2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Közlemény a szentmisékről, a szentgyónásról, templomlátogatásról...

2020. március. 19.

Templomainkban felfüggesztjük a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik. 

Főtisztelendő Paptestvérek!

A COVID-19-járvány terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-én kiadott rendelkezése számunkra is irányadó lehet, és ennek ránk alkalmazható részeit átvesszük, már csak azért is, mert az állami előírások szigorodtak.

A Román Katolikus Püspöki Konferencia közös álláspontjának megjelenéséig a mai nappal kötelezően elrendelem, hogy a járvány miatt templomainkban függesszük fel a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik.

Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a papok misézhetnek (sőt, misézzenek is!) és lehetőleg a szokott időpontban, de sine populo, vagyis nép részvétele nélkül.

Továbbá gondoskodjanak arról, hogy a templomok legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni!

Fontos, hogy híveink figyelmét a lehető legtöbb csatornán hívjuk fel a változásokra, s javasoljuk nekik az online miseközvetítésekbe való bekapcsolódást, illetve a lelki áldozást. A már felvett miseszándékokat a Főtisztelendő Paptestvérek végezzék el magánmiséik alkalmával.

A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását kell javasolni és szorgalmazni. Ezzel, valamint az általános feloldozással kapcsolatban csatolok jelen üzenethez egy másik fontos dokumentumot is, magyarázatként és kiegészítésként.

Kedves Paptestvérek, nagyon kérlek benneteket, őrizzétek meg a nyugalmatokat és a híveket is nyugtassátok meg, s imádkozzatok, és őket is biztassátok erre. Az állami rendelkezések napról napra változhatnak, ezeket be kell tartanunk, és másokat is erre kell kérnünk. További áldott nagyböjti készületet kívánok mindenkinek, és sok erőt és kegyelmet ennek a rendkívüli és nehéz helyzetnek a kezeléséhez és elviseléséhez! 

Szeretettel és Isten áldását kérve: †Jenő püspök

Szatmárnémeti, 2020. március 18. Boldog Celestina Donati emléknapján

 

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS
Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)


A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA
A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)


Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

LELKI ÁLDOZÁS
A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.
 

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

(Módosításokkal átvéve az Esztergomi Főegyházmegye honlapjáról.)

Illusztráció: a Kálvária templom ajtaja