2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Felnőttpasztoráció irányelvek

Világiak Irodája felépítése és működése
Cél:
-Meghívás a Krisztussal egyesült- és róla tanuságot tevő életre, a krisztusi közösség építésére
-Plébániai önkéntes munkatársak képzése, továbbképzése
-Plébániai kisközösségek kísérése, támogatása
Célcsoport: felnőttek, családok
Idézet az Egyházmegyei Zsinat (EZS) -ból
Kompetenciák:
Egyházmegye szinten:
-kommunikál és szervez, levezeti a programot
-önkéntes plébániai munkatársak képzése, továbbképzése, támogatása
-közösséganimátor (bibliakörvezető, animáló csoport)
-lelkipásztori munkatárs
-hétköznapok lelkigyakorlata kísérő
-jegyesanimátor
-családcsoportanimátor
-rendszeres kapcsolatot tart az egyházmegyei Média Irodával
-kapcsolatot épít országos és nemzetközi szinten hasonló jellegű intézményekkel
Esperesi szinten: partner az esperesi szintű rendezvények előkészítésében, levezetésében: esperességi napok, egyháztanácsosok, bibliakörvezetők, imacsoportvezetők, ....találkozóin; hivatásgondozásban
Plébánia szinten:
-kapcsolatot tart (rendezvények, szükségletek, kispályázati támogatás stb. által)
-konkrét és meghatározott idejű felkérésre, amíg még nincs plébániai munkatárs, segít a plébániai csoport indításban, vezetésben vagy plébániai családnap szervezésében
-felkérés esetén résztvesz a helyi közösségfejlesztésben
A Világiak Irodája vezetője a mindenkori püspök. Ő nevezi ki az iroda munkatársait.
I. AZ EVANGELIZÁCIÓS MUNKÁT SEGITŐ PROGRAMOK
I.1.  Meghirdetett felkészítő képzések az egyházmegyei zsinat témái szerint  - különböző célcsoportoknak
I. 1. Egyháztanácsosok
2004-ben került sor az első egyházmegyei szintű egyháztanácsvezetők találkozójára.  Ezen találkozók célja a tájékoztatás, a lelki szellemi képzés, a közösségépítés és a motiváció megerősítése.Hagyományteremtés van folyamatban és megjelentek az ismerkedés, személyes kapcsolat, tapasztalatok megosztása első gyümölcsei: egyes egyháztanács csoportok maguk szervezik esperesi szintű találkozójukat illetve egyes egyháztanácsos közösségek vendégül látják a többi egyháztanácsos közösségeket.
Idő és szerkezeti beosztás:
- Tavaszi esperesi szintű találkozó az egyháztanácstagoknak - téma az aktuális egyházmegyei lelkipásztori téma feldolgozása (Eukarisztia, Biblia, Imádság éve)
-  Őszi egyházmegyei szintű találkozó és továbbképzés az egyháztanács vezetőknek
Az eltelt időszakban feldolgozásra kerültek az alábbi témák: 2004 - Lelkipásztori és gazdasági kihívások a plébánián, 2005 - Ifjúság, 2006 - Család, 2007 - Közösségfejlesztés, 2008 - Nevelés
- 2008 - Román nyelvű egyháztanácsos találkozó szervezése
I. 2. Közösségek találkozói: Háló találkozó
A Háló, Kárpát-medencei Katolikus Közösségek Hálózata, az ősegyház nyomán a szeretet kisközösségeiben segít megélni hitünket, megtalálni helyünket és boldogságunkat. Egy gyorsan változó világ kihívásaira keres új válaszokat, kapaszkodó pontokat. Célja: kapcsolattartás, információcsere és áramlás, egymás segítése. A szatmári egyházmegye kisközösségei 2004-ben kapcsolódtak a Háló mozgalomhoz. Évente egyszer esperesi szinten találkoznak a közösségek, valamint évközben klubfoglalkozások zajlanak, önkéntesek közreműködésével.
I.4. Sekrestyések - harangozók, pébániai munkatársak
2004-ben tartottuk meg az első találkozót sekrestyések részére, Szokondon. Célja: ismerkedés, tapasztalatcsere, ismeretek gyarapítása, lelki töltekezés, kikapcsolódás. A jelentkező igényekre válaszolva zarándoklattal kapcsoljuk össze a programot.
I.5. Lelkipásztori Napok
2006-ban szerveztük meg először. Célja az aktuális egyházmegyei pasztorációs téma elmélyítése.
I.6. Lelkigyakorlat
Célja: bevezetés különböző imamódokba, a rendszeres ima segítése a mindennapokban, a szentignáci lelkiséggel való ismerkedés.
-  Szemlélődő lelkigyakorlat - bevezetés a Jézus imába
-  Szentignáci lelkigyakorlatos hétvége
-  Lelkigyakorlat a mindennapokban
II. Családpasztoráció
A családpasztoráció elsődleges célja, hogy segítse és bátorítsa a házasokat, hogy elvezessék családjaikat Jézus Krisztushoz, hogy őáltala és ővele éljenek.  Ugyanakkor a családgondozás feladata, hogy kísérje és hathatósan, gyakorlatban segítse a családokat élethelyzeteikben, házastársi, szülői hivatásuk ápolásában.
Jegyeskurzus: nagyböjtben, 6 x 2 órás találkozó, Szatmár szinten, hétfő délutánonként
Egyházmegyei családos tábor
Plébániai szintű családcsoportok kísérése
Segédanyagok készítése és segítségnyújtás az esperességi illetve plébániai családmunkához
Családcsoportvezető képző (3 évente)
Családkonferencia
III. közösségFEJLESZTÉS
„Világi hívek és lelkipásztorok egymással közösségben alkotják az Egyházat, amelyben minden kereszténynek otthon kell éreznie magát. Egy élő plébániai közösség vonzóvá teszi a krisztusi tanítást. Ha tagjai jobban megismerik egymást, elmélyülhetnek az emberi kapcsolatok, és egymás segítségére lehetnek a mindennpi élet gondjaiban. A közösségi élet által híveink, az első keresztények példájára, igazi testvérekké válnak. A közösségek révén élővé válik mind a plébánia, melyet híveink inkább intézménynek tekintenek, mind pedig a liturgia, ahol nem idegenként ülnek egymás mellett, hanem mint Krisztus testének tagjai és egymásnak testvérei." (EZS 20. o.)
-Programok által
-Páyázati lehetőség felkínálásáva
-Kapcsolattartás, tapasztalatcsere,
-Kisközösségek létrehozását segítő programok
A Világiak Irodájának „műhelyei" - Szervezés és kapcsolati csoportok
Kapcsolat célcsoportjaink vezetőivel
Egyháztanács gondnokok:  az egyházmegyei tanács tagjai az esperesi képviselők
Lelkiségi mozgalmak: egyházmegyei tanács - Tagjai a lelkiségi mozgalmak vezetői
Háló bogozók csoportja
Család munkacsoport: egyházmegyei tanács - családreferens pap, almunkacsoportok felelősei,  házas hétvége vezetői
Evangelizáció munkacsoport
Sekrestyések, plébániai dolgozók csoportja
A kommunikáció tartalmi részei:
- információk kétirányú eljuttatása: rendezvények, akciók, továbbképzések ajánlása, igények felmérése, felkérések továbbítása
- kispályázat (lásd melléklet 1: kispalyazat/2008/lebont_08_ossz)
- közös tervezés
- rendezvényeken szükség esetén együttműködés
Együttműködés az Ifjúsági, Pasztorális, Kórházi lelkigondozói Irodákkal:
- Lelkipásztori Napok
- Lelkipásztori munkatársak találkozói, képzése
- Hivatást segítő nap és zarándoklat