2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Ugocsai Esperesi Kerület

Túrterebesi Nagyboldogasszony plébánia
Túrterebes-hegy
Kisbábony
 
Halmi Szent József plébánia
Turcbánya
Dabolc
 
Józsefházai Szent István király plébánia
Aranyosmeggyes
Bikszád
 
Kökényesdi Szent Imre plébánia
Csedreg
 
Lajosvölgyihutai Nepomuki Szent János plébánia
Bujánháza
Kövesláz
 
Sárközújlaki Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia
Adorján
Meggyesgombás
 
Avasfelsőfalui Krisztus Király plébánia
Bikszád
Avasújváros
 
Nagytarnai Jézus Szent Szíve plébánia (Tarna Mare)

Túrterebesi Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 447335 - Turulung, str. Principală nr. 267., jud. Satu Mare
Telefon/fax: 0261-836009
Túrterebes már 1215-ben szerepelt a váradi regestrumban. A XIV. századtól a Perényi báró család vált a falu kegyurává. Templomot építettek, és papot tartottak a hívek számára. A reformáció idején a kegyúr az egész falut az új hitre térítette. 1750-ben báró Perényi Károly a templomot visszaadta a katolikus híveknek. 1762-ben katolikus svábokat telepítettek a faluba, ezzel ők lettek többen. 1814-27 között ifj. Perényi Károly özvegye, Tövisi Bálintfi Klára új templomot építtetett. 1982-ben új emeletes plébánia épült. 1993-95 között a templomot kívül-belül felújították. Az utóbbi évtizedekben a hívek száma csökkent egyrészt a városra való költözés, másrészt a Németországba és Kanadába való kivándorlás következtében.
Titulusa: Nagyboldogasszony
Filiái: Túrterebes-hegy (Turulung Vii) 
1996-ban templom épült.              
Titulusa: Magyarok Nagyasszonya 
Kisbábony (Băbeşti)
Titulusa: Szent Anna
Plébános: Seffer Dániel

Halmi Szent József plébánia

Cím: 447145 - Halmeu, str. Eliberării nr. 83., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-773261
Facebook: facebook.com/RomaiKatolikusPlebaniaHalmi
A pápai tizedjegyzék tanúsága szerint a plébánia már a XIV. század elején létezett. A hitújítás korában megszűnt, csak 1874-ben állították vissza. A Historia Domus tanúsága szerint Meszlényi Gyula püspök rendelte el a templom átalakítását. 1893-ban szentelték fel Jézus Szent Neve tiszteletére.
Titulusa: Szent József, a munkás
Filiái: Turcbánya (Turţ)            
Dabolc (Dobolţ)
Plébános: Buna János Lajos i.h. lelkész

Józsefházi Szent István király plébánia

Cím: 447187 - Iojib, str. Principală nr. 390., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-842685
1807-ben alapították a plébániát. A templomot 1875-ben építette gr. Károlyi György és Dr. Schlauch Lőrinc szatmári püspök. A templom építéséhez hozzájárultak a hívek is adományaikkal. 1896-ban a templom leégett a plébániával és iskolával együtt. A templomot 1896-ban építették újjá torony nélkül. A Szent Istvánt ábrázoló oltárképet 1897-ben ajándékozta a templomnak Rátz Pál nagybányai esperes. A két tornyot 1913-ban építették.
Titulusa: Szent István király
Filiái: Aranyosmeggyes (Medieşul Aurit),
Meggyesgombás (Dumbrava), Bikszád (Bixad)
Plébános: Giurgiu Daniel (i.h. lelkész)

Kökényesdi Szent Imre plébánia

Cím: 447152 - Porumbeşti, str. Principală nr. 241., jud Satu Mare
Régi plébánia, hisz a templom szentélye és sekrestyéje 1440-ban épült. A hitújításkor a reformátusok kezére került. 1736-ban báró Perényi Gábor helyreállíttatta a plébániát. 1747-ben Bogárdi György alispán segítségével a katolikusok visszanyerték a templomot, amely akkor már romokban hevert. 1767-ben báró Perényi Imre újjáépíttette a templomot. 1833-ban építették hozzá a tornyot. Az oltárképet Hofrichter János budapesti művész festette 1879-ben. 1978-ban a külső vakolást újították fel, 1982-ben történt a templom belső festése. Az 1860-ban épült plébániai lakást 1975-77-ben építették újjá.
Titulusa: Szent Imre
Filia: Csedreg  
A hívek eredetileg Kökényesdre jártak misére. 1979-ben a Bodó család házat adományozott az egyháznak, hogy ebben havonta egyszer misén vehessenek részt a hívek. Majd a házat egy nagy szobával bővítették ki, amihez 1991-ben torony is épült.
Titulusa: Szent Család
Plébános: Egeli Ferenc

Lajosvölgyihutai Nepomuki Szent János plébánia

Cím: 447101 - Huta Certeze, str. Principală, nr. 64., jud. Satu Mare
A plébániát 1863-ban alapította Haas Mihály püspök. A Kovács család telkén a gyárigazgatónak épült házat maga a püspök hozatta rendbe, és rendezte be. Egy épületben volt a kápolna, a papi lak és az iskola. 1877-ben Lajosvölgyihuta Józsefháza filiája lett. 1913-tól ismét plébániai rangra emelték. 1980-ban felépült az emeletes plébánia. A régit pedig templommá alakították át. 1993-tól új templom épült.
Titulusa: Nepomuki Szent János
Filiái: Bujánháza (Boineşti)
Kövesláz (Piatra)
Szintén a lajosvölgyihutai plébánia látja el Kövesláz közösségét is.
Plébános: Fromherz Attila

Avasfelsőfalui Krisztus Király plébánia

Cím: Negreşti-Oaş, RO-445200, str. Mihai Eminescu nr. 18
Temploma 1931-ben épült, Krisztus Király tiszteletére szentelték fel. Több alkalommal
javították: 1984, 1985, 1997. A hívek lelkipásztori gondozása magyar nyelven
történik.
Titulusa: Krisztus Király
Avasújváros (Oraşu Nou) - oldallagos ellátását Giurgiu Daniel végzi.
Plébános: Rácz Gábriel István

Sárközújlaki Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia
Cím: 447180 - Livada, str. Scînteii nr. 1., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-840204
A pápai tizedjegyzék tanúsága szerint Sárközön és Újlakon már 1334 illetve 1332-ben plébániák és természetesen templomok voltak. A második templomot mindkét településen Báthory Zsuzsanna építtette. A reformáció idején megszűnt a két plébánia. Sárközön 250 évig nem voltak katolikusok. 1797-99-ben báró Vécsei István 350 római- és 100 görög katolikus szlovák családot telepített Sárközre Zemplény és Ung vármegyékből. A harmadik templomot báró Vécsey István és Vécsey Miklós építtette 1799-ben. Majd Vécsey László lebontatta és 1909-11 között építtette újra. A templomot 1980-ban restaurálták kívülről, belsejét 1993-ban festették ki.
Titulusa: Szent Kereszt Felmagasztalása
Filiái: Adorján (Adrian)
1946-ban meglátogatta Scheffler János püspök, és ígéretet tett egy kis templom építésére. A bekövetkezett változások miatt az építkezés elmaradt. A templom végül 1995-ben épült fel. 
Titulusa: Sarlós Boldogasszony.
Plébános: Dudás Miklós

Nagytarnai Jézus Szent Szíve plébánia (Tarna Mare)

Telefon: 0261-773261
1855-1864 között Munkácsról érkezett svábok telepedtek le itt, akik 1859-ben fakápolnát építettek a Boldogságos Szűz tiszteletére. Egy ideig Kőrösmezőről, majd Németmokráról látták el. A katolikus hívek száma a XX. század elején a cipszerek letelepedésével megnövekedett. 1904-re készült el új temploma, amelyet június 24-én Jézus Szíve tiszteletére szentelt fel Pemp Antal káptalani helynök. 1921-ben önálló lelkészség, 1930-ban plébánia lett.
Ellátja: Buna János