerint ,,elfordulás Istentől, s odafordulás a teremtményhez''. 
A bűn nem csupán erkölcstelen cselekedet (törvényszegés), hanem az Istentől és szeretetétől való elidegenedés állapota. A megtérés az élet radikális irányváltoztatása Jézus felé. 
Csak Isten szeretetének megismerése teszi láthatóvá a bűn teljes valóságát, mely bűnvallomásra késztet. A kibékülés Istennel és a felebaráttal nem elszigetelt magányban, hanem a bűnbánat szentségében -- nyilvánosan és hivatalosan -- történik, a kiengesztelődés folyamatában.
A lelkiélet előrehaladtával a hívő nem ténylegesen elkövetett bűnök miatt érzi magát bűnösnek, hanem sokkal inkább a mulasztásai és egyéni lanyhasága miatt (vö. Jel 3,15). A szentek élete mutatja, hogy a bűn iránti érzék egyenes arányban áll az istenközelséggel: minél közelebb van valaki Istenhez, annál jobban érzi a maga bűnösségét, érzi, hogy a bűnös emberiség tagja és szolidáris a nyomorultakkal (Mt 25,31-40). Michael Schneider (A keresztény szellemiség lexikona)
Mi segít abban, hogy őszinte bűnbánatot tartsak?
(Forrás: Hirdesd az Igét!)
Befejező ima
2010 Február
2010 Nagyböjt 2. vasárnapja, „C" év
Bibliaóra vázlat
Lk 9,28b-36 Urunk színeváltozása
Magyarázat:
Mózes és Illés - a törvényt és a prófétákat jelenti. Mindkettő  elvetet volt a nép által.    
Kérdések  a csoportbeszélgetéshez
Mi az első benyomásom a szövegről? Feltűnik-e valami?
Hogyan jelenik meg életemben a visszavonulás „egy magányos helyre"?
A felhőből szózat hallatszott: 'Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok' - mit üzen számomra saját életemre vonatkozóan?
Ima: 
Zs 26
Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől kellene félnem? Az Úr oltalmazza életemet: kitől kellene remegnem? Ha közelednek felém a gonoszok, hogy egyék húsomat, ellenségeim, akik szorongatnak, maguk botlanak meg és elesnek. Ha táborok kelnek is ellenem, nem ijed meg szívem; Ha harc támad is ellenem, akkor is reménykedem. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hadd lakjam az Úr házában életemnek minden napján, hadd lássam az Úr pompáját, hadd látogassam templomát. Mert ő elrejt hajlékában a veszedelem idején, elbújtat sátra rejtekében, kősziklára emel fel engem. Így fölemeli fejemet ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Én pedig diadalkiáltással áldozatot mutatok be hajlékában, éneklek és zsoltárt zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, szózatomat, amellyel hozzád kiáltok, könyörülj rajtam és hallgass meg engem! Rólad mondja a szívem: ,,Téged keres tekintetem!' A te arcodat keresem, Uram! Ne fordítsd el tőlem arcodat, ne fordulj el haragodban szolgádtól, te vagy segítőm; Ne hagyj el és ne vess meg engem, üdvözítő Istenem! Hisz atyám és anyám is elhagyott, de az Úr fölkarolt engem. Mutasd meg nekem, Uram, utadat, és vezess engem a helyes ösvényre ellenségeim miatt. Ne adj át ellenségeim akaratának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, akik erőszakot lihegnek. Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők földjén. Remélj az Úrban, légy férfias, bátor legyen szíved, és bízzál az Úrban!
2010 Január
2010 - Január, „C" év
Bibliaóra vázlat
Mt 5,13-16: A föld sója - a világ világossága
Magyarázat:
A záró bekezdésben szereplő „föld sója" és a „világ világossága" versek, kapcsolatot hoznak létre a boldogmondások és a Mt 5,21-től kezdődő antitézisek között. A só és a „világosság" (régi magyar nyelvben és a német szövegben is inkább „világ" vagyis világító eszköz, lámpás, mécses - lásd például: „a kapuőr előhozta a világot, hogy fényénél megláthassa, ki érkezett" - a fordító megjegyzése), két a mindennapi életben nélkülözhetetlen dolog, melyeknek konkrét és metaforikus jelentése egyaránt közvetlenül megtapasztalható. Ha a só és a lámpás nem töltik be feladatukat, teljesen értéktelenné és haszontalanná válnak. Zsidó mondás: A sónál és napsütésnél semmi sem hasznosabb. A „ti" ismétléssel hangsúlyozza a személyes megszólítást. A tanítványok: ha legsajátosabb feladatukat nem töltik be a földön (a föld sója), azaz üzenetükkel nem sugározzák be a világot (a világ világossága és a tartóra helyezett lámpás), és nem jelentenek vonatkozási pontot (a hegyre épült város), ítélet alá esnek. (Ha a só izét veszti nem jó semmire).
Máté bátorítja evangéliumának címzettjeit, hogy az üldöztetés ellenére maradjanak hűségesek magatartásukban. Biztosítja őket pótolhatatlanságukról. Jézus követőinek kicsiben és nagyban is jótetteikkel kell besugározniuk a világot, Isten dicsőségére. A „jótettekre" vonatkozóan az előzőleg bemutatott boldogmondásokra vagy az ezt a részt követő antitézisekre kell gondolnunk. Ha ezt a szövegrészt Máté gyülekezetének helyzetéből kiindulva olvassuk el, akkor rögtön látszik belőle az üldözött közösségnek szóló felszólítás, hogy szavaikat és tetteiket elválaszthatatlanul kössék össze egymással, és az életük legyen tanúbizonyság. Feladat - nem csak Máté kortársai számára.
15„...Világítson mindenkinek, aki a házban van" -ez egy palesztinai egyszobás házat, egy agyag olajlámpást, és egy vékát feltételez. A tanítvány nem csak önmagáért, hanem másokért él. 
16 „... lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van" -Tedd a jót, de ne légy öntelt, ne várj elismerést. Istenhez vezesd a környezetedet „Atyátokhoz, aki a mennyben van".
1.    Közelítsük meg a bibliai szöveget - 20'
Tegyünk középre egy tálkában sót és egy gyertyatartóban álló gyertyát. Beszélgessünk a só és a világ(osság) jelentőségéről régen és ma.
2.    Hallgassunk a bibliai szövegre - 30'-40'
Olvassuk el a Mt 5,13-16-ot, és a következő kérdések alapján beszélgessünk a szövegről:
Mi az első benyomásod a szövegről?
Miben áll a tanítványok sajátos lényege, legsajátosabb feladata?
Milyen jelentése lehet a „föld sója", a „világ világossága" és a „hegyre épült város" metaforáknak?
Mit jelent a 16-os vers: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van." (Vezető- lásd a magyarázatot!)
3.    Haladjunk tovább a bibliai szöveg alapján - 30'
Meditáció egy égő gyertyáról, amely megvilágítja a sötétséget, a következő kérdések alapján: Találkoztam-e életemben olyan emberekkel, akik megvilágítottak engem vagy környezetemet? 
Hogyan lehetek én fénnyé, hogyan vihetem Jézus üzenetét a világba? Mi akadályoz ebben? Hol találhatnék hasonlóan gondolkodókra, szövetségesekre?