2020. április. 9. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. április. 9. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Szentignáci lelkiség az egyházmegyében


A legfrissebb tartalmak elérhetők a Világiak Iroda szentignáci lelkiségű blogján: https://szentignacilelkisegben.blogspot.com/
Mindig új impulzusokért érdemes meglátogatni a Világiak Iroda szentignáci lelkiségű Facebook-oldalát, amire fel lehet iratkozni: https://www.facebook.com/Szentign%C3%A1ci-lelkis%C3%A9gben-101043531406427/​


Lelkigyakorlat Adventben

A Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodája referense és önkéntes munkatársai kísérésével Adventben az egyházmegye több pontján végzik a hétköznapok lelkigyakorlatát. Ennek rövidített segédanyagát online is elérhetővé tesszük azok számára, akik követnék, otthon végeznék. Alább találják a segítő szövegeket, rövid impulzusokat, amelyek nem vesznek el sok időt a hétköznapokból, de sokat segíthetnek a lelki éberség, a Krisztusvárás megvalósulásában.


December 17., kedd

A lelkigyakorlatos út végén visszanézek a négy hétre, érzékelem a tapasztalatokat, gondolatokat, imaidőket és hétköznapjaimat.

Ránézek a lelkigyakorlat kezdetére és befejezésére. Kaptam-e valamilyen válasz? Legalább részben?
Mit viszek magammal tovább az elkövetkező napokra?
Mire van szükségem ahhoz, hogy ebben továbbhaladjak?

Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket! (Szentlélek himnusz)


December 16., hétfő

Viszanézek a 4. hétre és Isten szerető tekintetével érzékelem a tapasztalatokat, gondolatokat, imaidőket, hétköznapjaimat: figyelmesen és szeretetteljesen ránézni a napomra; boldogok,... akik a béke munkásai; boldogok, ... akik mindennek ellenére úgy cselekednek, mint Jézus; keresztény jellemvonás: állóképesség, kitartás, türelem, szelídség.

Tudtam-e figyelmesen és szerető tekintettel megélni mindennapjaimat?
Mi él bennem a héttel kapcsolatban?


December 15., vasárnap

Keresztény jellemvonás - Állóképesség, kitartás, türelem, szelídség

Isten szeret, megtart engem és nem hagy soha magamra.  Ebből a hitből és reményből fakadóan van tartásom a mindennapokban. Ezáltal lehetséges az elkerülhetetlent elviselni  és eltűrni, mindennapjaim mélységeit és magasságait megélni és mások hűtlenségével és agressziójával, hibáikkal valamiképpen bánni.
A rendíthetetlen hit Isten szeretetében ajándék. Ezt nem tudom magam létrehozni.
Vannak bennem agresszív és egocentrikus hajlamok. Ébernek kell lennem és tettrekésznek, hogy ez ne verjen gyökeret bennem és ne mérgezze meg a napjaimat.
Amikor a körülmények terhet jelentenek, visszatérhetek a kérő imához. Ez visszavezet Isten kezébe, ahonnan a béke jön.
Nem vesztegetem arra az energiámat, hogy mások hibái miatt panaszkodjak. Sokszor jobb, ha hallgatok és megértést tanusítok.
Nem tesz jót, ha fentről lefelé nézek, irgalmatlan bíró szerepét veszem fel, másokat méltatlannak látok. Ez is egy formája az erőszaknak.
Kereszténynek lenni ebben a sokszor agresszív, állhatatlan és felgyorsult világban azt jelenti, hogy türelmesen és kitartóan teszem a jót. (Örüljetek és ujjongjatok)

Állóképesség, kitartás, türelem, szelídség ma azt jelenti számomra...


December 14., szombat

Boldogok, akik...minden ellenére úgy cselekednek, mint Jézus.
"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,10)

Nem várhatom el azt, hogy körülöttem minden kedvező legyen az evangélium megéléséhez.
Létezik politikai, médiás, üzleti, kultúrális sőt, vallásos érdekek összefonódása, melyek hátráltatják az emberi és szociális fejlődést.
Ha megpróbálok a boldogmondások szerint élni, megkérdőjelezem a társadalmat és ez sokszor zavaró lesz.
Ez odavezethet, hogy kigúnyolnak, és hitemet nevetségessé akarják tenni. Ez igazságtalanságot, rágalmat vonhat maga után, és üldözéssel végződhet.
A kereszt elsősorban a kimerültség és a fájdalom, melyeket elviselek azért, hogy megéljem a szeretet parancsát, mely növeszt és érlel is.
Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy kiváltságos vagyok és kibírhatatlanul hiú, ami másokból elégedetlenséget vált ki.
Sokkal inkább az irgalom az a kritérium, ami alapján keresztényként felismernek.
Az irgalom a kulcs a mennyországhoz. (Örüljetek és ujjongjatok)

Minden ellenére úgy cselekedni, mint Jézus ma azt jelenti számomra...


December 13., péntek

Boldogok, akik....a béke munkásai.
"Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket." (Mt 5,9)

Arról van szó, hogy legyünk a béke munkásai. A békét kiépíteni művészet, mely higgadtságot, kreativitást, finom érzéket, jártasságot igényel.
Nem egyszerű az evangéliumi békét építeni, mely azokat is körülveszi, akik kicsit különcek, a komplikált embereket, azokat is, akik figyelemre vágynak, akiket az élet megpróbált, vagy más az érdeklődésük.
Széles látókört és nagy szívet igényel ez, mivel nem egy papírról van szó, vagy valami felületes békéről egy szerencsés kisebbségnek, vagy kevesek tervéről keveseknek. Arról sincs szó, hogy a konfliktusokat figyelmen kívül hagyjuk vagy elkendőzzük. Hanem arról van szó, hogy a konfliktusokat elszenvedjük, megoldjuk, egy új folyamat kiindulópontjává tegyük. (Örüljetek és ujjongjatok)

A béke munkásának lenni ma azt jelenti számomra...


December 12, csütörtök
Imagyakorlat: Figyelmesen és szeretetteljesen
A nap folyamán időt szakítok arra, hogy visszanézzek a napomra. Mindent Isten elé hozhatok, aki szeretetteljesen, jóakarattal és irgalmasan néz rám.

Megállok: Elcsendesedem és érzékelem lélegzetemet.
Érzek: Isten jelenléte átölel. Isten jelen van és szeretettel néz. 
Észlelem: Vissznézek a napomra. Minek örülök? Mi sikerült? Mi volt ma váratlan ajándék? Mi idegesít vagy okoz fájdalmat? Mitől szenvedek?
Kimondom: Beszélek ezekről Istennel. 
Előrenézek a holnapomra és kérem Istent, hogy kisérjen el. (Szerető figyelem imája)


December 11., szerda

Most visszatekintek a 3. hétre és érzékelem a tapasztalatokat, gondolatokat, hétköznapjaimat Jézus jelenlétében: boldogok, akik....irgalmasak; boldog az, akinek....szándékai őszinték; imádkozni és élni; lángoló szívvel kilépni.

Rá tudok hagyatkozni Isten szerető tekintetére?

Mire emlékszem vissza erről a hétről?


December 10., kedd

Ma megismételhetem az imádkozásnak egy módját, amit eddig gyakoroltam: ízlelni egy szentírási rész, egy ima szövegének szavait; éltető levegővételemre figyelni; elképzelem, hogy Jézus mellettem ül.


December 9., hétfő

Keresztény jellemvonás - Lángoló szívvel kilépni

A kényelmesség gyakran odavezet, hogy bensőleg fulladozom. Hallom a kopogtatást benső ajtómon. Ugyanis Jézus ki akar jönni szívem fullasztó, önös érdekekkel teli szobájából. Vagy éppen be akar lépni? Gondoljunk arra, hogy a bezárt helyiségek levegője dohossá válik és ez megbetegít bennünket.

Éppúgy megvan bennem a kisértés, hogy biztonságos helyemre meneküljek, aminek sok neve van: individualizmus, spiritualizmus, nosztalgia, pesszimizmus, menekülés a normákhoz,...

De Isten Lelke arra késztet, hogy újra elinduljak és kilépjek az ismerősből egészen a perifériáig. Isten nem fél a határoktól. Ő már rég ott van.

Amikor Jézusra tekintek, felfedezem: mélyen együttérzett az emberekkel, ami elvezette ahhoz, hogy lelkesen és erővel eltelve elmenjen, gyógyítson, megszabadítson, hirdessen és küldjön.

A megszokottság és a kényelem sokszor odavezet, hogy mindent hagyjak a régiben. Aztán azt mondom: "Mindig így volt. Nincs értelme." Így középszerű maradok. Keresztény életem múzeummá válik.

Ezért kinyitom szememet, fülemet, szívemet! Hagyom, hogy hasson rám mindaz, ami körülöttem történik és mindaz, amit Jézus mondott. (Örüljetek és ujjongjatok)

Lángoló szívvel kilépni ma azt jelenti nekem...


December 8., vasárnap

Keresztény jellemvonás - Imádkozni és élni

"Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,...."

Amikor másokért imádkozom, ezzel megmutatom, hogy bízom Istenben. Tudom, hogy egyedül semmit sem tudok eligazítani. Ez is egy kifejezése a felebaráti szeretetnek. Komolyan veszem mások életét gondjaikkal és álmaikkal együtt.

Ha fel akarom ismerni, hogy imám őszinte és valódi-e, arra kell figyelnem, hogyan változik meg életem az irgalmasság fényében.

Istentisztelet és felebaráti szeretet ki kell egészítsék egymást. Istennek nem maga miatt van szüksége felajánlásunkra és ajándékainkra az istentiszteleten. Hanem ez a mi önátadásunkat erősíti és embertársaink szolgálatára van.

Istennek szüksége van rám, minden hibám ellenére is, hogy megmutassa másoknak, mennyire szereti a világot.

A kereszténység ugyanis mindenek előtt azért jött létre, hogy megtapasztaljuk, hogy szeretnek minket. (Örüljetek és ujjongjatok)

Imádkozni és élni ma azt jelenti számomra...


December 7., szombat

Boldog az, akinek....szándékai őszinték.

"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent." (Mt 5,8)

A Bibliában a szív fejezi ki az igazi szándékot, vagyis azt, amit keresünk és amire vágyunk. Ezek a mély szándékok tartanak mozgásban, melyek gondolataimat és tetteimet vezetik.

Ha gondolataim és tetteim szeretenélküliek, mit sem számítanak. (1Kor 13,3)

Ezért jó arra figyelni, milyen erőknek engedem meg, hogy gyökeret verjenek szívemben: szeretet, egyetértés, irgalom vagy irigység, egyéni érdekek, hazugság...

Nem tisztának lenni azt jelenti, nem őszintének lenni, hanem álarcot hordani, fenntartani a látszatot szeretet nélkül.

Ha szívből szeretem Istent és felebarátaimat (v.ö. Mt 22,36-40), ha ez az én őszinte szándékom és nem csupán üres szavak, akkor szívem tiszta és felismerem Istent, ahogyan ezt a boldogmondás ígéri. (Örüljetek és ujjongjatok)

Az őszinte szándék ma azt jelenti számomra...


December 6., péntek

Boldogok, akik...irgalmasok.

"Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak." (Mt 5,7)

Két arca van az irgalomnak: egyrészt munkálkodom, segítek, másoknak adok. Másrészt megpróbálok megbocsátani és megérteni.

Ezt összefoglalhatom Máté evangélista ismert mondatával: "Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!" (Mt 7,11) Ez vezérfonal lehet számomra nehéz döntéseimben.

Esélyem van rá, hogy valamit megmutassak Isten szeretetéből és irgalmából ezen a világon azáltal, ahogyan a világra tekintek és cselekszem. (V.ö. Lk 6,36)

Azt se felejtsem el, hogy a mérték, amivel adok és megbocsátok, azt fogják alkalmazni rám is. (V.ö. Lk 6,37-38)

Én sem cselekszem mindig helyesen, ezért kell megértenem másokat és megbocsátanom nekik. Az irgalmasságnak ezt a tapasztalatát nagylelkűen tovább tudom adni. (V.ö. Mt 18,33) (Örüljetek és ujjongjatok)

Irgalommal nézni másokra és eszerint cselekedni ma azt jelenti számomra...


December 5., csütörtök

Imagyakorlat: A szék

Csendesedj el. Engedd el a feszültségeket. Lélegezz nyugodtan. Kezdd egy keresztvetéssel.

Képzeld el, hogy Jézus melletted ül. Amikor ezt tesszük, képzeletünket hitünk szolgálatába állítjuk. Jézus nem úgy van itt, mint ahogyan most azt elképzeled, de valóban itt van, és képzeleted segít abban, hogy ez számodra valóságos legyen.

Most beszélj Jézushoz: mesélj a napodról: mit történt? Hogyan érintett mindez? Szép volt, vagy aggodalmas... Mesélj a kérdéseidről, örömeidről, félelmeidről .....

Hallgasd, mit válaszol Jézus, vagy milyen válaszokat képzelsz el magadnak. Érzékeld a benső megmozdulásaidat. De hallgathatsz is Jézussal.

A végén imádkozd el Jézussal a Miatyánkot és keresztvetéssel fejezd be. (Anthony de Mello SJ)


December 4., szerda

Visszanézek az elmúlt 2. hétre és megpróbálom újból érzékelni a tapasztalataimat, gondolataimat: ízlelni egy szentírási rész vagy ima szövegének szavait; boldog az, aki....szelíden bontakozik ki; boldog az, aki....szomjazza az igazságot; öröm és humorérzék; éltető levegővételem.

Ki tudok tartani imaidőmben?

Mire emlékszem vissza erről a hétről?


December 3., kedd

Ma megismételhetem az imádkozásnak egy módját, amit a héten kipróbáltam, gyakoroltam: ízlelni egy szentírási rész, egy ima szövegének szavait; éltető levegővételemre figyelni.


December 2., hétfő

Imagyakorlat: Éltető levegővételem

"Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé." (Ter 2,7)

Egyenes háttal ülök. Kezeim ölemben pihennek. Érzékeimmel lassan végigmegyek a testemen a talpamtól a fejem tetejéig. Majd megállok a lélegzetemnél. Teljes figyelmemet a lélegzetemre fordítom. Segít, ha egyetlen lélegzetvételt sem halasztok el. Csak figyelem és nem irányítom.

Kilégzésre elengedek mindent: félelmet, stresszt, elvárásokat, örömöket, aggodalmakat, élményeket...

Belégzésre: Isten Lelkét magamba szívom; érzékelem, ahogyan szétárad bennem, és eltölt élettel.

Ha a gondolataim elkalandoznak, türelmesen visszatérek a lélegzetemhez.

Befejezésképpen köszönetet mondok Istennek, hogy megajándékoz a lélegzettel. (Anthony de Mello SJ)


December 1, vasárnap

Keresztény jellemvonás - Öröm és humorérzék

"Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek." (Neh 8,10)

"Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek." (Fil 4,4)

Keresztényként nem vagyok apatikus, szomorú, savanyú vagy melankolikus ember, akinek nincs ereje. Képes vagyok örömmel és humorérzékkel élni. Pozitív és reményteljes lehet az alaphangulatom. A hála áthatja életemet és mégsem veszítem el érzékemet a valóság iránt.

Ehhez szükséges, hogy rugalmas legyek és mint Pál apostol, én is: "megtanultam, hogy megelégedjem azzal, amim van." (Fil 4, 11)

Az is segít, ha magamért is teszek valami jót és hálával fedezem fel életemben Isten ajándékait.

Természetesen mindenkinek életében vannak nehéz pillanatok, a kereszt ideje. Mégis mint fénysugarat hordozhatom minden sötétségben azt a hívő bizonyosságot, hogy Isten feltétlenül szeret. Ez egy benső biztonságérzetet ad, reményteljes higgadtságot és leki megelégedettséget, amely a nemhívők számára valószínűleg érthetetlen.

Az öröm, melyet a közösségben élek meg, ahol osztozom, megérinti a bensőmet. És ha másokkal együtt tudok örülni, minden bizonnyal sok lehetőségem van a nap folyamán örömre találni. (Örüljetek és ujjongjatok)

Öröm és humorérzék ma azt jelenti számomra....


November 30, szombat

Boldog az, aki....szomjazza az igazságot.

"Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele." (Mt 5,6)

Éhség, szomjúság - ezek alapszükségletek és intenzív megtapasztalások, melyeket szerencsénkre egyre kevésbé tapasztalunk életünkben. Ezek sürgetnek, hogy hamar vessünk véget nekik, mivel bele lehet halni. Vannak emberek, akik ugyanezzel az intenzitással törekszenek az igazságra. Világunkban az igazságosságon felülkerekedik a saját érdek, korrupció, az "ahogy te, úgy én" módja. Egyesek az életet nagy kanállal eszik, másoknak meg tehetetlenül kell nézniük.

Az igazságosság konkrét tetteket kíván.

Hogyan tudjuk megvalósítani az igazságosságot? Megpróbálunk egyéni döntéseinkben igazságosnak lenni, és elősegíteni az igazságosságot a szegények és magukramaradottak számára. Nem fog mindig megadatni, hogy láthassuk törekvéseink gyümölcsét. (Örüljetek és ujjongjatok)

Az igazságot szomjazni ma azt jelenti számomra...


November 29, péntek

Boldog az, aki....szelíden bontakozik ki
"Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld."  (Mt 5,5)
Olyan világban élünk, melyben gyakran találkozunk vitával, ellenségeskedéssel, gyűlölette. Felülről nézünk másokra és azt hisszük, jogosan. Aztán a végén belefáradunk a gőgünkbe és büszkeségünkbe, állandó panaszkodásunkba.
Jézus alternatív programja erre a szelídség. Ez egy olyan bátorság, mely erőszakmentes, mivel minden bizalmamat Istenbe helyezem és ismerem hibáimat, korlátaimat. Kezet nyújthatok másoknak a haszontalan panaszkodás helyett. Ehhez valóban bátorság kell minden nap.
Jézus azt mondja: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű: így nyugalmat talál lelketek. (Mt 11.29)
Kis szent Teréz számára a tökéletes szeretet abban áll, hogy elviseljük mások hibáit, hogy ne csodálkozzunk gyengeségeiken.
A földet örökölni azt jelenti, hogy Isten ígérete beteljesedik az életemben: élvezni fogom a béke teljességét. (Zsolt 37,11) (Örüljetek és ujjongjatok)
Szelíden kibontakozni ma azt jelenti számomra...


November 28, csütörtök

Imagyakorlat: Ízlelni
Csendesedj el és helyezkedj Isten jelenlétébe.
Olvass el egy sort a Szentlélek himnuszból:
- Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát!
- Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
- Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
- Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
- Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!

Többször ismételd a mondatot. Nem kell gondolkodnod róla. Hagyd, hogy az állandó ismétlés hatására belesüllyedjen érzéseidbe, gondolataidba úgy, hogy szinte részeddé válik.
Valószínűleg automatikusan lerövidíted a mondatot, talán egyetlen szóra: ízlelgesd ezt a szót.
Egy idő után betelsz a szóval. Akkor kezdj beszélgetni Istennel: milyen gondolatok merülnek fel most benned a mondattal, szóval kapcsolatban? Mondd ki. Minden, ami eszedbe jut, ott lehet: csodálkozás, kérdés, kétség, ellenállás, dicséret, hála, panasz, kérés,.... Imádkozz spontán ezen a módon, vagy szerető csendben maradj Istennel addig, amíg elkalandozás nélkül lehetséges.
Majd olvass egy másik sort vagy fejezd be az imát. (Anthony de Mello SJ)


November 27., szerda

Visszatekintek az első lelkigyakorlatos hétre és megpróbálom újból érzékelni a tapasztalataimat, gondolataimat, a hétköznapjaimat: boldog... akinek nyitott a szíve; boldogok...akik másokkal szomorkodni tudnak; hétköznapok imája; odafigyelni a szeretet legapróbb jeleire.

Találtam időt, helyet az imára?

El tudtam valamelyest csendesedni?

Mire emlékszem vissza legintenzívebben a hét témáiból?


November 26., kedd

Keresztény jellemvonás - Odafigyelni a szeretet legapróbb jeleire

Ha sokat vagyunk egyedül, túl hamar elveszítjük érzékünket a valóság és a benső világosság iránt. Ezért éljünk és dolgozzunk együtt másokkal, így fogunk bensőleg megérni. A közösségi élet a családban vagy a plébánián, vagy más életközösségben, figyelmet és szeretetet kíván tőlünk a hétköznapok apró részleteiben. Ha ezekben a közösségekben a hétköznapok apróságaiban szeretetteljesek a tagok, ha gondoskodnak egymásról, ha nyitottak egymás iránt és Jézus Lelkéből élnek, akkor ők valóban krisztusi közösség: Jézus láthatóan köztük van.

Meghívást kaptunk arra, hogy ilyen "isteni helyeket" teremtsünk, ahol meg lehet tapasztalni Krisztust. (Örüljetek és ujjongjatok)

A szeretet apró részleteire figyelni ma azt jelenti számomra...


November 25., hétfő

Keresztény jellemvonás - A hétköznapok imája

Erőfeszítéseim és önátadásom közepette tekintetemet és határaimat ki kell tágítanom, miközben Istent dicsőítem. Hogy ez sikerüljön, kellenek pillanatok, melyeket feltétlenül Istenre áldozok: rövid visszavonulás Istenhez a hétköznapokban. Ez nem csupán a kiváltságosaké, hanem mindannyiunknak jár. Ha nem tudok Istennél kicsit elidőzni és nem hallgatom meg, minden szavam csupán lárma. Vannak pillanataim, melyekben csendben tudok lenni Jézus jelenlétében? Amikor sietség nélkül vele lehetek és hagyom, hogy rám nézzen? Engedem, hogy szeretete és gyengédsége megérintse szívemet?

Ha imádkozva életemre nézek, új világ tárulhat fel előttem, kicsi dolgokban fel tudom fedezni Isten nyomát. Így megtapasztalhatom, hogy Isten gondoskodik rólam. (Örüljetek és ujjongjatok)

Mit mond nekem ma a hétköznapok imája?


November 24., vasárnap

Boldogok...akik másokkal szomorkodni tudnak.

"Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket." (Mt 5,4)

A szomorúság nem népszerű a társadalomban. Ha környezetünkben problémák vannak, gyakran első reakciónk erre, hogy nem veszünk róla tudomást. Sokan sok energiát fektetnek abba, hogy ne foglalkozzanak fájdalmas helyzetekkel. Mi történik, ha a dolgokat a maguk valóságában látom, ha engedem, hogy a fájdalom áthasson és sírni tudjak? Akkor megtapasztalhatom a vigasztalást, mely nem olcsó és felületes, hanem az élet mélyéről jön, Jézustól.

Ebből a vigasztalásból merítve tudok gyászolni, idegenek szenvedésében osztozni, fájdalmukban mellettük állni. Így megérthetem mások félelmét, és megkönnyebbüléshez segíthetem. Másokat épp olyannak ismerem fel, mint magamat, így legyőzhetem a közelségtől való félelmemet. ( Örüljetek és ujjongjatok)

Mit jelent ma számomra szomorkodni másokkal?


November 23., szombat

Boldog... akinek nyitott a szíve.

"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa". (Mt 5, 3)

Hová helyezem a bizalmamat? Mi jelent nekem biztonságot? Sok mindent birtokolok, ennek következménye lehet egy megtévesztő biztonságérzet. Ha sok minden tartozik hozzám, szívem könnyen betelik önmagával. Bezárul. Kevés hely marad a szeretetnek és másoknak. Nem érdekel Isten és elfelejtek örülni az élet legfontosabb dolgainak. Így megtörténhet, hogy az élet legnagyobb ajándéka mellett figyelmetlenül elmegyek. Ha egyszerűen élek, azt jelenti, hogy együttérzek másokkal, akik szükségben vannak, együttérzek Jézussal. Lélekben szegénynek lenni azt jelenti, hogy nyitott és áteresztő szívem van.

Ez a szív minden nap újból és újból felfedezi Isten jelenlétét. (Örüljetek és ujjongjatok)

Mit jelent számomra ma lélekben szegénynek lenni?


2019. november 22., péntek

A boldogmondások

Ha valaki felteszi a kérdést: „Hogyan kell jó kereszténynek lenni?”, a válasz egyszerű: szükséges, hogy aszerint éljünk, amit Jézus a boldogmondásokban tanít. Ezekben követhetjük nyomon, kikért dobog Jézus Szíve. Vannak szavak, melyek ellenállnak a társadalmi trendeknek. Ezért a boldogmondásokat csak akkor tudjuk megélni, ha engedjük magunkat teljesen áthatni a Szentlélek által.

Boldogok leszünk,

... ha minden bizalmunkat Istenbe helyezzük.
... ha engedjük, hogy Isten szava újból és újból kihívások elé állítson és eszerint próbáljunk meg cselekedni.
... ha készek vagyunk, hogy életünket Istenért és a világért használjuk, mert tudjuk, hogy Isten szeret minket.

Engedjük, hogy a szavak megérintsenek. Gondolkodjunk el a tetteinken és tegyük meg a megfelelő lépést, hogy keresztény életünk ne csak szavakból álljon. (Örüljetek és ujjongjatok)

Boldognak lenni, mond-e nekem ma valamit?


2019. november 21., csütörtök

Élő hit

Isten meghívott, hogy lüktető szíve, tanúja legyek ebben a világban, és eközben irgalmat gyakoroljak azon a helyen, ahol éppen vagyok. Fontos felismerni saját utamat, és a legjobbat előhozni magamból, amit Isten személyesen nekem adott.
Nem vagyok egyedül Krisztussal ebben a világban. A felhőhöz vagy a folyóhoz hasonlóan, körül vagyok véve másokkal, akik előttem, mellettem, mögöttem hisznek és szeretnek. Az, hogy a szerető Istenen osztozunk, védelmez és megtart engem. Ők bátorítanak engem, hogy ne álljak meg keresztény utamon, hanem haladjak a cél felé. Néha kihívások elé állít az élet, hogy valamin változtassak. Néha csak arról van szó, hogy amit éppen teszek, azt nagyobb szeretettel tegyem. (Örüljetek és ujjongjatok)

Az élő hit mond-e nekem ma valamit? Elmesélem Istennek gondolataimat, kérdéseimet, ellenállásaimat. A csendben meghallhatom, milyen gondolatokon, érzések keresztül vezet. Melyik szót viszem ma magammal?


2019. november 20., szerda

Lelkigyakorlat a hétköznapokban

Adventre való készületképpen végezhetünk lelkigyakorlatot.

A hétköznapokban lelkigyakorlatozni azt jelenti: naponta 20-30 percet imádkozol és átgondolod, mi az életed alapja, miért él az ember, mi távolít el Istentől. A lelkigyakorlatban mindig megpróbálunk kapcsolatot teremteni a fej, a szív és a lélek között. Ebben az átgondolásban általában segít egy vezérfonal szentírási részekkel, különböző szövegekkel.

Bekapcsolódhatsz most egy olyan lelkigyakorlatba, melyet több csoportban is végeznek az egyházmegyében. A vezérfonal része a boldogmondások Máté evangéliumából, valamint részletek Ferenc pápa "Örüljetek és ujjongjatok" című apostoli buzdításából.

Íme egy imagyakorlat:

A hely, ahol imádkozunk, meghatározza imánk mélységét. Ezért az ember minden időben "erőtereket" keres. Fizikailag nem mindig tudunk ezekre eljutni, azonban képzeletünkben bármikor megtehetjük.

Csendesedj el, ezután képzeletedben látogass el egy helyre, mely valószínűleg erősíti imádat: egy hegycsúcsra, egy folyó partjára, egy virágos rétre, egy csendes templomba, egy kertbe, vagy egy erkélyre, ahol az éjszakai csillagos eget szemlélheted.....

Képzeld el ezt a helyet olyan valóságosan, ahogyan csak tudod ... minden színt ... halljad a hangokat (a szelet, a hullámokat, a rovarokat)... Ott vagy ennek a helynek a közepén. Most emeld fel szívedet Istenhez és beszélj vele. Majd csendesedj el előtte. Fejezd be imádat keresztvetéssel, miközben még egyszer mélyen átéled a hely hangulatát.

Ha az imádságnak ez a módja megszokottá válik, megnyílik szívedben egy hely, ahol békére lelsz és ahová bármikor visszatérhetsz, amikor csendre és egyedüllétre vágysz akkor is, ha épp egy nagyvárosban vagy egy zsúfolt vonaton vagy. (Anthony de Mello SJ)


 Hírek, beszámolók: 

 Kék világnap 
2018.március 22.

KÉK csoporttagok, ignáci lelkiséget kedvelők a szatmári egyházmegyében március 24-én ünnepelték a KÉK világnapot. A nemzetközi KÉK világi, apostoli mozgalom március 25-i születésnapjához általában, a legközelebb eső napon szoktak a közösségek összegyűlni ünneplésre, egy-egy téma megbeszélésére, hálaadásra. Idén úgy határoztak, hogy a természetben egy túrával ünnepelnek, miközben három témát beszélnek meg: Evangelizáció és megújulás; Ökológia, igazságosság és szegénység; Család. Ezek az idei, buenos airesi nemzetközi naggyűlés előkészületi témái. Egyben megemlékeznek arról is, hogy idén 50 éves a KÉK elgondolkodva azon, hogyan lehetnek ajándék az Egyház és a világ számára. Úticél az avasi Luna Şes volt, ahol havas táj fogadta őket.

***

 Lezajlott a hétköznapok lelkigyakorlata nagyböjtben 
 2018. március 21. 

Öt héten keresztül zajlott idén is a Püspökség világiak irodája által szervezett nagyböjti lelkigyakorlat, mintegy száz személy részvételével.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hat településének, kilenc közössége kapcsolódott be a Világiak Irodája által szervezett és kedden véget ért hétköznapok lelkigyakorlatába, melynek témája az irgalmasság volt. Az öt hét során – míg megvalósult –, az irgalmasság cselekedeteinek mai nyelven való megfogalmazásáról elmélkedtek különböző jelszavakat, célokat maguk elé helyezve: közénk tartozol, meghallgatlak, elkísérlek egy darabon, osztozom veled, meglátogatlak, jól és szépen beszélek rólad, imádkozom érted. A csoportvezetők és az őket egybefogó Kujbus Márta referens, a résztvevők lelkigyakorlatra kitűzött személyes fejlődése célját úgy fogalmazták meg: „legyen szívünk az emberek iránt, mivel Istennek van szíve irántunk”. De persze ezt mindenki más-más mértékben és mélységben érhette el és tehette magáévá.

Olvassa tovább...


A szentignáci lelkiség nevét Loyolai Szent Ignáctól kölcsönözte.

SÚLYPONTJAI
- segít egységbe hozni a hitet a mindennnapi élettel
- a hit egyéni útján vezet miközben segít belenövekedni egy közösségbe
- a szabadságra vezet azáltal, hogy segíti a döntés folyamatát
- fontosnak tartja az együttérzést az Egyházzal és a nyitottságot az egész világra
- a keresztény életet szolgálatnak és küldetésnek tekinti
- alapelve: Istent keresni és megtalálni mindenben


ÉPÍTŐKÖVEK A SZENTIGNÁCI LELKISÉG ÚTJÁN
- napi személyes imaidő
​- a nap tudatos befejezése
- lelkigyakorlatok
- találkozás csoportban


JAVASLATOK
Napi személyes imaidő (20 - 30 perc)

Ima például egy szentirási rész segítségével, a következő módon:

Előkészület
- Keresek egy nyugodt helyet, ahol senki nem zavar
- Előkészítem a Szentírást a kiválasztott résszel (ezt vehetem a napi olvasmányokból)
- Tudatosítom: nem vagyok egyedül, Isten velem van. Elimádkozom egy előkészületi imát, ami lehet kötött szüvegű vagy szabad imádság

Kapcsolat a szentírási résszel
- Elolvasom a kiválasztott részt
- Milyen vágy ébred fel bennem? Ezt kimondom magamban, mint egy kérést
- Újból lassan elolvasom a szöveget. Jézusra tekintek és minden szereplőre, akik beszélnek, cselekednek
- Megállok annál a résznél, ami megérintett és annál maradok egy ideig. Mit mond jelenlegi helyzetemmel kapcsolatban? Annál a résznél is megállok, ami kényelmetlenül érint
- Ha semmilyen belső megmozdulást nem érzek, akkor sem rövidítem le az imaidőt, hanem éber érdeklődéssel várok

Imabeszélgetés
- Megpróbálok Jézus Krisztussal beszélgetni
- Beszélhetek kérdéseimről, félelmeimről, kétségeimről, örömeimről, vagy hálát adhatok
- Figyelek arra, mit szeretne Jézus közölni számomra
- Tudatosan befejezem az imaidőt egy fohásszal

Az imaidő végén
- Visszatekintek az imaidőre, milyennek tapasztaltam meg
- Esetleg lejegyzek egy szót, mondatot, tapasztalatot


A nap tudatos befejezése - visszatekintés az elmúlt napra (10 perc)
Hogyan folyt le a mai napom?
Mit éltem át? ....
Van-e valami, ami a most feltűnik? ....
Talán felfedezek valamit, amiről azt mondanám, hogy ez ma nem volt „véletlen”?
Ezt a napot Isten előtt fejezem be.
Tudok-e köszönetet mondani mindazért, ami ma volt? .....
Talán erőt akarok kérni a holnapi naphoz? .....
Megpróbálok most mindezzel Istenhez fordulni és elmondani.


Lelkigyakorlatok
Ennek egy formája a hétköznapokban végzett lelkigyakorlat, általában adventi és/vagy nagyböjti időszakban.

Amit gyakorlunk
Arról van szó, hogy megéljük a hitet a mindennapok során. Ez végső soron azt jelenti, hogy Istenbe gyökerezett teljes emberek legyünk. Ehhez napi 30-45 perc időt szánunk elmélkedésre.
Ilyen idő mindannyiunk számára létszükséglet. Nem csak Istennek adjuk ezt az időt, hanem saját magunknak is, mert szükségünk van rá, hogy testileg, lelkileg egészségesek maradjunk.

Ez idő alatt fontos dolgok történnek
- Életünk elrendeződik, ugyanígy gondolataink és érzéseink is
- A mindennapok egészséges ritmust kapnak
- Az aktivitás ideje mellett szüneteket is beiktatunk, amikor minden aktivitás pihen
- Megtanulunk tudatosabban élni
- Megtanulunk valóban lazítani

Ez egy folyamat, ami gyakorlás nélkül nem lehetséges.
Nagyon hasznos lehet, ha a lelkigyakorlatnak ezt a formáját csoportban végezzük. Heti rendszerességgel találkozunk és elmondjuk egymásnak tapasztalatainkat, ezáltal megélve azt, hogy nem vagyunk egyedül, hanem vannak kísérőtársaink a keresztény élet útján.


Találkozás csoportokban
A szatmári egyházmegyében több csoport van, amelyben a tagok magukénak vallják a szentignáci lelkiséget. Érdeklődni csoport- vagy lelkigyakorlatos lehetőség iránt a Világiak Irodájánál lehet: 0261-0715011.
Számos közösség tekinti útjának a szentignáci lelkiséget. Ezek közül az egyik a Keresztény Élet Közössége (KÉK), nemzetközi világi apostoli közösség (http://www.cvx-clc.net/. https://www.facebook.com/CVXCLC/?fref=ts)